Įrengtos sūpynės miesto vaikams

Redakcijos nuotr.
Jo­niš­kio mies­to vie­tos veik­los gru­pės (VVG) va­do­vė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė ir val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ai­va­ras Rud­nic­kas džiau­gia­si, kad jų va­do­vau­ja­ma Mies­to VVG ga­lė­jo pra­džiu­gin­ti ma­žuo­sius jo­niš­kie­čius su­py­nė­mis So­dų g., Spau­dos g. ir Me­lio­ra­to­rių aikš­tė­je
Jo­niš­kio mies­to vie­tos veik­los gru­pė praė­ju­siais me­tais įgy­ven­di­no pro­jek­tą „Žais­min­ga ap­lin­ka“ ir vai­kams Jo­niš­kio mies­to Me­džio­to­jų, Sta­ty­bi­nin­kų ir Že­mai­čių gat­vių gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­luo­se įren­gė sū­py­nes. Šių kvar­ta­lų ma­žie­ji gy­ven­to­jai jau tu­ri erd­vę lais­va­lai­kiui, ga­li žais­ti ne­to­li sa­vo na­mų.

Ta­čiau to­kių erd­vių trūks­ta ir ki­to­se dau­gia­bu­čių na­mų te­ri­to­ri­jo­se. To­dėl Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­skel­bus kon­kur­są teik­ti pa­raiš­kas pa­ra­mai gau­ti pa­gal Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir bend­ruo­me­ni­nės veik­los stip­ri­ni­mo 2017–2019 me­tų veiks­mų pla­no 2.3 prie­mo­nę "Rem­ti bend­ruo­me­ni­nę veik­lą sa­vi­val­dy­bė­se“, Jo­niš­kio mies­to VVG na­riai nu­spren­dė teik­ti pa­raiš­ką. Bu­vo pa­reng­tas pro­jek­tas „Sū­py­nės“, ku­ria­me nu­ma­ty­ta Jo­niš­kio mies­to Me­lio­ra­to­rių, Spau­dos ir So­dų gat­vių gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­luo­se įreng­ti sū­py­nes, ku­rio­se bus ir sū­py­nės, ir pui­ki čiuo­žy­nė. Rug­sė­jo mė­ne­sį skir­ta 1267,25 Eur su­ma pro­jek­tui įgy­ven­din­ti.

Ir štai spa­lio pa­bai­go­je pro­jek­to re­zul­ta­tais ga­li džiaug­tis ir nau­do­tis ne tik ap­lin­ki­niuo­se dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tys vai­kai, ta­čiau ga­li at­vyk­ti ir iš ki­tų te­ri­to­ri­jų, jo­mis ga­li nau­do­tis mies­to sve­čiai.

Jo­niš­kio mies­te yra šei­mų, ku­rios pa­ti­ria so­cia­li­nę at­skir­tį, nes ne­ga­li nu­vež­ti sa­vo vai­ku­čių į di­des­niuo­se mies­tuo­se esan­čius pra­mo­gų cent­rus, tad šio pro­jek­to me­tu įreng­tos sū­py­nės lei­do šiek tiek su­ma­žin­ti šių šei­mų so­cia­li­nę at­skir­tį, ma­žie­ji gy­ven­to­jai ga­li pra­mo­gau­ti ne­to­li sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos.