2020 metų kalendorius skirtas vyšnioms

„Sidabrės“ nuotr.
Kas­met ar­tė­jant di­džio­sioms me­tų šven­tėms Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja pri­sta­to nau­ją ka­len­do­rių. Pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų kar­tu tai ir sa­vo­tiš­kas in­for­ma­ci­nis lei­di­nys su įdo­miais ap­ra­šy­mais, is­to­ri­nė­mis ar šių lai­kų nuo­trau­ko­mis.

Daug įvai­rių te­mų ka­len­do­riuo­se jau ap­ra­šy­ta – mū­sų kraš­to gam­tos, kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai, lan­ky­to­jams siū­lo­mi marš­ru­tai, pro­jek­to „Ža­ga­rė - Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2015“ ak­cen­tai, tra­di­ci­nis ir svar­biau­sias Ža­ga­rės kraš­to ren­gi­nys – Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­lis, pa­lies­ta ir žy­dų te­ma­ti­ka, mo­kyk­la, dau­giau nei 30 me­tų vei­ku­si Ža­ga­rės dva­ro rū­muo­se, ir ki­tos svar­bios te­mos, ta­čiau dar nė vie­no ka­len­do­riaus ne­bu­vo skir­ta vyš­nioms. Pa­si­do­mė­jus paaiš­kė­jo, jog ši te­ma to­li gra­žu dar neiš­sem­ta. Dar daug vyš­nių dau­gi­ni­mo, au­gi­ni­mo, uo­gų ar me­die­nos pa­nau­do­ji­mo su­bti­ly­bių ga­li­ma su­ži­no­ti. Tai­gi 2020 m. ka­len­do­rius skir­tas vyš­nioms!

Ža­gar­vyš­nė – vie­nas iš Ža­ga­rės mies­to sim­bo­lių, mat nuo se­no Ža­ga­rės kraš­tas gar­sė­ja nuo­sta­biai ska­nio­mis vyš­nio­mis. Sa­ko­ma, jog dau­giau­sia jų bu­vo au­gi­na­ma Šiau­rės Lie­tu­vo­je apie Ža­ga­rę, Skaist­gi­rį ir net pli­to nuo­mo­nė, kad ža­gar­vyš­nes sėk­min­gai ga­li­ma au­gin­ti tik šio­se apy­lin­kė­se. Ža­ga­rė­je jos au­ga kiek­vie­no­je so­dy­bo­je.

Į Ža­ga­rės že­mę įau­gu­sios prieš ke­lis šim­tus me­tų, vyš­nios ver­ti­na­mos ne vien dėl to, kad anks­ti su­noks­ta, bet ir dėl tur­tin­gos che­mi­nės su­dė­ties. Mi­ne­ra­lų, vi­ta­mi­nų ir ki­tų bio­lo­giš­kai ver­tin­gų me­džia­gų gau­sa vyš­nios nu­si­lei­džia tik juo­die­siems ser­ben­tams. An­ti­kos gy­dy­to­jai vyš­nią nau­do­jo kaip gy­do­mą­jį au­ga­lą.

2020 m. Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos ka­len­do­riu­je „Kai sirps­ta vyš­nios Ža­ga­rė­je“ trum­pai ap­žvel­gia­ma vyš­nių pla­čią­ja pra­sme ir ža­gar­vyš­nių kil­mė, ža­gar­vyš­nių so­di­ni­mo, au­gi­ni­mo, dau­gi­ni­mo pa­grin­di­nės su­bti­ly­bės, uo­gų nau­da, Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­lio pa­grin­di­niai bruo­žai, vyš­nių me­die­nos pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bės bei ke­le­tas re­cep­tų šei­mos sta­lui. Nuot­rau­ko­se, iliust­ruo­jan­čio­se ka­len­do­rių - ži­no­ma daug vyš­nių, ke­le­tas se­nų­jų ir da­bar­ti­nių Ža­ga­rės mies­to vaiz­dų, aki­mir­kos iš pra­bė­gu­sių Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­lių, re­cep­tuo­se ap­ra­šo­mi pa­tie­ka­lai. Ka­len­do­riaus pa­bai­go­je abi­bend­rin­tos po­pu­lia­riau­sios Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cent­re, gam­tos mo­kyk­lo­je tei­kia­mos pa­slau­gos.

Ar­tė­jant šven­tėms kvie­čia­me įsi­gy­ti 2020 m. Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos ka­len­do­rių „Kai sirps­ta vyš­nios Ža­ga­rė­je“, nes tai pui­ki do­va­na kiek­vie­nam, no­rin­čiam su­si­pa­žin­ti su ža­gar­vyš­nių iš­skir­ti­nu­mu ir jų tei­kia­ma nau­da.

Ka­len­do­rių ga­li­te įsi­gy­ti Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jo­je (Ma­lū­no g. 1, Ža­ga­rė). Jei gy­ve­na­te ki­tur, ka­len­do­rių ga­li­me iš­siųs­ti pa­štu Jums pa­da­rius pa­ve­di­mą už ka­len­do­rių į Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos są­skai­tą ir ap­mo­kė­jus pa­što iš­lai­das. Ki­lus klau­si­mams kvie­čia­me su­si­siek­ti tel. 867115033 ar­ba el.p. info@zagaresrp.lt. Ka­len­do­riaus kai­na 5 Eur.