Metas svajonėms pildytis

„Sidabrės“ nuotr.
Pa­rei­gū­nai su sva­jo­nių do­va­no­mis ap­lan­kė dau­gia­vai­kę šei­mą Ža­ga­rė­je
Tik­rą­jį Py­ra­gų die­nos sko­nį Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ju­to, kai mi­nė­tą die­ną su­reng­tos pa­ra­mos ak­ci­jos do­va­no­mis pra­džiu­gi­no tuos, kam gy­ve­ni­mas ne­sal­dus.

Lapk­ri­čio 6-ąją Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jo­je vy­ku­sios Py­ra­gų die­nos me­tu iš vi­so bu­vo su­rink­ta be­veik 800 eu­rų, ku­rie bu­vo skir­ti sun­kiai be­si­ver­čian­čių šei­mų sva­jo­nėms įgy­ven­din­ti. Su­rink­ti pi­ni­gus – tai tik pu­sė dar­bo, ki­ta pu­sė – jas rea­li­zuo­ti. To­dėl jų įgy­ven­di­ni­mas už­tru­ko ir bu­vo baig­tas tik lapk­ri­čio pa­bai­go­je.

Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai už su­rink­tus pi­ni­gus iš­pil­dė Ža­ga­rė­je gy­ve­nan­čios dau­gia­vai­kės šei­mos, au­gi­nan­čiai pen­kis ne­pil­na­me­čius vai­kus, no­rą ir pa­do­va­no­jo iš­ma­nų­jį puo­dą mais­tui ruoš­ti. Ir dar pri­dė­jo do­va­nė­lių su po­li­ci­jos sim­bo­li­ka.