Per du metus perpieš rajono bedarbio portretą

„Sidabrės“ nuotr.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė ir Užim­tu­mo tar­ny­bos ĮŠiau­lių klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Rai­mon­das Šu­kys pa­si­ra­šo su­tar­tį, pa­gal ku­rią dve­jus me­tus bend­ro­mis pa­stan­go­mis bus im­ta­si vi­sų įma­no­mų prie­mo­nių ne­dar­buio ra­jo­ne ma­žin­ti
Šiais ir atei­nan­čiais me­tais ra­jo­ne di­de­lis dė­me­sys bus su­kon­cent­ruo­tas il­ga­lai­kiam ne­dar­bui ma­žin­ti. Su­kur­tas me­cha­niz­mas in­ten­sy­viai tal­kins žmo­nėms, ku­rie yra vy­res­ni nei 40 me­tų am­žiaus, gau­na pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą, ne­dir­ba dau­giau kaip vie­ne­rius me­tus, tu­ri dau­gy­bę pro­ble­mų, ku­rias vie­niems pa­tiems iš­spręs­ti sun­ku, su­grįž­ti į dar­bo rin­ką. Tai pi­lo­ti­nis mo­de­lio pro­jek­tas, ku­ria­me da­ly­vau­ja ir mū­sų ra­jo­nas kar­tu su par­tne­riais – Užim­tu­mo tar­ny­ba, ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, darb­da­viais.

Ti­pi­nis nū­die­nos mū­sų ra­jo­no be­dar­bio po­rtre­tas: gy­ve­nan­tis kai­me vy­ras, virš 50 me­tų, ne­tu­rin­tis pro­fe­si­nio pa­si­ren­gi­mo.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė praė­ju­sią sa­vai­tę su Užim­tu­mo tar­ny­bos Šiau­lių klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi Rai­mon­du Šu­kiu pa­si­ra­šė tar­pu­sa­vio bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį, ku­rio­je nu­ma­tė pa­slau­gų ir prie­mo­nių pa­ke­tą to­kiam be­dar­bio po­rtre­tui per­pieš­ti.
Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je Užim­tu­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tai su par­tne­riais iš Sa­vi­val­dy­bės pra­dė­jo vo­ja­žą po se­niū­ni­jas, kur su­si­ti­ko su ne­dir­ban­čiais as­me­ni­mis ir iden­ti­fi­ka­vo pro­ble­mas, ku­rios truk­do jiems grįž­ti į dar­bo rin­ką. To­kie su­si­ti­ki­mai or­ga­ni­zuo­ja­mi ir šiais me­tais.