Materializuotai idėjai, kuria niekas netikėjo, jau 15

Linos RUDNICKIENĖS nuotr.
Pir­mo­ji Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus pe­da­go­gė Al­ma Grons­kie­nė
– Nie­kas ne­ti­kė­jo. Net neį­ga­lius vai­kus au­gi­nan­tys tė­vai, kad kas nors iš to išeis. Bet išė­jo. Da­bar mak­si­ma­liai už­pil­dy­tos vi­sos spe­cia­laus ug­dy­mo sky­riaus kla­sės, – gim­ta­die­nio die­ną džiau­gė­si idė­jos au­to­rius ir spe­cia­laus ug­dy­mo sky­riaus ini­cia­to­rius To­mas Ar­mo­na­vi­čius.

Ket­vir­ta­die­nį „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­rius spal­vin­gai su gar­bin­gais sve­čiais at­šven­tė 15-kos me­tų veik­los ju­bi­lie­ji­nę šven­tę.

2004-ai­siais ra­jo­ne vy­ko mo­kyk­lų už­da­ry­mo va­jus. Su­ma­žė­jus mo­ki­nių skai­čiui bu­vo už­da­ry­tos Zi­niū­nų, Dau­no­ra­vos ir Ke­pa­lių pra­di­nės mo­kyk­los. Ge­ros pe­da­go­gės ne­te­ko dar­bo, to­dėl „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riui To­mui Ar­mo­na­vi­čiui top­te­lė­jo pui­ki idė­ja mo­kyk­lo­je, tu­rin­čiai pa­tal­pų, įkur­ti Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­rių vai­kams, jau­nuo­liams su įvai­riau­siais rai­dos ir in­te­lek­to su­tri­ki­mais. Iki tol ne­ga­lių ka­muo­ja­mi vai­kai aug­da­vo tik na­muo­se, ne­re­tai dėl jų sa­vo pro­fe­si­nę kar­je­rą au­ko­da­vo ir vie­nas iš tė­vų. T. Ar­mo­na­vi­čiui tai pa­si­ro­dė ne­nor­ma­lu, juk vi­suo­me­nė tu­ri to­kius vai­kus ži­no­ti, tu­ri pa­žin­ti, o ir pa­tys au­gan­tys neį­ga­lie­ji in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę.

Ap­va­žia­vus vi­są ra­jo­ną, ap­lan­kius 17 ne­ga­lią tu­rin­čių vai­kų šei­mas, pe­da­go­gams į Spe­cia­lų­jį ug­dy­mo sky­rių pir­mą­jį rug­sė­jį pa­ža­dė­jo atei­ti še­ši. Ta­čiau Rug­sė­jo 1-ąją teišd­rį­so pa­si­ro­dy­ti tik po­rą vai­kų.

Įvai­riau­sių rai­dos su­tri­ki­mų tu­rin­čių vai­kų mo­kyk­la pra­si­dė­jo nuo kla­sės, žai­di­mų kam­ba­rio ir vo­nios su tua­le­tu, ku­riuos pa­dė­jo įsi­reng­ti Rau­do­na­sis kry­žius. Po tri­jų me­tų jau tu­rė­jo ki­ne­zi­te­ra­peu­to ka­bi­ne­tą, tris la­vi­na­mą­sias kla­ses, so­cia­li­nių įgū­džių ug­dy­mo, poil­sio erd­ves, prau­syk­lą, vir­tu­vę, val­gyk­lą. Pri­si­dė­jo ne­for­ma­lus ug­dy­mas su vai­dy­bos, spor­to, me­džio tech­no­lo­gi­jų, mu­zi­kos bū­re­liais, kū­ry­bi­nės raiš­kos stu­di­ja. Au­gan­tiems vai­kams nu­si­lei­do ge­le­ži­nė už­dan­ga – su jais svei­ki­na­mės gat­vė­je, ren­gi­niuo­se, plo­ja­me jų at­lie­ka­mai pro­gra­mai. Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius įsi­ti­ki­nęs, kad to­kius ste­buk­lus su­ku­ria ti­kė­ji­mas ir ge­le­ži­nė va­lia juos tiks­lus įgy­ven­din­ti.

Na­cio­na­li­nė mo­kyk­lų ver­tyi­ni­mo agen­tū­ra 2014-ųjų gruo­dį, ap­si­lan­kiu­si „Sau­lės“ mo­kyk­lo­je, ata­skai­to­je ra­šė, kad šios ug­dy­mo įstai­gos stip­rie­ji as­pek­tai bū­tent ir yra la­bai ge­ra, veiks­min­ga, kryp­tin­ga, kū­ry­bin­ga Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus veik­la. Ver­tin­to­jai, mo­kyk­lai su­tei­kę aukš­čiau­sią – 4-tą­jį – ly­gį, re­ko­men­da­vo pa­tir­tį skleis­ti už mo­kyk­los ri­bų.

Šio sky­riaus mo­ki­niai pe­da­go­gų ir tė­vų džiaugs­mui de­monst­ruo­ja nuo­la­ti­nį to­bu­lė­ji­mą. Štai me­džio tech­no­lo­gi­jų bū­re­lio va­do­vas Sau­lius Ka­mins­kas pri­sta­tė Ma­tą Mar­kaus­ką, ku­ris su sa­vo dir­bib­niais jau pa­si­ro­do ne tik mo­kyk­los, bet ir ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų dar­bų pa­ro­do­se.

Ma­tas Mar­kaus­kas, iš­si­kė­lęs as­me­ni­nio to­bu­lė­ji­mo tiks­lus, pe­da­go­go pa­de­da­mas ta­po Do­fE pro­gra­mos da­ly­viu . Šiai pro­gra­mai įgy­ven­din­ti ma­tas pa­si­rin­ko sau ar­ti­mes­nę veik­lą – iš­si­kė­lė už­da­vi­nius įgy­ti brai­žy­mo įgū­džių, pa­to­bu­lin­ti me­džio pjo­vi­mo, šli­fa­vi­mo, grę­ži­mo, ap­dai­los tech­ni­kas. Pa­de­da­mas mo­ky­to­jo S. Ka­mins­ko, Ma­tas pa­ga­mi­no tris la­vi­na­muo­sius žais­lus: ežį, ba­tą, di­de­les do­mi­no ka­la­dė­les. Šie žais­lai skir­ti Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus ug­dy­ti­nių mo­to­ri­kai la­vin­ti, spal­vom pa­žin­ti, mo­ky­tis už­si­riš­ti bat­raiš­čius. Už šį as­me­ni­nių tiks­lų pa­sie­ki­mą Ma­tas Mar­kaus­kas ap­do­va­no­tas si­dab­ro ženk­le­liu.

Prie su­ma­ny­mo, sva­jo­nės, kad ji virs­tų rea­ly­be, pri­si­dė­jo tik­rai daug žmo­nių. Ra­jo­no me­ras V. gai­lius su vi­ce­me­re V. Alek­na­vi­čie­ne pa­dė­kos ženk­lu ap­do­va­no­jo „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją, ku­ruo­jan­čią Die­nos užim­tu­mo cent­ro veik­lą, Li­ną Va­liu­kie­nę. Mo­kyk­los di­rek­to­rius T. Ar­mo­na­vi­čius pa­dė­kas sky­rė pir­ma­ja­mai sky­riaus mo­ky­to­jai Al­mai Grons­kie­nei, taip pat ki­tiems pe­da­go­gams – Li­nai Kuz­mins­kie­nei, An­ta­nui Ge­ce­vi­čiui.

Lai­min­gi tė­vai į sce­ną kvie­tė vi­sus – pe­da­go­gus ir jų pa­dė­jė­jus. Ug­dy­ti­niai iš sa­vo ran­kų į jų ran­kas grą­ži­no per 15 me­tų da­lin­tą ši­lu­mą, ge­ru­mą ir švie­są žva­kės, obuo­lio, an­ge­lo pa­vi­da­lu.

„Mū­sų vai­kams čia ge­ra. Tik­rai. Nes ma­no sū­nus na­muo­se, ry­te pa­ki­lęs iš mie­go ei­da­mas praus­tis bei reng­tis džiaugs­min­gai pra­ne­ša: „Va­žiuo­siu na­mo“. Vis­kas tuo ir pa­sa­ky­ta“, – kal­bė­jo tė­vų at­sto­vė.

Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­rių su gim­ta­die­niu svei­ki­no ak­ty­viau­sių ir la­biau­siai su sky­riaus ug­dy­ti­niais bend­rau­jan­čių 4C ir 3 B kla­sių mo­ki­niai us sa­vo mo­ky­to­jo­mis V. Ma­ni­kie­ne ir D. Ži­le­vi­čie­ne .