Į Af­ri­kos že­my­no va­ka­rus – su tai­ką ne­šan­čia tris­pal­ve

Jo­no Iva­naus­ko nuo­trau­ka
Sa­va­no­rį Ar­tū­rą Ru­be­žių tre­čia­die­nį į Jung­ti­nių Tau­tų va­do­vau­ja­mą si­tua­ci­jos sta­bi­li­za­vi­mo ope­ra­ci­ją MI­NUS­MA Ma­ly­je, Af­ri­kos že­my­no va­ka­ri­nė­je da­ly­je, iš­ly­di ma­ma Li­na (pir­ma iš kai­rės), tė­tis Leo­nas ir krikš­to ma­ma Ire­na Kup­rie­nė
Trečiadienį Šiauliuose vykusios šventinės Kovo 11-osios ceremonijos metu vyko ir Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės karių palydėtuvės į Malį, kur vyksta Jungtinių Tautų vadovaujama situacijos stabilizavimo operacija MINUSMA.
Tarp taiką nešančių karių į Vakarų Afriką išvyksta ir joniškietis krašto apsaugos savanoris 26-erių Artūras Rubežius.

Tre­čia­die­nį Šiau­liuo­se vy­ku­sios šven­ti­nės Ko­vo 11–osios ce­re­mo­ni­jos me­tu vy­ko ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6–osios rink­ti­nės ka­rių pa­ly­dė­tu­vės į Ma­lį, kur vyks­ta Jung­ti­nių Tau­tų va­do­vau­ja­ma si­tua­ci­jos sta­bi­li­za­vi­mo ope­ra­ci­ja MI­NUS­MA.

Drus­ki­nin­kų „Drau­gys­tės“ sa­na­to­ri­jo­je ki­ne­zi­te­ra­peu­tu dir­ban­tis Ar­tū­ras Ru­be­žius Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6–osios rink­ti­nės 606 pės­ti­nin­kų kuo­po­je sa­va­no­riau­ja nuo 18 me­tų, tos ma­lo­nios pa­rei­gos neat­si­sa­ko ir da­bar, nors iš Drus­ki­nin­kų, kur dir­ba, į sa­va­no­rių kuo­pą gim­ta­ja­me Jo­niš­ky­je ten­ka kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį pra­va­žiuo­ti nuo vie­no Lie­tu­vos pa­kraš­čio iki ki­to. Bet vai­ki­nas ne­si­skun­džia, nes kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rys­tė jam mie­las už­siė­mi­mas. Ir kai im­ta ieš­ko­ti sa­va­no­rių mi­si­jai Ma­ly­je, Ar­tū­ras bu­vo vie­nas iš tų drą­sių jau­nuo­lių, ku­rie ryž­tin­gai ap­si­spren­dė. „Į mi­si­ją, ži­no­ma, ve­da mei­lė Tė­vy­nei – ei­nu ten, kur ji kvie­čia. Ne­bu­vo sun­ku ap­si­spręs­ti, nes esu iš tų smal­sių žmo­nių, ku­riems no­ri­si iš­šū­kių, rei­kia nau­jų erd­vių sa­vęs rea­li­za­ci­jai“, – „Si­dab­rei“ pri­si­pa­ži­no A. Ru­be­žius.

Ar­tū­ro ma­ma Li­na Ru­be­žie­nė „Si­dab­rei“ sa­kė, kad ir pa­ti, jei bū­tų jau­nes­nė, ko ge­ro drą­siai priim­tų to­kius iš­ban­dy­mus. „Rei­kia ir tė­vams mo­ky­tis sa­vo vai­kus pa­leis­ti – te­gu ei­na, te­gu mo­ko­si, grū­di­na­si. Su Leo­nu di­džiuo­ja­mes sa­vo sū­nu­mi“, – pa­ki­liai ir gar­bin­gai skir­tą mi­si­ją priė­mė ir Ar­tū­ro ma­ma, ku­ri pri­si­pa­ži­no la­biau per­gy­ve­nan­ti ne dėl to­li nuo Tė­vy­nės sklai­dan­čių kul­kų, nuo ku­rių pus­me­tį teks sau­go­tis ir Ar­tū­rui, bet di­džiau­sio­je pa­sau­lio dy­ku­mo­je siau­čian­čių bai­sių li­gų.

Pa­jė­gų ap­sau­gos vie­ne­to va­dui ir ka­riams, iš­vyks­tan­tiems į Jung­ti­nių Tau­tų Ma­lio Res­pub­li­ko­je vyk­do­mą si­tua­ci­jos sta­bi­li­za­vi­mo ope­ra­ci­ją, iš­kil­min­gai įteik­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vė­lia­va. Kiek­vie­nam iš­vyks­tan­čiam Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų va­das ir Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6–osios rink­ti­nės va­das taip pat įtei­kė su­ve­ny­rus – si­dab­ri­nius vy­čius. Šie ženk­liu­kai sim­bo­li­zuo­ja itin svar­bias ver­ty­bes – vie­ny­bę, iš­ti­ki­my­bę, drą­są, iš­min­tį, gy­vy­bę. Po ce­re­mo­ni­jos į mi­si­ją iš­vyks­tan­čius ka­rius pa­lai­mi­no ka­ro ka­pe­lio­nas.

Į Ma­lį iš­ly­di­mas Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų ka­rių bū­rys da­ly­vaus Jung­ti­nių Tau­tų va­do­vau­ja­mo­je ope­ra­ci­jo­je MI­NUS­MA Ma­lio Res­pub­li­ko­je. Ka­rių už­duo­tis – Vo­kie­ti­jos kon­tin­gen­to su­dė­ty­je vyk­dy­ti pa­jė­gų ap­sau­gos funk­ci­jas. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­riai Gao pro­vin­ci­jo­je, Ma­lio ry­ti­nė­je da­ly­je sau­gos sto­vyk­lą „Camp Cas­tor“.

Ope­ra­ci­jos „MI­NUS­MA“ me­tu sie­kia­ma sta­bi­li­zuo­ti pa­dė­tį ša­ly­je, ap­sau­go­ti ci­vi­lius gy­ven­to­jus, gin­ti žmo­gaus tei­ses ir už­tik­rin­ti tei­sin­gu­mą na­cio­na­li­niu ir tarp­tau­ti­nių lyg­me­ni­mis. Šia mi­si­ja Lie­tu­va pri­si­de­da prie tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės pa­stan­gų rem­ti Ma­lio tai­kos pro­ce­są. Ope­ra­ci­jo­je MI­NUS­MA Lie­tu­vos ka­riai ko­vi­niuo­se veiks­muo­se ne­da­ly­vau­ja.

Tai sep­tin­to­ji Pa­jė­gų ap­sau­gos vie­ne­to gru­pė, ku­rios pa­mai­no­je yra 33 pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai ir ka­riai sa­va­no­riai iš Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6–osios rink­ti­nės. Kar­tu su jais į ope­ra­ci­ją iš­vyks­ta vie­nas ka­rys iš Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Lo­gis­ti­kos pa­jė­gų, ku­ris vyk­dys Na­cio­na­li­nio pa­ra­mos ele­men­to funk­ci­jas.

Jung­ti­nės Tau­tos ope­ra­ci­ją „MI­NUS­MA“ Ma­lio Res­pub­li­ko­je vyk­do nuo 2013 me­tų. Jo­je šiuo me­tu tar­nau­ja apie 15 tūks­tan­čių ka­rių iš įvai­rių pa­sau­lio ša­lių.

Af­ri­kos že­my­no va­ka­ri­nė­je da­ly­je esan­čio Ma­lio dau­giau nei pu­sė te­ri­to­ri­jos – tai dy­ku­mos. Ša­lis ri­bo­ja­si su Mau­ri­ta­ni­ja, Al­žy­ru, Ni­ge­riu, Bur­ki­na Fa­su, Dramb­lio Kau­lo Kran­tu, Gvi­nė­ja ir Se­ne­ga­lu. Tro­pi­nį že­my­ni­nį kli­ma­tą Ma­ly­je le­mia dau­giau­sia le­mia Sa­cha­ros dy­ku­ma. Ša­ly­je karš­ta ir sau­sa, kri­tu­lių iš­krin­ta la­bai ma­žai, kar­tais jų ne­bū­na iš­ti­sus mė­ne­sius. Net ir žie­mos me­tu oro tem­pe­ra­tū­ra pa­pras­tai ne­nuk­rin­ta že­miau 20 laips­nių Cel­si­jaus.