Eismo saugumo klausimai persikels į ministeriją

„Sidabrės“ nuotr.
Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ai­va­ras Rud­nic­kas ar­gu­men­tus dis­ku­tuo­ja­mais klau­si­mais iš­dės­tė (iš kai­rės) Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vui Vik­to­rui La­pi­nui ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jui Vid­man­tui Pum­pu­čiui
Ket­vir­ta­die­nį Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­ria­me da­ly­va­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos, Ke­lių di­rek­ci­jos, Ke­lių prie­žiū­ros tar­ny­bos, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai, svars­ty­ti svar­būs gy­ven­to­jams klau­si­mai: dėl bū­ti­nos pe­rė­jos Upy­tės gat­vė­je, kur mo­ki­niai iš­li­pa iš au­to­bu­so ir ke­liau­ja į Že­mės ūkio mo­kyk­lą bei Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją, dėl ga­li­mo eis­mo ri­bo­ji­mo ar ki­tų prie­mo­nių Ža­ga­rės Mies­to aikš­tės ir Pet­ro Cvir­kos gat­vė­se, eis­mo re­gu­lia­vi­mo Jo­niš­ky­je prie pre­ky­bos cent­ro „Ma­xi­ma“, dėl trūks­ta­mų dvi­ra­čių ta­ko at­kar­pų Jo­niš­ky­je Vil­niaus gat­vė­je ir kt. Iš sve­čių su­lauk­ta pa­ta­ri­mų bei pa­siū­ly­mų, o kai sa­vi­val­dy­bė „pa­ruoš na­mų dar­bus“, rim­tus žings­nius ti­ki­ma­si ženg­ti iki di­džių­jų me­tų šven­čių jau su­si­ti­kus Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je.
„Sidabrės“ nuotr.
Kal­bant apie eis­mą Jo­niš­ky­je Upy­tės gat­ve šio­je san­kry­žo­je Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas siū­lė įreng­ti sa­le­les, nes da­bar žmo­nės va­žiuo­ja, kaip no­ri

Vai­kai į mo­kyk­lą tu­ri ke­liau­ti sau­giai

Ra­jo­no gy­ven­to­jai jau ku­ris lai­kas pra­šo įreng­ti pe­rė­ją prie au­to­bu­sų su­sto­ji­mo Upy­tės gat­vės ga­le, kur at­va­žia­vę mo­ki­niai kas ry­tą ei­na į Že­mės ūkio mo­kyk­lą ir Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją. Link pro­gim­na­zi­jos ju­da ir suau­gu­sie­ji, ku­riems pri­rei­kia li­go­ni­nės ir po­lik­li­ni­kos pa­slau­gų. Ka­dan­gi pe­rė­jos nė­ra, ke­lias ker­ta­mas ne­sau­giai. Mies­to ga­le au­to­mo­bi­liai jau bū­na įsi­bė­gė­ję ar­ba vai­ruo­to­jai dar ne­spė­ja jų pri­stab­dy­ti, at­vyk­da­mi nuo Kriu­kų pu­sės. Ka­dan­gi ke­lias ne­prik­lau­so sa­vi­val­dy­bei, kreip­ta­si į Vals­ty­bi­nę au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją, iš ku­rios, pa­sak Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jo Ai­va­ro Rud­nic­ko, gau­tas ne­ten­ki­nan­tis ne­konk­re­tus at­sa­ky­mas, kad šis klau­si­mas bus įtrauk­tas į są­ra­šą prio­ri­te­to tvar­ka.

Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos Eis­mo sau­gu­mo sky­riaus pa­ta­rė­jas Vik­to­ras La­pi­nas in­for­ma­vo, kad ša­ly­je pir­miau­sia iki 2021 me­tų bus re­mon­tuo­ja­mos ne­sut­var­ky­tos 1700 pe­rė­jų, tad apie nau­jų įren­gi­mą grei­tu lai­ku kal­bė­ti bū­tų su­dė­tin­ga. Į tai Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas A. Rud­nic­kas rea­ga­vo, kad taip su­lauk­si­me ir kol vie­na pro­gim­na­zis­tų kar­ta užaugs.

Ta­čiau po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jas Vid­man­tas Pum­pu­tis pa­brė­žė, kad sau­gaus eis­mo są­ly­gos vai­kams pri­va­lo bū­ti už­tik­rin­tos ir da­bar­ti­nė pa­dė­tis ne­to­le­ruo­ti­na. Jis siū­lė mi­nė­to­je vie­to­je įreng­ti iš­ki­lią pe­rė­ją, ku­ri iš­spręs­tų ne tik mo­ki­nių ir suau­gu­sių­jų ju­dė­ji­mo per ke­lią, bet ir eis­mo grei­čio pro­ble­mą. Šis klau­si­mas Ke­lių di­rek­ci­jo­je bū­tų spren­džia­mas grei­čiau, jei lė­šo­mis pri­si­dė­tų ir sa­vi­val­dy­bė, pa­vyz­džiui, įreng­da­ma pe­rė­jos vie­to­je kryp­ti­nį ap­švie­ti­mą, nes esa­mo pa­gal rei­ka­la­vi­mus ne­pa­kan­ka. Me­rui V. Gai­liui pa­tvir­ti­nus, kad bus ieš­ko­ma to­kių ga­li­my­bių, sve­čias pa­ža­dė­jo dar iki nau­jų me­tų or­ga­ni­zuo­ti su­si­ti­ki­mą jau dėl konk­re­tes­nių spren­di­mų Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je kar­tu su Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vais.

Spręs ir dėl dvi­ra­čių ta­ko

V. Pum­pu­tis po­sė­dy­je pa­siū­lė to­je pa­čio­je Upy­tės gat­vė­je, kur at­si­ša­ko­ja Ado­mo Var­no ir Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio gat­vės ir su­si­da­ro tri­kam­pis, per ku­rį kaip kas no­ri, taip va­žiuo­ja, pa­gal­vo­ti apie ma­žą­ją žie­di­nę san­kry­žą ar­ba sa­le­les. Ta­da au­to­mo­bi­liai va­žiuo­tų lė­čiau ir taip stai­ga neiš­nir­tų prieš pe­rė­ja ties pre­ky­bos cent­ru „Ma­xi­ma“. Taip pat bū­tų ga­li­ma įreng­ti iš­ki­lią pe­rė­ją.

Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jai svar­bus ir dvi­ra­čių ta­ko trūks­ta­mų at­kar­pų įren­gi­mas ties de­ga­li­ne „Via­da“.

„Ma­gist­ra­le Ryga–Kaliningradas di­de­lis ne tik au­to­mo­bi­lių, bet ir dvi­ra­ti­nin­kų srau­tas. Yra at­vyks­tan­čių ke­liau­to­jų per Ry­gos, Ta­li­no oro uos­tus. Kaip už­sie­nio tu­ris­tai ga­li jaus­tis, kai ke­lio­se vie­to­se ties grū­dų su­pir­ki­mo įmo­nė­mis, de­ga­li­ne dvi­ra­čių ta­kas stai­ga nu­trūks­ta? O juk jis tę­sia­si dar ke­lio­li­ka ki­lo­met­rų. Tuo ke­liu žmo­nės va­žiuo­ja ir į Kry­žių kal­ną“, – dės­tė ar­gu­men­tus me­ras V. Gai­lius.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas A. Rud­nic­kas pa­ste­bė­jo: Ke­lių di­rek­ci­ja at­sa­kė, kad Jo­niš­kio ra­jo­no dvi­ra­čių ta­kų re­mon­tas ir įren­gi­mas bus įtrauk­tas į ei­lę.

„Šį klau­si­mą taip pat bū­tų ga­li­ma svars­ty­ti su­si­ti­kus Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je“, – pa­ža­dė­jo Vid­man­tas Pum­pu­tis.

Svars­ty­tas ir Ža­ga­rės klau­si­mas

Į mi­nis­te­ri­ją gruo­džio mė­ne­sį bus ve­ža­mas ir Ža­ga­rei ak­tua­lus sun­kio­jo trans­por­to ri­bo­ji­mo mies­te klau­si­mas. Vėl­gi – sa­vi­val­dy­bė jau bu­vo krei­pu­sis į Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją, iš ku­rios atė­jo at­sa­ky­mas, jog eis­mą ri­bo­ti ne­tiks­lin­ga.

Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ai­va­ras Rud­nic­kas pri­pa­ži­no, kad gal bu­vo pa­teik­ta per ma­ža ar­gu­men­tų, bet pa­dė­tis tik­rai blo­ga: į Ak­me­nės ra­jo­no LEZ-e (Lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na) sta­to­mą ga­myk­lą iš Skaist­gi­rio ir ki­tų skal­dos kar­je­rų va­žiuo­ja be­veik ne­nut­rūks­ta­mas srau­tas sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių, su­skai­čiuo­ta, kad jų vyks­ta vi­du­ti­niš­kai 4 per 10 mi­nu­čių, o grei­tis įsi­bė­gė­jus tols­tant nuo cent­ro tik­rai ge­ro­kai di­des­nis nei leis­ti­ni 70 ki­lo­met­rų. Tad pra­šo­ma mie­ga­mo­je zo­no­je ap­ri­bo­ti grei­tį iki 30 ki­lo­met­rų per va­lan­dą.

Ke­lių prie­žiū­ros tar­ny­ba jau ne vie­ną kar­tą tu­rė­jo tvar­ky­ti gat­ves, ypač su­dė­tin­ga pa­dė­tis ties sta­čia 90 laips­nių san­kry­ža, ve­dan­čia į mies­to cent­rą. Va­sa­rą per karš­čius to­je vie­to­je as­fal­tas tie­siog tirps­ta ir su­si­ga­rankš­čiuo­ja nuo stab­do­mų au­to­mo­bi­lių svo­rio, ku­ris, spė­ja­ma, ir­gi kai ka­da ga­li bū­ti di­des­nis nei nu­ma­ty­tas.

Rug­sė­jo pra­džio­je, neap­si­kęs­da­mi di­džiu­lio eis­mo in­ten­sy­vu­mo ža­ga­rie­čiai su ra­jo­no ta­ry­bos na­riu opo­zi­ci­jos at­sto­vu Ed­mun­du Vai­čiu­liu prie­ša­ky­je or­ga­ni­za­vo ak­ci­ją, per ku­rią va­lan­dą vaikš­čio­jo per pe­rė­ją, stab­dy­da­mi sun­kias­vo­rius au­to­mo­bi­lius. Mies­to cent­re gy­ve­nan­tys žmo­nės ta­da „Si­dab­rei“ pa­sa­ko­jo ne­spė­jan­tys kas­dien va­ly­ti dul­kių, nes eis­mas net ir as­fal­tuo­to­je gat­vė­je jas su­ke­lia nuo­lat, be to, gre­ta gat­vės esan­čiuo­se dau­gia­bu­čiuo­se vir­pa bal­dai, skimb­čio­ja in­dai in­dau­jo­se.

Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vas Vik­to­ras La­pi­nas sua­be­jo­jo grei­čio ma­ži­ni­mo iki 30 ki­lo­met­rų per va­lan­dą nau­da, nes leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai bus pro­vo­kuo­ja­mi lenk­ti lė­tai ju­dan­čius vil­ki­kus ir žmo­nės, gy­ve­nan­tys prie šių gat­vių, ra­my­bės vis tiek ne­tu­rės.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jo Vid­man­to Pum­pu­čio nuo­mo­ne, to­kiu at­ve­ju ge­riau­sia išei­tis bū­tų tri­ko­jai grei­čio ma­tuok­liai ir, ži­no­ma, po­li­ci­jos kont­ro­lė. Toks spren­di­mas jau ne kar­tą „su­vei­kė“ ki­to­se ra­jo­ni­nė­se vie­to­vė­se.

Įreng­ti perėjas–kalniukus bū­tų ne­tiks­lin­ga, nes Ža­ga­rė­je Mies­to aikš­tė­je ir Pet­ro Cvir­kos gat­vė­je gy­ve­na­mie­ji na­mai sto­vi la­bai ar­ti gat­vės, tad triukš­mas per juos va­žiuo­jant ne­leis­tų mie­go­ti.

„bet gal iki grei­čio kont­ro­lės ma­tuok­liais ga­lė­tu­me pa­sta­ty­ti tuos iki 30 ki­lo­met­rų ri­bo­jan­čius ženk­lus?“ – vil­tin­gai klau­sė A. Rud­nic­kas.

Šis klau­si­mas taip pat per­si­kels į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją.

Taip pat kal­bė­ta apie Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vų ga­li­my­bę nuo­lat da­ly­vau­ti Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­džiuo­se, apie gat­vių ir ša­li­gat­vių va­ly­mą ir ki­ta.