Optimistinė prognozė: šiluma rajone gali pigti

„Sidabrės“ nuotr.
Už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ pla­nuo­ja pirk­ti ne­prik­lau­so­mo ši­lu­mos ga­min­to­jo, ku­ris nu­trau­kė veik­lą, tur­tą. Pa­gal op­ti­mis­ti­nes pro­gno­zes po to ši­lu­ma gy­ven­to­jams tu­rė­tų pig­ti, ta­čiau bend­ro­vės di­rek­to­rius Dai­nius Mui­žys sa­ko, kad lems tech­ni­nė ne­prik­lau­so­mo ga­min­to­jo tu­ri­mų įren­gi­mų būk­lė, tai yra – ar ne­rei­kės į juos in­ves­tuo­ti daug lė­šų.

Kal­ba­ma apie aš­tuo­nis pro­cen­tus

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pri­ta­rė už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ 2014–2020 me­tų in­ves­ti­ci­nio pla­no ko­re­ga­vi­mui, pa­gal ku­rį mi­nė­ta bend­ro­vė pla­nuo­ja įsi­gy­ti ne­prik­lau­so­mo ši­lu­mos ga­min­to­jo UAB „GA Jo­niš­kis“ tur­tą. Tai yra du dvie­jų me­ga­va­tų ga­lios van­dens šil­dy­mo ka­ti­lai su sau­so ti­po eko­no­mai­ze­riais, vi­sai įpras­ti­nei veik­lai iki vie­no me­ga­va­to ga­lios įran­ga ir apie vie­no ki­lo­met­ro il­gio ter­mo­fi­ka­ci­nė tra­sa, jun­gian­ti mies­to Cent­ri­nę ir Pak­luo­nių ka­ti­li­nes.

Nep­ri­kau­so­mas ši­lu­mos ga­min­to­jas sa­vo veik­lą Jo­niš­ky­je vyk­dė nuo 2013 me­tų gruo­džio mė­ne­sio, ta­čiau pa­si­bai­gus 2018–2019 me­tų šil­dy­mo se­zo­nui ją nu­trau­kė ir 2019 me­tų bir­že­lį UAB „Dan­po­wer Bal­tic“, ku­riai in­ves­ta­vus į ši­lu­mos ūkio mo­der­ni­za­vi­mą 2013 me­tais Jo­niš­ky­je pra­dė­jo veik­ti pir­mo­ji bio­ku­ro ka­ti­li­nė, pa­tei­kė neį­pa­rei­go­jan­tį pa­siū­ly­mą UAB „GA Jo­niš­kis“ tur­tui įsi­gy­ti.

UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ di­rek­to­rius Dai­nius Mui­žys „Si­dab­rei“ sa­kė, kad siū­ly­mą jie lin­kę priim­ti, bet kol kas pla­čiau ko­men­tuo­ti si­tua­ci­jos ne­ga­li, nes vyks­ta de­ry­bos ir ri­bo­ja pa­si­ra­šy­ta kon­fi­den­cia­lu­mo su­tar­tis. Ra­jo­no ta­ry­bai pa­teik­tuo­se do­ku­men­tuo­se bu­vo skai­čiuo­ja­ma, kad įvy­kus san­dė­riui ga­lu­ti­nė ši­lu­ma gy­ven­to­jams ga­li pig­ti maž­daug 8 pro­cen­tais.

„Iš tie­sų, kai­na ga­li ma­žė­ti, nes ne­prik­lau­so­mam ši­lu­mos ga­min­to­jui ne­vyk­dant veik­los Pak­luo­nių tink­lų var­to­to­jams ši­lu­ma ga­mi­na­ma ir tie­kia­ma nau­do­jant gam­ti­nes du­jas. Įsi­gi­jus mi­nė­tą tur­tą pa­di­dė­tų su­nau­do­ja­mo bio­ku­ro, ku­ris yra pi­ges­nis, da­lis. Ta­čiau dar tu­rė­si­me įver­tin­ti tech­ni­nę įren­gi­mų būk­lę. Neaiš­ku, ar ne­rei­kės pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų. To­dėl drą­siai teig­ti, kiek kai­na ma­žės, ne­ga­lė­čiau“, – „Si­dab­rei“ paaiš­ki­no di­rek­to­rius D. Mui­žys.

Mo­kes­čio ne­pa­di­di­no

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba ta­me pa­čia­me po­sė­dy­je priė­mė ir dar vie­ną spren­di­mą, su­si­ju­sį su „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“. Bend­ro­vė bu­vo pa­tei­ku­si pra­šy­mą nuo 94 iki 98 cen­tų per mė­ne­sį (be PVM) pa­di­din­ti at­si­skai­to­mų­jų karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­sų ap­tar­na­vi­mo mo­kes­tį, ta­čiau šis pa­gei­da­vi­mas li­ko ne­pa­ten­kin­tas. Į ap­skai­tos prie­tai­sų ap­tar­na­vi­mą įei­na jų įren­gi­mas, tin­ka­mas tech­ni­nės būk­lės ir tiks­lu­mo už­tik­ri­ni­mas, pa­tik­ros or­ga­ni­za­vi­mas.

UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ di­rek­to­rius Dai­nius Mui­žys sa­kė, kad mi­nė­tas mo­kes­tis yra tvir­ti­na­mas pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui, bū­tent šie­met ter­mi­nas bai­gė­si. Ka­dan­gi per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus ki­lo at­ly­gi­ni­mai, vy­ko inf­lia­ci­ja, 98 cen­tų mo­kes­tis skai­čiuo­tas at­si­žvel­giant į mi­nė­tus ro­dik­lius ir pai­sant Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bos nu­ro­dy­mų.

„Ta­ry­ba tam ne­pri­ta­rė, tad lie­ka se­no­ji kai­na. Bu­vo ar­gu­men­tuo­ja­ma, kad kai ku­riuo­se ap­lin­ki­niuo­se ra­jo­nuo­se kai­na ma­žes­nė, bet neaiš­ku, ar ta kai­na ma­žes­nė iš tik­rų­jų, kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se tie­siog dar ne­suė­jo pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­pis, po ku­rio ją ga­lė­tų keis­ti. Apsk­ri­tai mū­sų tai­ko­mas karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­sų ap­tar­na­vi­mo mo­kes­tis yra ma­žes­nis už vi­du­ti­nį Lie­tu­vo­je“, – tei­gė D. Mui­žys.

Jis pa­ti­ki­no, kad ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mas neį­ta­kos ši­lu­mos kai­nos var­to­to­jams, ka­dan­gi tai at­ski­ras mo­kes­tis.

Už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ tie­kia karš­tą van­de­nį 1887 var­to­to­jams. Dau­gia­bu­čių na­mų bu­tuo­se įreng­ti 2324 ap­skai­tos prie­tai­sai.