JE vyskupo jubiliejuje

Ri­man­to Dau­gi­no nuo­trau­ka
Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis gruo­džio 7 die­ną pa­si­ti­ko gra­žią gy­ve­ni­mo su­kak­tį – 70-me­tį.

Jo eks­ce­len­ci­jos ju­bi­lie­jų ti­kin­čių­jų bend­ruo­me­nė mi­nė­jo sek­ma­die­nį, o gy­ven­to­jų at­sto­vai vys­ku­pi­jos va­do­vą svei­ki­no pir­ma­die­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je.

JE Šiau­lių vys­ku­pą čia svei­ki­no ir Žiem­ga­los kraš­to at­sto­vai, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų są­jun­gos na­riai Vid­man­tas Tau­jans­kas ir Jo­nas Iva­naus­kas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.