Ilgametė vadovė apdovanota Seimo atminimio medaliu

„Sidabrės“ nuotr.
Il­ga­me­tei LPŽA Jo­niš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kei Ste­fa­ni­jai Skir­man­tie­nei, va­do­va­vu­siai 12 me­tų, Sei­mo na­rys Liu­das Jo­nai­tis įtei­kė Sei­mo at­mi­ni­mo me­da­lį
Ket­vir­ta­die­nį Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos (LPŽA) Jo­niš­kio sky­riaus nau­ją­ją va­do­ve iš­rink­ta Da­lia Už­ku­rai­tie­nė, ku­ri va­do­va­vo ku­li­na­rų sek­ci­jai ir su vy­ru puo­se­lė­ja­mo­je so­dy­bo­je Kui­siuo­se kas­met or­ga­ni­zuo­ja jaz­mi­nų šven­tę. Jai vai­rą per­lei­du­siai il­ga­me­tei LPŽA sky­riaus pir­mi­nin­kei Ste­fa­ni­jai Skir­man­tie­nei Sei­mo na­rys Liu­das Jo­nai­tis įtei­kė Sei­mo at­mi­ni­mo me­da­lį, o sky­riaus na­riai kaip pa­dė­ką už ati­duo­tus 12 me­tų do­va­no­jo ka­ro­liu­kais siu­vi­nė­tą pa­veiks­lą.

Ste­fa­ni­jai Skir­man­tie­nei Sei­mo at­mi­ni­mo me­da­lis skir­tas „už nuo­šir­dų, il­ga­me­tį, ne­prie­kaiš­tin­gą va­do­va­vi­mą ir ak­ty­vią bend­ruo­me­ni­nę veik­lą“. Jį įtei­kė Sei­mo na­rys Liu­das Jo­nai­tis, kar­tu dė­ko­jęs vi­siems or­ga­ni­za­ci­jos na­riams už jų ak­ty­vu­mą vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, pi­lie­tiš­ku­mą. Gra­žaus pa­si­bu­vi­mo kar­tu lin­kė­jo ir vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė.

St. Skir­man­tie­nės pirm­ta­kė Bro­nis­la­va Pet­niū­nai­tė pri­si­mi­nė, kad 2008-ai­siais, jai ruo­šian­tis at­si­sa­ky­ti LPŽA Jo­niš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kės pa­rei­gų, ki­lo pro­ble­ma – o kas gi pe­rims šį dar­bą su pa­gy­ve­nu­siai­siais, kas juos su­ge­bės su­bur­ti, su­rink­ti, bend­rau­ti, bend­ra­dar­biau­ti su ki­to­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Bu­vo kal­bin­ta ir vie­na, ir ki­ta ko­lek­ty­vo na­rės, bet kaž­kam svei­ka­ta ne­lei­do, kaž­kas ma­nė, kad ne­su­ge­bės. Ir ta­da pa­vy­ko pri­šne­kin­ti Ste­fa­ni­ją, ku­ri kas­met per­ren­ka­ma, kruopš­čiai, at­sa­kin­gai dir­ban­ti, šias pa­rei­gas ėjo 12 me­tų.

Ir da­bar įvy­ko pa­na­šiai kaip aną­kart. Pa­sak St. Skir­man­tie­nės, te­ko kal­bė­tis, tar­tis, nie­kas tos at­sa­ko­my­bės ne­sie­kia. Vis­tik Da­lia Už­ku­rai­tie­nė su­ti­ko ir ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mi­nia­me su­si­rin­ki­me pa­tvir­tin­ta nau­ja 13 as­me­nų val­dy­ba jos kan­di­da­tū­rą vie­nin­gai pa­lai­kė. Iš­rink­ta ir nau­ja re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja.

„Steng­siuo­si or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą pa­lai­ky­ti, plė­to­ti. Ir ačiū Ste­fu­tei už pa­mo­kas“, – ren­gi­ny­je su­si­jau­di­nu­si kal­bė­jo Da­lia Už­ku­rai­tie­nė.

LPŽA Jo­niš­kio sky­riaus na­riai kaip pa­dė­ką bu­vu­siai va­do­vei St. Skir­man­tie­nei do­va­no­jo Onos Vo­rob­jo­vie­nės ran­ko­mis ka­ro­liu­kais siu­vi­nė­tą pa­veiks­lą.

Pa­ti bu­vu­si va­do­vė St. Skir­man­tie­nė taip pat įtei­kė pa­dė­kas ak­ty­viau­siems or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vams. Da­liai Vir­bic­kie­nei dė­ko­ta už tvar­kin­gą bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, Bro­nis­la­vai Pet­niū­nai­tei – už su­pra­tin­gu­mą, li­go­tų, vie­ni­šų na­rių lan­ky­mą, An­ge­lei Voz­gir­die­nei – už pa­gal­bą or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nius, tra­di­ci­nį pa­gy­ve­nu­sių­jų žy­gį dvi­ra­čiais į Ba­riū­nus. Įver­tin­tas kū­ry­bin­gas Dzint­ros El­gos Ir­by­tės Sta­niu­lie­nės va­do­va­vi­mas me­no mė­gė­jų sek­ci­jai „Mū­zų pri­si­lie­ti­mas“, Da­nu­tės Šir­vins­kie­nės ak­ty­vus da­ly­va­vi­mas ku­li­na­rų sek­ci­jo­je „Skal­sa“ ir svei­ko mais­to pro­pa­ga­vi­mas. Taip pat pa­dė­ka skir­ta ren­gi­ny­je ne­da­ly­va­vu­siai Da­nu­tei Va­da­ko­jie­nei.

St. Skir­man­tie­nei ir drau­gi­jos na­rėms, ku­rios ne­pa­mir­šo lan­ky­ti li­go­ni­nė­je, kai bu­vo iš­ti­ku­si bė­da, dė­ko­jo Ge­no­vai­tė Mum­gau­tie­nė iš Stu­pu­rų kai­mo. Ge­rą žo­dį ta­rė ne­se­niai or­ga­ni­za­ci­jo­je da­ly­vau­jan­tis Jo­nas Pet­rai­tis, pa­ste­bė­jęs, kad čia daug už­siė­mi­mų pa­gal po­mė­gius, iš­vy­kų, tik su trans­por­tu šiek tiek yra pro­ble­mų, va­do­vė ne­ma­žai te­le­fo­nu pra­kal­ba, kol su­ran­da rė­mė­jų, pa­gal­bi­nin­kų. Pas­te­bė­ji­mų iš­sa­kė ir dar ke­le­tas aso­cia­ci­jos na­rių.

Ste­fa­ni­ja Skir­man­tie­nė pa­tei­kė 2019 me­tų veik­los ata­skai­tą, ku­rio­je mi­nė­jo šau­nų ku­li­na­rų sek­ci­jos su sa­vo ga­mi­niais pa­si­ro­dy­mą Šiau­liuo­se, me­no my­lė­to­jų sek­ci­jos „Mū­zų pri­si­lie­ti­mas“ kul­tū­ri­nius, li­te­ra­tū­ri­nius ren­gi­nius, spor­to sek­ci­jos na­rių iš­vy­kas į var­žy­bas Pak­ruo­jy­je ir Šiau­liuo­se, LPŽA Jo­niš­kio sky­riaus vo­ka­li­nio ko­lek­ty­vo „Si­dab­rė“ pa­si­ro­dy­mą že­mai­tiš­kos dai­nos kon­kur­se Šiau­liuo­se, du kon­cer­tus pa­ra­pi­ji­nių se­ne­lių glo­bos na­mų „San­ta­ra“ gy­ven­to­jams, šo­kių ko­lek­ty­vo „Gied­ru­ma“ gau­sias iš­vy­kas, pa­si­ro­dant Meš­kui­čiuo­se, Ža­ga­rė­je, Bai­so­ga­lo­je, Kė­dai­niuo­se, Šir­vin­to­se ir ki­tus, o Ada­žy­je (Lat­vi­ja) net lai­mė­jus pri­zą.

Daug aso­cia­ci­jos na­rių da­ly­vau­ja Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to už­siė­mi­muo­se. De­šimt me­tų bū­re­lis or­ga­ni­za­ci­jos mo­te­rų be at­ly­gio dir­bo – priim­da­vo, rū­šiuo­da­vo, skirs­ty­da­vo ir bu­dė­da­vo pa­si­keis­da­mos lab­da­ros punk­te, ku­rio nuo šių me­tų ne­be­li­ko.

„Pag­rin­di­nis mū­sų veik­los tiks­las yra bend­ra­vi­mas“, – sa­kė St. Skir­man­tie­nė.

Su­si­rin­ki­mą ve­du­si Ja­ni­na Ja­sie­nė po Bi­ru­tos Po­ciū­nie­nės pa­teik­tos fi­nan­si­nės ata­skai­tos pa­ste­bė­jo, kad LPŽA Jo­niš­kio sky­rius ne­daug fi­nan­sa­vi­mo gau­na iš sa­vi­val­dy­bės: vis ko­kio pa­ra­šo pri­trūks­ta ar ne­tiks­lu­mas įsi­pi­na.

„Gal da­bar­ti­nė ra­jo­no val­džia mums bus at­lai­des­nė, juk vis­ką ga­li­ma grei­tai ir lai­ku iš­tai­sy­ti. Tik gai­la, kad nuo šių me­tų dir­ban­tie­ji or­ga­ni­za­ci­joms ga­lės skir­ti ne­be 2, o tik 1,2 pro­cen­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio“, – sa­kė J. Ja­sie­nė.

Ren­gi­ny­je dai­na­vo Mal­de­nių mo­te­rų vo­ka­li­nis ko­lek­ty­vas „Pla­to­nė“ (va­do­vė Ri­ta Kipšaitė–Balčiūnienė), LPŽA Jo­niš­kio sky­riaus ko­lek­ty­vas „Si­dab­rė“ (va­do­vė Da­nu­tė Po­lia­kie­nė), nau­ją de­biu­ti­nį šo­kį pa­ro­dė LPŽA Jo­niš­kio sky­riaus šo­kių gru­pė „Gied­ru­ma“ (va­do­vė Gied­ra Jar­moš­kie­nė). Vė­liau pa­gy­ve­nu­sie­ji rin­ko­si ar­ba­tė­lės res­to­ra­ne „Žil­vi­nas“, kur bu­vo pa­svei­kin­ti aso­cia­ci­jos su­kak­tu­vi­nin­kai.