Istorinį pastatą sieks paversti bendruomeniniais namais

„Sidabrės“ nuotr.
Pa­sak ini­cia­ty­vų ko­mi­si­jos na­rio E. Va­si­liaus­ko, Jo­niš­kio var­to­to­jų bend­ro­vės pa­sta­tas pa­sta­ty­tas 1911 me­tais jos va­do­vo Sta­nis­lo­vo Goe­so pa­stan­go­mis, da­bar tuš­čias ir ap­leis­tas
Pir­ma­die­nį Min­dau­go Bal­čiū­no va­do­vau­ja­ma Ini­cia­ty­vų ko­mi­si­ja į sa­vo po­sė­dį pa­si­kvie­tė ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus ir pri­sta­tė jiems ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus pra­dė­tą ini­cia­ty­vą – Jo­niš­kio pa­ra­pi­jai pri­klau­san­tį pa­sta­tą Upy­tės g. 1, pa­sku­ti­niu so­vie­ti­niu pe­rio­du la­biau at­pa­žįs­ta­mą kaip spor­to pre­kių par­duo­tu­vę, vė­liau – mais­to pro­duk­tų tur­ga­vie­tę, pri­tai­ky­ti vi­suo­me­nės po­rei­kiams ir čia po vie­nu bend­ru sto­gu leis­ti kur­tis ir veik­las vyk­dy­ti ne­vy­riau­sy­bi­nėms ra­jo­no or­ga­ni­za­ci­joms.
„Sidabrės“ nuotr.
Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė: ini­cia­ty­vų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Bal­čiū­nas lin­kęs ma­ny­ti, kad Baž­ny­čia sa­vo tur­tu tu­ri rū­pin­tis pa­ti. Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius įsi­ti­ki­nęs: Pa­ra­pi­jos žmo­nės ir Bažnyčia – neat­sie­ja­ma Jo­niš­kio bend­ruo­me­nės da­lis
„Sidabrės“ nuotr.
Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, iš­klau­sę vi­sus ar­gu­men­tus, pa­lai­kė me­ro ini­cia­ty­vą vi­siems sa­va­no­riš­kais pa­ga­rin­dais dir­ban­tiems jo­niš­kie­čiams bur­tis po vie­nu sto­gu

Šią va­sa­rą pir­mą kar­tą ra­jo­no sa­vi­val­dos is­to­ri­jo­je ra­jo­no ta­ry­bos įga­lio­ji­mų lai­kui (4 me­tams) bu­vo su­da­ry­ta Ini­cia­ty­vų ko­mi­si­ja, ku­riai pa­ves­ta plė­to­ti dia­lo­gą su įvai­rio­mis vi­suo­me­nės gru­pė­mis, nag­ri­nė­ti jų siū­lo­mas ini­cia­ty­vas ir teik­ti siū­ly­mus me­rui, ta­ry­bai, Stra­te­gi­nės plėt­ros ko­mi­si­jai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ar­ba ki­toms sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­joms dėl jų įgy­ven­di­ni­mo.

Ra­jo­no me­ras V. Gai­lius, pa­ts pri­sta­ty­da­mas sa­vo ini­cia­ty­vą, tei­gė, kad cent­re esan­tys pa­sta­tai mies­tą tu­ri puoš­ti, tap­ti trau­kos ob­jek­tais. „Da­bar gi pa­sta­tas Upy­tės g. 1 mies­tui gar­bės ne­da­ro, kai rau­do­nų pkly­tų ar­chi­tek­tū­ra pa­slėp­ta po so­viet­me­čio tin­ku. Jei pri­tars vi­suo­me­ni­nin­kai, iš­si­bars­tę po mies­tą įvai­rio­se pa­kam­pė­se ir pa­lė­pė­se, čia ga­lės su­siei­ti vi­si – spor­tuo­ti ar svei­ka­ti­ni­mo pa­skai­tų klau­sy­tis su Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ru, re­pe­tuo­ti, kvies­tis par­tne­rius ir sve­čius, jau­ni­mas čia ga­lės ruoš­tis Pir­mai Ko­mu­ni­jai, po­piet rink­tis At­vi­ro jau­ni­mo cent­ro lan­ky­to­jai, ku­rie sa­vo erd­vė­se jau trūks­ta vie­tos. Aš no­riu, kad tas gra­žus pa­sta­tų bū­tų gy­vas, kad į jį sku­bė­tų sen­jo­rai ir jau­ni­mas, vai­kai, kad pas juos ei­tų po­li­ti­kai ir kal­bė­tų apie Jo­niš­kio atei­tį, kad vir­tų gy­ve­ni­mas, o ne dar 15 me­tų sto­vė­tų tuš­čias, ap­leis­tas ir nyks­tan­tis. Tas pa­sta­tas, jį su­tvar­kius, pri­tai­kius, tap­tų sa­vo­tiš­kais bend­ruo­me­nių na­mais. Vys­ku­po su­ti­ki­mas jau gau­tas, be­lie­ka su­da­ry­ti su­tar­tį ir pre­ten­duo­ti į pa­ra­mą pa­sta­tui ir vi­daus pa­tal­poms su­tvar­ky­ti – ki­taip sa­kant at­gai­vin­ti ne­pel­ny­tai pa­mirš­tą puoš­nų is­to­ri­nį pa­sta­tą“, – sa­vo ini­ci­juo­tą idė­ją su­si­rin­ku­siems ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vams pri­sta­tė ra­jo­no me­ras.

Po­sė­dį ve­dęs Ini­cia­ty­vų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Bal­čiū­nas pa­si­tei­ra­vo su­si­rin­ku­sių­jų: gal jiems nau­jų pa­tal­pų vi­sai ne­rei­kia, gal jiems ge­rai ten, kur jie iki šiol veik­las vyk­do. „Kad pa­skui ne­bū­tų su­ge­du­sio te­le­fo­no: ne­sa­ky­tu­mėt, jog iš­va­rė ar pa­na­šiai“.

Iš­ties, to­kią nau­jie­ną iš­gir­dę ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų – Mo­te­rų aso­cia­ci­jos, LPS „Bo­čiai“ Jo­niš­kio sky­riaus, lat­vių drau­gi­jos „Avots“, li­te­ra­tų „Aud­ru­vė“ – at­sto­vai su­si­mė­tė: jiems ge­rai ir da­bar­ti­nė­se pa­tal­po­se Vil­niaus g. 2. Nors ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai čia ren­ka­si į net van­dens ir tua­le­to ne­tu­rin­čias, ne­šil­do­mas pa­tal­pas, ta­čiau džiau­gia­si tu­rin­tys sa­vo kam­pe­lį, ku­ria­me ga­li pa­si­dė­ti sa­vo daik­tus, ap­do­va­no­ji­mus, kny­gas, vėliavas… Mo­te­rų aso­cia­ci­jos na­rės, nu­si­pir­kę inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių šil­dy­tu­vą, prieš re­pe­ti­ci­jas sa­vo kam­ba­rė­lį trum­pam pa­si­šil­do, bet bi­jo daug elekt­ros iš­nau­do­ti.

Vi­suo­me­ni­nin­kės iš pra­džių bai­mi­no­si bend­rų pa­tal­pų mies­to cent­re. Šil­tos pa­tal­pos veik­lai ge­rai, bet kas mo­kės už šią bran­gią pa­slau­gą. Tik iš­gir­dę pa­ti­ki­ni­mą, kad pa­sta­tą ad­mi­nist­ruo­tų ir už vi­sus ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus bū­tų su­mo­ka­ma iš ra­jo­no biuž­de­to, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vės su to­kiu siū­ly­mu su­ti­ko.

Ini­cia­ty­vų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Bal­čiū­nas, pri­pa­ži­nęs, kad idė­ja mies­to cent­re reng­ti bend­ruo­me­ni­nius na­mus, jo neį­ti­ki­no, nes kiek­vie­nam svar­bus sa­vo kam­po, ku­ria­me pa­si­dė­tų puo­de­lį ar knuy­gą, sind­ro­mas, to­dėl bu­vo la­biau lin­kęs pa­lai­ky­ti po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vu­sios, bet sa­vo po­zi­ci­ją per­da­vu­sios Edi­tos Ru­die­nės nuo­mo­nę. Anot jos, mies­to cent­re esan­čios pa­tal­pos bū­tų idea­li vie­ta Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro veik­lai, su­ve­ny­rų su Jo­niš­kio at­ri­bu­ti­ka pre­ky­bai, o bend­ruo­me­ni­niams na­mams la­bai tik­tų da­bar­ti­nio Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro pa­tal­pos. Dar dau­giau, M. Bal­čiū­nas lin­kęs ma­ny­ti, kad Baž­ny­čia sa­vo tur­tu tu­rė­tų rū­pin­tis pa­ti. Ta­čiau me­ras at­kak­liai lai­kė­si sa­vo po­zi­ci­jos: mies­to cent­re „pre­ky­bos ir ama­tų rū­mų“ ne­bus, o Baž­ny­čia, kaip ro­do rea­ly­bė, sa­vo tur­tu ne­pa­jė­gia pa­si­rū­pin­ti. Tad, pa­sak me­ro, į bend­ruo­me­nės są­vo­ką tel­pa ir pa­ra­pi­jos žmo­nės. „Kur­ti nau­ją tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­rą – praei­tas eta­pas ir nie­kas fi­nan­si­nės pa­ra­mos to­kiam tiks­lui ne­duos“, – paaiš­ki­no ra­jo­no va­do­vas.

Ra­jo­no me­ro vi­zi­jai nuo pat pra­džių pri­ta­rė ko­mi­si­jos na­rys Er­nes­tas Va­si­liaus­kas ir Žiem­ga­los-Aukš­tai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Ilo­na Osi­po­va. Ga­liau­siai su to­kia po­zi­ci­ja ir per­spek­ty­va, kad ga­lės rink­tis šil­to­se pa­tal­po­se, o už pa­slau­gas mo­kės Sa­vi­val­dy­bė, su­ti­ko ir po­sė­dy­je da­ly­va­vę ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.