Joniškio turgaus vizija atiduodama į architektūros magistro rankas

Redakcijos nuotr.
Jo­niš­kio tur­ga­vie­tė­je ar­chi­tek­tū­ros fa­kul­te­to stu­den­tas su vi­ce­me­re do­mi­si, ko­kią atei­ties tur­ga­vie­tę įsi­vaiz­duo­ja pa­tys pre­kei­viai
Me­ro pa­va­duo­to­ja Vai­da Alek­na­vi­čie­nė su­si­ti­ko su VGTU ar­chi­tek­tū­ros fa­kul­te­to stu­den­tu Re­du, ku­ris bai­gia­ma­jam ma­gist­ro dar­bui pa­si­rin­ko iš­šū­kį – su­da­ly­vau­ti pro­jek­te "Iš­ma­nu­sis mies­tas", ku­rio par­tne­ris pir­mą kar­tą ta­po Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to stu­den­tams rink­tis ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė pa­tei­kė tris te­ri­to­ri­jas – Jo­niš­kio tur­ga­vie­tę, mies­to par­ką ir poil­sio zo­ną. Re­das iš šių siū­lo­mų ob­jek­tų pa­si­rin­ko Jo­niš­kio tur­gų. Moks­lo me­tų pa­bai­go­je stu­den­tas pa­teiks Jo­niš­kio tur­gaus vi­zua­lia­ci­ją, ku­rią ver­tins pro­fe­sio­na­lai.

Me­ro pa­va­duo­to­ja džiau­gia­si jau­no stu­den­to en­tu­ziaz­mu. Šeš­ta­die­nį į Jo­niš­kį at­vy­kęs bū­si­ma­sis ar­chi­tek­tū­ros ma­gist­ras kar­tu su vi­ce­me­re kal­bi­no tur­gaus pre­kei­vius ir pir­kė­jus, do­mė­jo­si, ko­kių lū­kes­čių jie tu­ri.

– Pa­vil­jo­ne pre­kei­viai pa­si­pik­ti­nę. Sa­ko, ko ge­ro vie­nin­te­lis Jo­niš­kio tur­gus Lie­tu­vo­je, kur mais­to pro­duk­tais ga­li­ma pre­kiau­ti at­vi­ro­je vie­to­je, ant pre­kys­ta­lio ar iš au­to­mo­bi­lių. Pa­vil­jo­ne pre­kiau­jan­tys bno­ri, kad mais­to pro­duk­tais bū­tų pre­kiau­ja­ma vie­no­je vie­to­je – pa­vil­jo­ne. Vi­si Jo­niš­kio tur­gaus pre­kei­viai bū­si­mam ar­chi­tek­tui iš­sa­kė ir bend­rą pa­gei­da­vi­mą – su­pro­jek­tuo­ti jį taip, kad jis tap­tų pa­trauk­les­nis, gra­žes­nis, – "Si­dab­rei" sa­kė pro­jek­tuo­to­ją ly­dė­ju­si vi­ce­me­rė.