Adventiniame festivalyje – "Saulutės" duetas

„Sidabrės“ nuotr.
Mei­da Pau­la­vi­čiū­tė ir Emi­lis Vit­kaus­kas (mokytoja Gra­ži­na Pam­pa­rie­nė) re­gio­ni­nia­me iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo vai­kų fes­ti­va­ly­je pra­dė­jo ad­ven­ti­nį lai­ko­tar­pį
Ad­ven­ti­nis lai­ko­tar­pis pra­si­dė­jo įvai­riais ren­gi­niais Ka­lė­dų lau­ki­me gy­ve­nan­tiems vai­kams. Ant­ra­die­nį Rad­vi­liš­kio vai­kų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je "Eg­lu­tė" vy­ko 5-asis Šiau­lių re­gio­no iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų ir mo­kyk­lų prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių vai­kų fes­ti­va­lis "An­ge­lo spar­nas".

Tarp at­li­kė­jų iš Šiau­lių mies­to bei ra­jo­no, Rad­vi­liš­kio mies­to bei ra­jo­no, Tau­ra­gės mies­to ug­dy­mo įstai­gų bu­vo ir Jo­niš­kio vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio "Sau­lu­tė" miš­rus due­tas – Mei­da Pau­la­vi­čiū­tė ir Emi­lis Vit­kaus­kas (mo­ky­to­ja Gra­ži­na Pam­pa­rie­nė). Fes­ti­va­ly­je skam­bė­jo vai­ku­čių at­lie­ka­mos ad­ven­ti­nės dai­ne­lės, ka­lė­di­nės gies­me­lės, o fi­na­lą pa­puo­šė vi­sų dai­no­rė­lių at­lie­ka­ma Jo­lan­tos Va­lic­kie­nės gies­me­lė "An­ge­lo spar­nas“. Ma­žuo­sius at­li­kė­jus pa­svei­ki­no Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, Rad­vi­liš­kio de­ka­na­to dekanas–klebonas Ta­das Ru­dys. Vai­ku­čiams ir jų va­do­vams bu­vo įteik­ti pa­dė­kos raš­tai bei do­va­nė­lės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.