Kaune pagerbti šių metų geriausių ūkių šeimininkai

„Sidabrės“ nuotr.
Kau­ne po ap­do­va­no­ji­mų. Iš ka­riės: LŪS Jo­niš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kė Li­li­ja Šer­mukš­nie­nė, ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, 3-čios vie­tos lai­mė­to­jai Eu­ge­ni­ja ir Vy­tau­tas Mi­liš­ke­vi­čiai, 2-osios vie­tos nu­ga­lė­to­jai Eg­lė ir To­mas Ra­mo­nai bei kon­kur­se 1-ąją vie­tą lai­mė­ję Rai­mon­da ir Do­na­tas Do­vil­čiai, ra­jo­no Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Si­gi­tas Le­lio­nis
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Kau­ne pa­gerb­ti ir ap­do­va­no­ti ge­riau­si šių me­tų ša­lies ūki­nin­kai – tra­di­ciš­kai Girs­tu­čio kul­tū­ros ir spor­to cent­re įvy­ko Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos or­ga­ni­zuo­to kon­kur­so „Me­tų ūkis 2019“ re­zul­ta­tų ap­ta­ri­mo ren­gi­nys. Šie­met Ūki­nin­kų są­jun­ga mi­nė­jo 100-me­tį nuo įkū­ri­mo, 30-me­tį nuo at­kū­ri­mo.

Ket­vir­tį am­žiaus or­ga­ni­zuo­ja­mas kon­kur­sas, iš­lai­kęs es­mi­nius prin­ci­pus: as­te­bė­ti tuos, ku­rie pa­sta­rai­siais me­tais yra pa­da­rę di­džiau­sią ūkio vys­ty­mo­si pa­žan­gą. Jo tiks­las – ska­tin­ti žem­dir­bius pa­žan­giau ūki­nin­kau­ti, siek­ti ga­my­bos efek­ty­vu­mo ir eko­lo­gi­nės pu­siaus­vy­ros, ge­riau ir gra­žiau tvar­ky­tis sa­vo ūky­je, išaiš­kin­ti ge­riau­sius sa­vi­val­dy­bė­je, pri­si­de­da prie ša­lies že­mės ūkio to­bu­li­ni­mo.

Į Girs­tu­čio kul­tū­ros ir spor­to cent­rą su­si­rin­ko šių me­tų ge­riau­si ūki­nin­kai iš vi­sos Lie­tu­vos. Kon­kur­se iš vi­so da­ly­va­vo 420 ūkių. Iš jų iš­rink­ti 116 nu­ga­lė­to­jų iš 39 sa­vi­val­dy­bių: 39 – pir­mos vie­tos, 39 – ant­ros ir 38 – tre­čios vie­tos lau­rea­tai.

Kon­kur­so „Me­tų ūkis 2019“ res­pub­li­ki­nia­me ren­gi­ny­je Kau­ne ap­do­va­no­ti ir mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kai – 1-oji vie­ta skir­ta Do­na­tui ir Rai­mon­dai Do­vil­čiams iš Dauk­šių kai­mo; 2-oji vie­ta – To­mui ir Eg­lei Ra­mo­nams, ūki­nin­kau­jan­tiems Pa­dir­vo­nių kai­me; 3-oji vie­ta – Vy­tau­tui ir Eu­ge­ni­jai Mi­liš­ke­vi­čiams iš Kir­nai­čių kai­mo.

Apie šių ūki­nin­kų kas­die­ny­bę ir ino­va­ci­jas že­mės ūky­je ru­dens pra­džio­je ra­šo­me ir "Si­dab­rė­je".

Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, svei­kin­da­mas lai­mė­to­jus, pa­si­džiau­gė mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kų pa­sie­ki­mais: "Di­džiuo­ja­mės mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kais ir pa­lai­ko­me juos šiuo sun­kiu lai­ko­tar­piu. Mes esa­me kar­tu su Ju­mis. Svei­ki­na­me tuos, ku­rie neap­si­ri­bo­ja kas­die­ne ru­ti­na, o su­ge­ba ma­ty­ti tiks­lą ir ju­dė­ti į prie­kį".

Kon­kur­so „Me­tų ūkis“ da­ly­viai ir nu­ga­lė­to­jai yra aki­vaiz­dus pa­vyz­dys, kad atei­ty­je šan­sų iš­lik­ti tu­ri tik su­ma­nūs, eko­no­miš­kai stip­rūs, tau­piai ir efek­ty­viai iš­nau­do­jan­tys ener­ge­ti­nius re­sur­sus, be­si­do­min­tys ir pra­ktiš­kai be­sii­man­tys įgy­ven­din­ti nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas ūkiai ir jų šei­mi­nin­kai.

Ry­toj, 16 val. Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re vyks ra­jo­no žem­dir­bių šven­tė, ku­rios me­tu bus pa­svei­kin­ti lai­mė­to­jai bei ge­riau­siai įver­tin­ti ūkiai vi­so­se se­niū­ni­jo­se.