Miestelį apgaubė balto gerumo aura

„Sidabrės“ nuotr.
Kriu­kų pa­ra­pi­jos ku­ni­gas Val­das Mi­kal­čius ir Kriu­kų se­niū­nė Aud­ro­nė Im­po­lie­nė su­tin­ka Kriu­kuo­se vi­sam lai­kui įsi­kū­ru­sį me­di­nį An­ge­lą, ku­ris gi­mė me­džio meist­ro Egi­di­jaus Im­po­lio ran­ko­se
Ge­ru­mo ir mei­lės su­vie­ny­ti Kriu­kų mies­te­lio žmo­nės, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, lauk­da­mi šven­čių, su­kū­rė tik­rą bal­tą pa­sa­ką. Se­niū­nė Aud­rįo­nė Im­pio­lie­nė dar pri­du­ria: ne­pap­ras­tą, ste­buk­lin­gą. Mat Kriu­kuo­se prieš šven­tes nu­si­lei­do pa­ts An­ge­las, ku­rį iš­dro­žė Egi­di­jus Im­po­lis, me­džio meist­ras iš Pak­ruo­jo ra­jo­no. Su­si­vie­ni­ję kriu­kie­čiai pa­tys sa­vo lė­šo­mis jį įsi­gi­jo, o sa­vo ran­ko­mis pri­ga­mi­no dar ke­lis šim­tus an­ge­lų, ku­riais pa­puo­šė pa­grin­di­nę mies­to eg­lu­tę, an­ge­lų pri­tup­dė mies­te­lio vie­šo­sio­se erd­vė­se ir se­no­sios baž­ny­čios šven­to­riu­je.

Prieš še­še­rius me­tus me­džio meist­ras E. Im­po­lis iš kai­my­ni­nio ra­jo­no Kriu­kams ga­mi­no kop­lyts­tul­pį. Meist­ras šie­met pri­si­min­tas, kai gi­mė idė­ja kriu­kus pa­vers­ti an­ge­lų mies­te­liu. Kar­tu su­si­rin­kę mies­te­lio žmo­nės nu­ta­rė: rei­kia pa­si­do­va­no­ti. Kaip ta­rė, taip ir pa­da­rė.

Iki ki­tų me­tų va­sa­ros Kriu­kų An­ge­las įsi­kū­rė vie­tos mal­dos na­muo­se, po sto­gu, o ki­tą­met, per Škap­lier­nė­lės at­lai­dus, pla­nuo­ja­mas iš­kil­min­gai iš­kel­ti į vie­šą­ją erd­vę prie mal­dos na­mų. "Šis An­ge­las bus mū­sų sim­bo­lis. Su jo atė­ji­mu pra­si­dės tar­si nau­ja mies­te­lio, se­niū­ni­jos era, ir nau­jos baž­ny­čios sta­ty­ba. Ti­ki­me, kad jis da­rys ste­buk­lus ir pa­pras­tų žmo­nių gy­ve­ni­mams. Te­rei­kia at­va­žiuo­ti, pa­lies­ti, pa­pra­šy­ti... " – į pa­slap­tin­gu šy­du ap­si­gau­bu­sius Kriu­kus kvie­čia se­niū­nė A. Im­po­lie­nė.

Šven­tėms vi­są gai­sy­bę an­ge­lų kū­rė vi­si, kas tik ga­lė­jo, kas tik ra­do lais­vą mi­nu­tę – ir mo­kyk­la, ir bend­ruo­me­nė, pa­vie­niai as­me­nys, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos sky­rius, Tre­čio am­žiaus uni­ver­si­te­to Kriu­kų sky­rius, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras ir net kau­nie­čiai. Vien ant pa­grin­di­nės eg­lu­tės nu­pū­tė 200 bal­tų an­ge­lų, pa­ga­min­tų iš pa­klo­to grin­dims, dar ke­lias­de­šimt eg­lu­čių iš ce­men­to, vy­te­lių, rat­lan­kio, vie­li­nio tink­le­lio, plas­ti­ko, pu­tų po­lies­te­ro­lio ir ki­tų įvai­rių me­džia­gų įkur­din­ti įvai­rio­se mies­te­lio vie­to­se, ta­čiau di­džiau­sia jų spūs­tis – šven­to­riu­je.

– Ši­tą An­ge­lų ka­ra­lys­tę su­kū­rė žmo­nė­mis die­viš­kai tur­tin­ga bend­ruo­me­nė. Į šią pa­sa­ką sa­vo ran­ko­mis su­dė­jo la­bai daug mei­lės, ši­lu­mos ir ge­ru­mo, tuo mes esa­me stip­rūs, – pa­ky­lė­ta džiu­gaus lau­ki­mo "Si­dab­rei" sa­kė Kriu­kų se­niū­nė Aud­ro­nė Im­po­lie­nė.

"Šiais me­tais, kaip nie­kad at­lik­ta daug ge­rų dar­bų, pa­pras­tų žmo­nių ran­ko­mis... Vie­nas di­džiau­sių - pa­stan­gos dėl nau­jos baž­ny­čios sta­ty­mo. Kaip skruz­dė­ly­tės vi­si su­si­rin­ko­me į bū­rį ge­ros va­lios auk­cio­nui. Kaž­kas paau­ko­jo par­da­vi­mui, kaž­kas paau­ko­jo nu­pirk­da­mas. Tą ge­ro dar­bo au­rą pa­ju­to vi­si da­ly­va­vę. Mū­sų se­niū­ni­jo­je iš­ties gy­ve­na la­bai daug ge­ros va­lios žmo­nių, ku­rie ir dė­ko­jo­me op­raė­ju­sio ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą su­si­rin­kę mal­dos na­muo­se," – sa­kė kul­tū­ri­nio dar­bo or­ga­ni­za­to­rė Rai­mon­da Ža­rie­nė.

An­ge­lų mies­te­lis džiu­gins akį iki Tri­jų Ka­ra­lių.