Dar trys kaimai aprūpinti švariu vandeniu

Šią sa­vai­tę net tri­jų ra­jo­no gy­ven­vie­čių – Mal­de­nių, Dau­no­riš­kės ir Lie­po­rų – žmo­nės at­su­kę cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­mo van­dens čiau­pus vis dar ne­ga­li pa­ti­kė­ti, kad jis skaid­rus kaip kriš­to­las, o sko­nis ne­nu­si­lei­džia did­mies­čiams tie­kia­mo van­dens ko­ky­bei. Van­dens ko­ky­bė šiuo­se kai­muo­se pa­si­kei­tė pa­sta­čius nau­jus van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nius su van­dens ge­ri­ni­mo filt­rais. Jei Mal­de­nių ir Lie­po­rų kai­mo gy­ven­to­jams pa­grin­di­nis cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­mo van­dens trū­ku­mas iki šiol bū­da­vo pa­di­din­ta ge­le­žies kon­cent­ra­ci­ja, tai Dau­no­riš­kės kai­mo gy­ven­to­jams tas van­duo dar bū­da­vo ge­ro­kai „pra­tur­tin­tas“ ir amo­niu. Nau­jie­ji filt­rai Dau­no­riš­kė­je da­bar ša­li­na ir ge­le­žį, ir amo­nį. Mal­de­nių kai­me cent­ra­li­zuo­tai iš van­den­vie­tės tie­kia­mas van­duo iki šiol tu­rė­jo di­džiu­lį ge­le­žies kie­kį – 4,709 mg/l, kai hi­gie­nos nor­mos lei­džia iki 0,2 mg/l. Lie­po­rų ir Dau­no­riš­kės po­že­mi­niuo­se van­de­ny­se iki šiol bū­ta 1,056 ir 1,401 mg/l. Pas­ta­čius nau­jus van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nius, ko­ky­bi­niai pa­ra­met­rai ryš­kūs – Mal­de­niuo­se ir Lie­po­ruo­se tie­kia­mam van­dens lit­re ge­le­žies li­ko 0,052 mg (be­veik 4 kar­tus ma­žiau už nor­mą), o Dau­no­riš­kės kai­mo van­de­ny­je ge­le­žies li­ko tik pėd­sa­kai – 0,010 mg/l (20 kar­tų ma­žiau už nor­mą). Amo­nio prieš nau­jų įren­gi­nių sta­ty­bą Dau­no­riš­kės van­de­ny­je bū­ta 3,12 mg/l (nor­ma – 0,5 mg/l), įdie­gus van­dens va­ly­mo filt­rus, amo­nio li­ko 0,26 mg/l (du­kart ma­žes­nė už nor­mą).
„Sidabrės“ nuotr.
Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, Laz­dy­niš­kių kai­me N. Mi­ra­vi­čie­nės na­muo­se ra­gau­da­mas nau­jų van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nių iš­va­ly­tą van­de­nį, pa­ten­kin­tas: „Tik­rai bu­vo ne­nor­ma­li si­tua­ci­ja, kai žmo­nės tu­rė­jo cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­mą van­de­nį, mo­kė­jo kaip už ge­rą, o var­to­ti negalėjo… Tu­rė­jo­me už­tik­rin­ti, kad jie šva­rų ir svei­ką van­de­nį ger­tų šian­dien, o ne ka­da nors…“
„Sidabrės“ nuotr.
Dau­no­riš­kės kai­mo van­den­vie­tė­je ap­žiū­ri­mi nau­ji van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­niai

Vi­suo­se tri­juo­se kai­muo­se in­ži­ne­ri­niai tink­lai, prie ku­rių pri­jung­ti nau­ji įren­gi­niai, pra­plau­ti ir de­zin­fe­kuo­ti, įdieg­ta van­den­vie­čių sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo sis­te­ma, pa­klo­ti vi­si rei­kia­mi lau­ko van­den­tie­kio tink­lai, nu­ties­ti nau­ji elekt­ros tink­lai, įreng­ta au­to­ma­ti­nė val­dy­mo sis­te­ma ir duo­me­nų per­da­vi­mas į UAB „Jo­niš­kio van­de­nys“ dis­pe­če­ri­nę. Vi­sų tri­jų kai­mų van­den­vie­tės ap­tver­tos tvo­ro­mis.

Laz­dy­niš­kių kai­mo gy­ven­to­ja Ni­jo­lė Mi­ra­vi­čie­nė, pas ku­rią ket­vir­ta­die­nio ry­tą ra­jo­no me­ras už­su­ko pa­ra­gau­ti van­den­tie­kio van­dens, ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, kad da­bar to­kios ko­ky­bės van­duo jos na­muo­se bus kas­dien. Mo­te­ris me­rui ro­dė, kad ko­ri­do­riu­je dar tu­ri pirk­ti­nio van­dens plas­ti­ko bu­te­liuo­se at­sar­gų, iš ku­rių ver­da ar­ba­tą, ga­mi­na mais­tą. „Iš van­den­tie­kio tie­kia­mo van­dens net dar­žams lais­ty­ti ne­nau­do­da­vo­me – per bran­gu. Ger­ti jo ne­ga­lė­jo­me, tik bui­ti­nėms reikmėms… Oi, kaip ge­rai, kad ne­be­rei­kės tų bu­te­lių iš par­duo­tu­vės pirk­ti...“ – džiū­ga­vo mo­te­ris.

– Ar da­bar jau ga­li­ma van­de­nį iš kra­no taip ger­ti? – ne­si­ti­kė­jo ir Dau­no­riš­kės kai­mo vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kei Ais­tei Pau­laus­kie­nei, iš­vy­du­siai, kaip į bib­lio­te­ką su­gu­žė­ję anks­ty­vi sve­čiai – UAB „Jo­niš­kio van­de­nys“ di­rek­to­rius Rai­mun­das Tiš­ke­vi­čius, vyr. in­ži­nie­rius An­ta­nas Vei­ka­las, ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė, jos pa­va­duo­to­jas Ai­va­ras Rud­nic­kas – vie­nas ki­tam iš ran­kų į ran­kas per­duo­da ra­gau­ti iš kra­no pri­leis­to šal­to van­dens stik­li­nę.

UAB „Jo­niš­kio van­de­nys“ vyr. in­ži­nie­rius A. Vei­ka­las re­zul­ta­tais pa­ten­kin­tas: po­že­mi­niai van­de­nys nuo ge­le­žies kie­kio iš­va­lo­mi de­guo­nies dė­ka be jo­kių che­mi­ka­lų ar jų jun­gi­nių. Me­cha­ni­niai van­dens nu­ge­le­ži­ni­mo filt­rai tir­pius dvi­va­len­tės ge­le­žies jun­gi­nius, są­vei­kau­jant su ore esan­čiu de­guo­ni­mi, pa­ver­čia ma­žai tir­piu tri­va­len­čiu ge­le­žies hid­rok­si­du (rū­di­mis), ku­ris me­cha­ni­nės filt­ra­ci­jos bū­du vi­siš­kai pa­ša­li­na­mas iš van­dens.

– Žmo­nės prie to pra­sto van­dens tiek bu­vo įpra­tę, kad, pa­sta­čius nau­jus įren­gi­nius, jau su­lau­kė­me skam­bu­čių, ką pa­da­rė­me su van­de­niu, kad jis ne­be toks? – juo­kia­si R. Tiš­ke­vi­čius. – Ta­čiau vis dau­giau ra­jo­no žmo­nių, pa­ty­ru­sių pa­sku­ti­nių tri­jų va­sa­rų saus­ras, kai iš­džiu­vo ne tik upe­liai, bet ir tu­ri­mi šu­li­niai, ko­ne kas­dien žmo­nės tei­rau­ja­si dėl ga­li­my­bių pri­si­jung­ti prie cent­ra­li­zuo­to van­dens tie­ki­mo tink­lų.

Vi­si šie trys kai­muo­se įgy­ven­din­ti pro­jek­tai, ku­rių bend­ra ver­tė 230 tūkst. 700 Eur (be PVM), fi­nan­suo­ti Eu­ro­pos že­mės ūkio kai­mo plėt­ros fon­do, Vals­ty­bės biu­dže­to, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ir UAB „Jo­niš­kio van­de­nys“ lė­šo­mis. Mal­de­nių kai­me pa­sta­ty­ti nau­ji van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­niai, ku­rių pa­jė­gu­mas 6 kub. m van­dens per va­lan­dą, leis­tų tos pa­čios pa­jė­gios Mal­de­nių van­den­vie­tės ge­ria­muo­ju van­de­niu ap­rū­pin­ti ir Bui­vy­džių kai­mo gy­ven­to­jus. Net­ru­kus dėl šios ga­li­my­bės pra­si­dės pro­jek­ta­vi­mo dar­bai. Ag­lo­me­ruo­ti Mal­de­nių ir Bui­vy­džių van­den­tie­kio tink­lus yra žy­miai eko­no­miš­kes­nis ge­ria­mo­jo van­dens ge­ri­ni­mo spren­di­mo bū­das. Ly­giai to­kiu pa­čiu prin­ci­pu bus spren­džia­ma Mi­ko­lai­čiū­nų kai­mo ko­ky­biš­ko van­dens pro­ble­ma, var­to­to­jus pri­jun­giant prie mies­to (nuo Ža­ga­rės gat­vės ge­le­žin­ke­lio per­va­žos) cent­ra­li­zuo­tų van­dens tink­lų.

Šiuo me­tu taip pat pro­jek­tuo­ja­mi Ža­ga­rės mies­to nau­jos van­den­vie­tės van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­niai su van­dens bokš­tu. Ge­ri­ni­mo įren­gi­niai Ža­ga­rė­je pa­gal su­tar­tį su ran­go­vu tu­ri bū­ti pa­sta­ty­ti iki atei­nan­čių me­tų ru­dens.

Iki 2021-ųjų me­tų pir­mo­jo pus­me­čio to­kie pa­tys van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­niai, fi­nan­suo­ja­mi Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros pro­gra­mos, bus pa­sta­ty­ti Ja­kiš­kiuo­se, Blauz­džiū­nuo­se ir Jan­kū­nuo­se.

Šią sa­vai­tę ra­jo­no UAB "Jo­niš­kio van­de­nys" pra­dė­jo ver­tin­ti pa­siū­ly­mus iš­si­mo­kė­ti­nai 5 me­tų lai­ko­tar­piui sta­ty­ti van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nius dar 13 kai­mų – Dauk­šiuo­se, Stun­giuo­se, Pli­kiš­kiuo­se, Sat­kū­nuo­se, Po­šu­pė­se, Sau­gė­lau­ky­je, Ke­pa­liuo­se, Gas­čiū­nuo­se, Kir­nai­čiuo­se, Lin­kai­čiuo­se, Lan­kai­čiuo­se, Kal­ne­ly­je, Jau­niū­nuo­se. Šiuo­se iš­var­din­tuo­se kai­muo­se van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­niai šva­riu van­de­niu žmo­nes ap­rū­pins jau ki­tą­met. Įgy­ven­di­nus to­kias už­ma­čias, pa­sak vyr. in­ži­nie­riaus A. Vei­ka­lo, ra­jo­ne pra­ktiš­kai ne­liks pra­stos ko­ky­bės van­de­nį tie­kian­čių bend­ro­vės van­den­vie­čių.

Kai ra­jo­no ta­ry­ba dar rugp­jū­čio mė­ne­sį priė­mė spren­di­mą van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nius ra­jo­no kai­miš­ko­je te­ri­to­ri­jo­je sta­ty­ti iš­si­mo­kė­ti­nai, bū­ta skep­ti­kų, ku­rie ne­ti­kė­jo, kad ra­sis bend­ro­vių, ku­rios pa­si­ren­gu­sios in­ves­tuo­ti ir „už­šal­dy­ti“ sa­vo pi­ni­gus net pen­ke­riems me­tams. „Kon­kur­se da­ly­va­vo net pen­kios stip­rios ša­lies bend­ro­vės. Tai la­bai kon­ku­ren­cin­gas pir­ki­mas. Po ver­ti­ni­mų per tris mė­ne­sius tu­ri pra­si­dė­ti pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, tad rea­lu, jog pa­va­sa­rį šiuo­se iš­var­din­tuo­se kai­muo­se pra­si­dės van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nių sta­ty­bos“, – „Si­dab­rei“ sa­kė UAB „Jo­niš­kio van­de­nys“ di­rek­to­rius R. Tiš­ke­vi­čius.