Natūralią žaliaskarę apglėbė 1,5 kilometro ilgio „auksinė“ girlianda

Bri­gi­tos Po­vi­lio­nie­nės nuo­trau­ka
Šie­met at­si­nau­ji­nu­si Jo­niš­kio mies­to ka­lė­di­nė eg­lu­tė – lyg iš at­vi­ru­ko ar kny­gos vir­še­lio
Ra­jo­no ir mies­to gy­ven­to­jai, o ir sve­čiai ne­sle­pia su­si­ža­vė­ji­mo, kaip Jo­niš­kiui šie­met pa­vy­ko taip su­bti­liai pa­si­puoš­ti gra­žiau­sių me­tų šven­tėms. Že­mai­čių pės­čių­jų gat­vė­je ne­to­li lau­ko est­ra­dos praė­ju­sį penk­ta­die­nį įžieb­ta na­tū­ra­liai au­gan­ti si­dab­ri­nė ža­lias­ka­rė. Jo­je su­ži­bo tūks­tan­čiai „auk­su“ tvis­kan­čių lem­pu­čių, su­dė­tų į nau­ją, pu­sant­ro ki­lo­met­ro il­gio gir­lian­dą.

Pa­sak Jo­niš­kio se­niū­nės ja­ni­nos Au­gus­ti­nai­tie­nės, tai nau­jas pir­ki­nys. Gir­lian­da ir 400 vie­ne­tų nau­jų bur­bu­lų at­siė­jo 8400 Eur. Į tą pa­čią su­mą įė­jo ir bend­ro­vės iš Vil­niaus dar­buo­to­jų pa­slau­ga šia gir­lian­da pa­puoš­ti mū­sų šven­ti­nę eg­lu­tę.

Jo­niš­kio se­niū­nė J. Au­gus­ti­nai­tie­nė „Si­dab­rei“ tei­gia, kad į su­si­rin­ki­mus, kaip Ka­lė­doms pa­si­puoš mies­tas, ak­ty­vas ėmė rink­tis jau rugp­jū­čio mė­ne­sį.

– Dir­bo vi­sa ko­man­da. Kad tu­ri­me to­kią eg­lu­tę, ku­ria džiau­gia­si dau­gu­ma mū­sų, tu­ri­me dė­ko­ti Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los dai­li­nin­kei, pe­da­go­gei Lo­re­tai Ka­li­naus­kai­tei-An­gi­lo­vie­nei. Ji, be­je, jau tu­ri nau­jų idė­jų ir ki­tiems me­tams, nors nei nau­jų žais­lų, nei gir­lian­dų ki­tą­met ne­pirk­si­me. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė pa­ste­bė­jo, ko­dėl šven­ti­niams ak­cen­tams neiš­nau­do­ja­mi mies­to cent­re esan­tys me­ta­li­niai „me­džiai“, ku­riuo­se va­sa­rą su va­zo­nais įkur­di­na­mos žy­din­čios gė­lės. Tad nu­ta­rė­me, kad juos taip pat bū­ti­na pa­puoš­ti – la­bai ti­ko se­nie­ji mū­sų eg­lu­tės bur­bu­lai. Man as­me­niš­kai ta idė­ja la­bai pa­ti­ko, ja džiau­gia­si ir mies­to žmo­nės.

Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo cent­ro di­rek­to­rė Jur­gi­ta Bu­čins­kie­nė prie mies­to puo­šy­bos dar­bų pri­si­dė­ti pa­kvie­tė me­džio ir me­ta­lo me­ni­ni­nių dir­bi­nių įmo­nės va­do­vą Sau­lių Pla­dį – prie auk­si­nės mū­sų mies­to ža­lias­ka­rės jo įmo­nė su­kū­rė me­ta­li­nes ka­lė­di­nes sti­li­zuo­tas skulp­tū­ras, ku­rias šven­ti­nė­mis de­ko­ra­ci­jo­mis pa­puo­šė se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tė, me­ni­nį es­te­ti­kos sko­nį pui­kiai iš­la­vi­nu­si Si­mo­na Rim­ku­vie­nė ir gė­li­nin­kė Ju­ri­ta Mi­le­šie­nė. Šios mo­te­rys kom­po­na­vo ir ka­lė­di­nes puokš­tes mies­to erd­vė­se esan­čiuo­se va­zo­nuo­se, meist­riš­kai sa­vo ran­ko­mis de­ko­ra­vo tiek lau­ko est­ra­dos, tiek mies­to cent­ro erd­ves. Prie veik­lios ir kū­ryb­nin­gos mū­sų ko­man­dos pri­si­dė­jo ir Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro dai­li­nin­kas An­ta­nas Bar­ta­šiū­nas, prie gra­žiau­sios mies­to eg­lės su­meist­ra­vęs na­me­lį. Vi­sus tech­ni­nius dar­bus or­ga­ni­za­vo ir nu­dir­bo ūk­ve­dys Vid­man­tas Pit­kus. Tai nuo­sta­biau­sių žmo­nių, su ku­riais leng­va dirb­ti, ko­man­da. Be ga­lo dė­kin­ga jiems. Tai jau 13-oji per ma­no dar­bo me­tus Jo­niš­kio se­niū­ni­jo­je įžieb­ta ka­lė­di­nė eg­lu­tė. Su­tin­ku, kad ši tur­būt gra­žiau­sia. Da­bar svar­biau­sia, kad kiek­vie­nas jo­niš­kie­tis sa­vo šir­dy­je ir na­mų lan­ge­liuo­se įžieb­tų po ne­di­de­lį , bet jau­kų šven­čių lau­ki­mo ži­bu­rė­lį, – lin­ki se­niū­nė Ja­ni­na Au­gus­ti­nai­tie­nė.

Iki gruo­džio 20 die­nos mū­sų šven­ti­nė ža­lias­ka­rė prie lau­ko est­ra­dos sa­vo ži­bu­rė­liais džiu­gins kas­dien iki 24 va­lan­dos. Nuo gruo­džio 20-osios iki Nau­jų­jų me­tų ji sa­vo gir­lian­da žė­rės iki 3 val. nak­ties. Po Nau­jų me­tų eg­lu­tės gir­lian­da vėl degs iki 24 va­lan­dos, kol ga­liau­siai per Tris Ka­ra­lius bus nu­reng­ta.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.