Galimo seksualinio priekabiavimo byla perduota teismui

„Sidabrės“ nuotr.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Vio­le­ta Ru­džians­kie­nė teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu prie tri­jų mo­te­rų kal­ti­na­mas 46-erių me­tų ke­ba­bi­nės Jo­niš­ky­je sa­vi­nin­kas.

Baig­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo vie­no­je už­kan­di­nė­je Jo­niš­ky­je.

Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Vio­le­ta Ru­džians­kie­nė teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu prie tri­jų mo­te­rų kal­ti­na­mas 46-erių me­tų ke­ba­bi­nės Jo­niš­ky­je sa­vi­nin­kas.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ku­rį at­li­ko Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Sun­kių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai, me­tu nu­sta­ty­ta, kad nuo 2015 me­tų lapk­ri­čio iki 2018 me­tų spa­lio ke­ba­bi­nės di­rek­to­rius, pa­si­nau­do­da­mas tri­jų nu­ken­tė­ju­sių­jų – jo ke­ba­bi­nės dar­buo­to­jų – tar­ny­bi­niu pri­klau­so­mu­mu, sek­sua­liai vul­ga­riais veiks­mais prie­ka­bia­vo prie jų. Dar­bo me­tu vy­ras lies­da­vo sa­vo dar­buo­to­jas, tem­pė rū­bus, lie­tė kū­nus ir ki­tais bū­dais ga­li­mai sie­kė sek­sua­li­nio bend­ra­vi­mo su nu­ken­tė­ju­sio­mis.

Pa­sak nu­ken­tė­ju­sių­jų, jų va­do­vas prie­ka­bia­vo ne kar­tą ir tai da­rė įvai­riais veiks­mais.

Ke­ba­bi­nės sa­vi­nin­kas sa­vo kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 152 straips­nio 1 da­lis už pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą nu­ma­to bau­dą ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mą, ar­ba areš­tą.

Bau­džia­mo­ji by­la per­duo­ta Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Jo­niš­kio rū­mams.

Skan­da­las dėl ga­li­mo sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo ki­lo ru­de­nį, kai rug­sė­jo pa­bai­go­je paaiš­kė­jo, jog pro­ku­ro­rė, at­li­ku­si ty­ri­mą, iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­trau­kė, mo­ty­vuo­da­ma tuo, kad darb­da­vys tik el­gė­si vul­ga­riai, bet ne­prie­ka­bia­vo.

Šis pro­kui­ro­rės spren­di­mas nu­si­ri­to per vi­są Lie­tu­vą. Po to, kai praė­ju­sią sa­vai­tę per vi­są Lie­tu­vą nu­si­ri­to skan­da­lin­ga is­to­ri­ja iš Jo­niš­kio už­kan­di­nės, ku­rio­je dir­bu­sios ke­lios mo­te­rys tei­gia pa­ty­rę prie­ka­bia­vi­mą iš sa­vo darb­da­vio, o pro­ku­ro­rė, at­li­ku­si ty­ri­mą, iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­trau­kė, mo­ty­vuo­da­ma tuo, kad darb­da­vys tik el­gė­si vul­ga­riai, bet ne­prie­ka­bia­vo. Ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas, nes ne­bu­vo su­rink­ta pa­kan­ka­mai duo­me­nų, ob­jek­ty­viai pa­grin­džian­čių, jog įta­ria­ma­sis sa­vo el­ge­siu sie­kė pa­veik­ti nu­ken­tė­ju­sią­sias, kad šios su juo bend­rau­tų sek­sua­liai.

Pro­ku­ro­rė, ver­tin­da­ma už­kan­di­nės sa­vi­nin­ko veiks­mus, to­kius kaip lie­ti­mą­si prie kū­no, ran­kų ki­ši­mą į kel­nes, lie­me­nė­lės at­se­gi­mą, jo po­kal­bius sek­sua­li­ne te­ma, nea­be­jo­ti­nai juos įvar­di­no kaip aki­vaiz­džiai vul­ga­riais ir sek­sua­li­nio po­bū­džio, ta­čiau ver­ti­nant juos Bau­džia­mo­jo ko­dek­so kon­teks­te ne­drį­so teig­ti, kad to­kiais veiks­mais sa­vi­nin­kas iš sa­vo dar­buo­to­jų siek­tų sek­sua­li­nio bend­ra­vi­mo ar pa­si­ten­ki­ni­mo su juo.

Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ras Girgž­džius, rea­guo­da­mas į vi­suo­me­nės reak­ci­ją bei rug­sė­jo 12 d. gau­tą nu­ken­tė­ju­sių­jų skun­dą, pa­tik­ri­no pa­val­džios pro­ku­ro­rės nu­ta­ri­mą nu­trauk­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­tu­mą ir pa­grįs­tu­mą. Pro­ku­ro­rio pa­va­duo­to­jas priė­mė spren­di­mą ty­ri­mą at­nau­jin­ti.