Diskusijose su bendruomenėmis – rūpestis Lietuvos ateitimi

„Sidabrės“ nuotr.
Ra­jo­no me­di­kai sa­vo pro­ble­mas ap­ta­ria su Sei­mo na­riu Jur­giu Raz­ma (ant­ras iš de­ši­nės)
Su Jo­niš­kio ir Ža­ga­rės bend­ruo­me­nė­mis pa­bend­rau­ti, pa­dis­ku­tuo­ti at­vy­ko Sei­mo na­riai Gin­ta­rė Skais­tė ir Jur­gis Raz­ma, ly­di­mi Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės Vi­li­jos Bar­ta­šie­nės.
„Sidabrės“ nuotr.
Sei­mo na­rė Gin­ta­rė Skais­tė su­si­ti­ki­muo­se su Jo­niš­kio ra­jo­no žmo­nė­mis, aiš­ki­na­si, kaip su­ma­žin­ti at­skir­tį tarp did­mies­čių ir re­gio­nų

„Šie su­si­ti­ki­mai mums la­bai svar­būs. Ma­to­me kaip ne­vyk­do­mi pa­ža­dai mo­ky­to­jams, me­di­kams, moks­lo ir kul­tū­ros dar­buo­to­jams, ug­nia­ge­siams. Val­dan­tie­ji su­prie­ši­no vi­suo­me­nės gru­pes – pen­si­nin­kus ir dir­ban­čiuo­sius, ūki­nin­kus ir švie­ti­mo dar­buo­to­jus. Ža­dė­ta di­din­ti at­ly­gi­ni­mus vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jams, ne­di­din­ti mo­kes­čių. O ką da­bar ma­to­me? Mums, Sei­mo na­riams, la­bai svar­bu gir­dė­ti žmo­nes, įsi­klau­sy­ti į jų lū­kes­čius bei pa­da­ry­ti vis­ką, kad tie lū­kes­čiai, ne­pai­sant val­dan­čių­jų pa­si­prie­ši­ni­mo, bū­tų įgy­ven­din­ti“, - sa­ko par­la­men­ta­ras J. Raz­ma.

Dis­ku­si­jo­je su vie­tos bend­ruo­me­ne Ža­ga­rės bib­lio­te­ko­je Sei­mo na­rė G. Skais­tė iš­klau­sė daug kar­čių žmo­nių pa­sta­bų. Su­si­rin­ku­sie­ji kal­bė­jo apie chao­są Sei­me, po­li­ti­kų ati­trū­ki­mą nuo žmo­nių ir val­džios ne­ge­bė­ji­mą pa­si­rū­pin­ti silp­niau­siais. „Re­gio­ni­nė po­li­ti­ka li­ko spren­di­mų pa­raš­tė­se, vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis Vil­niu­je ir Jo­niš­ky­je žy­miai ski­ria­si. Ta­čiau at­skir­tis spren­džia­ma ne to­mis prie­mo­nė­mis. To­dėl ir re­zul­ta­tai nė­ra džiu­gi­nan­tys. Rei­kia konk­re­čių pla­nų, įtrau­kian­čių vi­sas suin­te­re­suo­tas gru­pes: vers­lą, gy­ven­to­jus, sa­vi­val­dy­bę, moks­lo įstai­gas. Tik taip eko­no­mi­nis gy­ve­ni­mas re­gio­nuo­se suak­ty­vės“, – tei­gė G. Skais­tė.

Vė­liau Sei­mo na­riai lan­kė­si Jur­dai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se ir Jo­niš­kio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se „San­ta­ra“. Jur­dai­čiuo­se Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to na­rė G. Skais­tė iš­sky­rė ir pa­ža­dė­jo spręs­ti tris es­mi­nes pro­ble­mas: že­mą so­cia­li­nių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį, at­ski­rus ag­re­sy­vius gy­ven­to­jus ir dėl įsta­ty­mi­nės ba­zės men­ką to­kio ti­po įstai­gų gy­ven­to­jų mo­ty­va­ci­ją dirb­ti. Ma­lo­ni aki­mir­ka „San­ta­ro­je“ - Sei­mo na­rius pa­svei­ki­no 1914 m. gi­męs jo­niš­kie­tis Ka­zi­mie­ras Ka­zi­mie­rai­tis, ku­ris dar pui­kiai pri­si­me­na ir prieš­ka­rio Lie­tu­vą.

Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rys J. Raz­ma vi­zi­tą ra­jo­ne pra­dė­jo nuo su­si­ti­ki­mo su ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju Ai­va­ru Rud­nic­ku ir ki­tais spe­cia­lis­tais. Čia Sei­mo na­rys pa­ža­dė­jo „iš­ju­din­ti“ bent dvi iš­kel­tas pro­ble­mas: dėl la­bai il­gai už­trun­kan­čių vals­ty­bės tar­nau­to­jų įdar­bi­ni­mo kon­kur­sų ir per­dė­tų for­ma­lu­mų vals­ty­bės de­le­guo­tas funk­ci­jas vyk­dan­tiems tar­nau­to­jams. Po šio vi­zi­to Sei­mo na­rys lan­kė­si 100-me­tį šven­čian­čio­je Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je, ku­ri Sei­mo na­riui pa­li­ko pui­kų įspū­dį. Ap­si­lan­ky­mo me­tu J. Raz­ma su­si­ti­ko su gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja, mo­ky­to­jais, pro­fsą­jun­gų at­sto­vais, kal­bė­jo­si apie vie­tos pe­da­go­gų si­tua­ci­ją.

Jo­niš­kio li­go­ni­nė­je J. Raz­ma sten­gė­si gau­ti kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ra­jo­nų me­di­kų pro­ble­mas. Su­si­ti­ki­me vyr. gy­dy­to­jas Ed­mun­das Bal­ta­kis pa­si­da­li­no ne­ri­mu dėl li­go­ni­nių tink­lo per­tvar­kų, taip pat guo­dė­si dėl ma­žė­jan­čio gy­ven­to­jų skai­čiaus ra­jo­ne. Ne­pai­sant to, džiau­gė­si, kad vie­ti­nė me­di­kų bend­ruo­me­nė bent jau ga­li pa­si­džiaug­ti jau­nais spe­cia­lis­tais ir mo­der­nia įran­ga.

Su­si­ti­ki­me su J. Raz­ma ir G. Skais­te Jo­niš­kio ra­jo­no ug­nia­ge­siai džiau­gė­si ne­blo­ga tu­ri­ma tech­ni­ka, ta­čiau pa­brė­žė ir fak­tą, kad da­bar­ti­nės jų al­gos nea­ti­tin­ka kas­dien dar­be pa­ti­ria­mos ri­zi­kos. Dėl ma­žų at­ly­gi­ni­mų sun­ku net su­komp­lek­tuo­ti pil­ną ug­nia­ge­sių ko­man­dą ir da­lis eta­tų lie­ka neu­žim­ta. Vis­gi, Jo­niš­kio prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ko­man­da yra ge­rai nu­si­tei­kus ir pa­si­ry­žu­si rim­tiems dar­bams.