Įsidėti problemą į širdį...

„Sidabrės“ nuotr.
Kan­ce­lia­ri­jos sky­riaus sek­re­to­rė Ir­ma Va­luo­dzė šian­dien yra ta spe­cia­lis­tė, ku­ri vi­sas ra­jo­no žmo­nių pro­ble­mas spren­džia "vie­no lan­ge­lio prin­ci­pu": čia ir da­bar
Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja per me­tus gau­na maž­daug po 10 tūks­tan­čių įvai­riau­sių raš­tų. Ant­rą­tiek – iš­siun­čia. Kaip šia­me do­ku­men­tų van­de­ny­ne „ne­pas­kęs­ti“ ir ki­tų „ne­pas­kan­din­ti“ – Kan­ce­lia­ri­jos sky­riaus sek­re­to­rės Ir­mos Va­luo­dzės, ku­ri ne­pak­lys­ta net 10 me­tų kaup­tuo­se do­ku­men­tuo­se, rū­pes­tis ir pa­rei­ga. Dar dau­giau – Ir­ma pa­pra­šo tik mi­nu­tė­lės, jei kam pri­si­rei­kia su­ras­ti, pa­vyz­džiui, ko­kiais 2010-ai­siais ra­šy­to raš­to…

MŪ­SŲ VALS­TY­BĖS TAR­NAU­TO­JAS 2019

Kan­ce­lia­ri­jos sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa La­pu­kie­nė, at­siun­tu­si laiš­ką vi­so ko­lek­ty­vo var­du, tei­gia, kad Ir­ma Va­luo­dzė pa­si­žy­mi pa­rei­gin­gu­mu, nuo­šir­du­mu, ope­ra­ty­vu­mu, pa­slau­gu­mu ir to­le­ran­ci­ja. „Gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mas – jos kas­die­ny­bė. Ji vi­sa­da iš­tie­sia pa­gal­bos ran­ką at­vy­ku­siam ra­jo­no gy­ven­to­jui, ma­lo­niai ir pa­gal pro­to­ko­lą su­tin­ka ir pa­ly­di gar­bin­giau­sius ra­jo­no svečius… šias sa­vy­bes Ir­ma pa­ste­bė­ta ir per­nai ap­do­va­no­ta ra­jo­no me­ro pa­dė­ka už nuo­šir­džią pa­gal­bą ir pa­gar­bą ki­tam žmo­gui, efek­ty­vų bend­ra­dar­bia­vi­mą ir pro­fe­sio­na­lų dar­bą,“ – Kan­ce­lia­ri­jos sky­riaus ko­lek­ty­vo var­du I. Va­luo­dzė pri­sta­to­ma kon­kur­so „Mū­sų vals­ty­bės tar­nau­to­jas 2019“ no­mi­na­ci­jai.

Šių me­tų rug­sė­jį jau su­kaks pen­ke­ri me­tai, kaip spor­to pe­da­go­gė Ir­ma Va­luo­dzė pa­si­rin­ko dar­bą „vi­siems ant akių“ – kiek­vie­ną pa­ste­bė­ti, su­tik­ti, iš­klau­sy­ti, pro­ble­mą spręs­ti čia ir da­bar.

Plačiau: "Sidabrė"  vasario 22 d.  numeryje.