Netradicinis sveikinimas Nacionalinei bibliotekai

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Jo­niš­kio bib­lio­te­ki­nin­kės su ak­lai­siais ir silp­na­re­giais ori­gi­na­liai pa­svei­ki­no Na­cio­na­li­nę Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ką
Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka kar­tu su Ak­lų­jų ir silp­na­re­gių drau­gi­jos Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­lu ne­tra­di­ciš­kai pa­svei­ki­no šimt­me­tį mi­nin­čią Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ką.

Na­cio­na­li­nei Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kai skir­tas iš po­pie­riaus lanks­ti­nių su­kur­tas už­ra­šas „LNB 100“.

Jo­niš­kio bib­lio­te­ki­nin­kes da­ly­vau­ti šio­je ak­ci­jo­je pa­kvie­tė žur­na­las „Tarp kny­gų“. Bu­vo pra­šo­ma kuo ori­gi­na­les­nių iš­pil­dy­tų idė­jų.

Ka­dan­gi Jo­no Avy­žiaus bib­lio­te­ka ne vie­ne­rius me­tus bi­čiu­liau­ja­si su Ak­lų­jų ir silp­na­re­gių Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­lu, pa­pra­šy­ta ir jo na­res, ge­ban­čias kur­ti rank­dar­bius, pri­si­jung­ti. Drau­gi­jos fi­lia­lo va­do­vė Ina Sa­ka­laus­kie­nė iš­lanks­tė po­pie­riaus de­ta­les, o or­ga­ni­za­ci­jos na­rė Lai­ma Us­ci­lie­nė jas su­jun­gė į už­ra­šą.

Nu­siųs­ta ak­ci­jos fo­tog­ra­fi­ja gruo­džio mė­ne­sį tu­rė­tų bū­ti iš­spaus­din­ta žur­na­le „Tarp kny­gų“.