Pažadėjo tvirtą tiltą šimtui metų

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Iki nau­jų me­tų dar­bų sta­tant til­tą bu­vo at­lik­ta už 45 tūks­tan­čius eu­rų
Gruo­džio 31-ąją Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­re įvy­ko ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ini­ci­juo­tas val­džios at­sto­vų su­si­ti­ki­mas su vie­tos gy­ven­to­jais, ku­ria­me aiš­kiai ir ne­dvip­ras­miš­kai pa­sa­ky­ta, kad pra­dė­tas sta­ty­ti pės­čių­jų til­tas per Švė­tės upę tik­rai bus už­baig­tas ir nė vie­nas eu­ras iš nu­ma­to­mų jam iš­leis­ti dau­giau kaip 300 tūks­tan­čių ne­nueis nie­kais. „Til­tą sta­to­me to­kį, kad jis lai­ky­tų šim­tą me­tų“, – sa­kė me­ras, o re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas su­si­rin­ku­siems pa­ro­dė bū­si­mo 63 met­rų il­gio til­to pro­jek­tą.
Su­si­ti­ki­me bū­ta ir kri­tiš­kų pa­si­sa­ky­mų, bet dau­gu­ma su­si­rin­ku­sių­jų pa­tvir­ti­no, kad til­to rei­kia ir jo la­bai lau­kia­ma.
„Sidabrės“ nuotr.
Kos­tas Voz­bu­tas (prie­ky­je) iš­reiš­kė nuo­mo­nę, kad til­tas sta­to­mas la­bai bran­giai

Su­si­ti­ki­mą iš­pro­vo­ka­vo vie­šo­jo­je erd­vė­je so­cia­li­nia­me tink­la­py­je prieš ke­lias die­nas pa­si­ro­džiu­si dis­ku­si­ja, ku­rio­je bu­vo pa­skleis­ta ži­nia, kad štai, Ši­lu­tė­je 760 met­rų il­gio til­tas sta­to­mas už 560 tūks­tan­čių eu­rų, o Ža­ga­rė­je til­tas, ku­rio il­gis gal tik 50 met­rų, kai­nuos ge­ro­kai dau­giau nei 300 tūks­tan­čių, tad tai la­bai di­de­lė disp­ro­por­ci­ja, iš­ryš­kė­jan­ti ly­gi­nant du ob­jek­tus. Be to, už­si­min­ta, kad pės­čių­jų til­to per Švė­tės upę kai­na la­bai daug išau­gu­si nuo pra­di­nės, tad kur tie pi­ni­gai bus de­da­mi?

Į dis­ku­si­ją ža­ga­rie­čius pa­kvie­tęs ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, su ku­riuo at­vy­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė, re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas, se­niū­nas Sau­lius Kuž­mars­kis, pa­tei­kė at­sa­ky­mus. Til­to pro­jek­tas bu­vo pa­reng­tas 2013 me­tais. Šiuo me­tu sta­ty­bos dar­bų at­lik­ta už 45 tūks­tan­čius eu­rų. Bend­ra nu­ma­to­ma lė­šų su­ma – dau­giau kaip 311 tūks­tan­čių eu­rų, į ku­rią įei­na ir ran­gos dar­bai, ir til­to ban­dy­mai, ir ar­cheo­lo­gi­niai ty­ri­mai, til­to ap­švie­ti­mas.

Pa­sak me­ro, sklei­džia­ma de­zin­for­ma­ci­ja, kad Ši­lu­tė­je sta­to­mas 760 met­rų il­gio til­tas, nes Šy­šos upė esan­ti nuo 2 iki 14 met­rų plo­čio, o pla­čiau­sio­je vie­to­je gal­būt 20 met­rų. Tad tik to­kią da­lį ga­li su­da­ry­ti til­tas, vi­sa ki­ta – dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­kai. Jis sua­be­jo­jo dis­ku­si­ją su­kė­lu­sių žmo­nių geog­ra­fi­jos ži­nio­mis.

Paaiš­kin­ta, kad til­to per Švė­tę kai­na išau­go dėl to, jog ke­tu­ris kar­tus kon­kur­sai neį­vy­ko, nes da­ly­viai no­rė­jo sta­ty­ti už dar di­des­nę kai­ną nei da­bar. Pa­sak ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Va­lės Kul­vins­kie­nės, pa­siū­ly­mai sie­kė net 400 tūks­tan­čių eu­rų ir dau­giau. O pir­mą kar­tą už šiek tiek dau­giau nei 200 tūks­tan­čių eu­rų til­tą pa­si­ry­žu­si sta­ty­ti fir­ma „Šiau­lių plen­tas“ dėl iš­ti­ku­sių sun­ku­mų, reor­ga­ni­za­ci­jos sta­ty­bų net ne­pra­dė­jo.

Me­ro tei­gi­mu, bė­da ir ta, kad ne­re­tai pi­giau­sią kai­ną pa­siū­lę da­ly­viai pa­skui pri­si­ra­šo dar 25–40 pro­cen­tų pa­pil­do­mų dar­bų, už ku­riuos, be abe­jo­nės, rei­ka­lau­ja pa­pil­do­mo už­mo­kes­čio. Tad ir da­bar esant di­des­nei kai­nai nei pra­džio­je, jam te­ko min­ti mi­nis­te­ri­jų slenks­čius, nuo ry­to sto­vė­ti „gniau­žant ke­pu­rę“ prie du­rų, ti­kin­tis gau­ti lė­šų.

„Ko­dėl rei­kė­jo prieš­šven­ti­nę die­ną or­ga­ni­zuo­ti su­si­ti­ki­mą? Kas iš čia esan­čių truk­do sta­ty­ti? Jei­gu kas sa­ko­ma, yra tie­sa, be jo­kių ša­lu­ti­nių in­te­re­sų, ga­li­ma bu­vo vis­ką spręs­ti dar­bo ei­go­je, nes til­tas vis tiek pra­dė­tas,“ – klau­sė Kos­tas Voz­bu­tas. Jo tei­gi­mu, ir sto­vė­ti prie mi­nist­rų du­rų nė­ra did­vy­riš­kas nuo­pel­nas, nes me­ras gau­na at­ly­gi­ni­mą.

V. Gai­lius at­sa­kė ga­lin­tis ga­ran­tuo­ti, kad nė vie­nas eu­ras ne­nueis nie­kais ar pro ša­lį. Jis pa­ts bū­tų no­rė­jęs pa­sta­ty­ti til­tą ne tik už 200 tūks­tan­čių, bet ir 50 tūks­tan­čių tūks­tan­čių eu­rų, de­ja, už to­kius pi­ni­gus nie­kas ne­dir­ba. Jis pri­mi­nė, kad abe­jo­nės ge­ro ne­duo­da, nes jau bu­vo pa­vyz­dys, kai dėl jų, dar ir at­si­ve­žus po­li­ti­ką, ku­ris jau nuė­jęs į už­marš­tį (as­muo tie­sio­giai neį­var­din­tas – aut. pa­st.), bu­vo su­ma­žin­tos lė­šos Ža­ga­rės dva­ro par­kui tvar­ky­ti, to­dėl pro­jek­te ne­be­li­ko pla­nuo­tų re­konst­ruo­ti aikš­ty­nų, priei­nan­čių gat­vių, hi­pod­ro­mo, o tie pi­ni­gai nuė­ję ki­tam pro­jek­tui Lie­tu­vo­je – mel­di­nei nend­ri­nu­kei sau­go­ti. V. Gai­lius ke­liems dėl di­de­lės kai­nos prieš­ta­rau­jan­tiems as­me­nims ža­dė­jo, jog pa­ma­tę jau pa­sta­ty­tą til­tą jie su­pras, kad jis ver­tas tų pi­ni­gų.

Dar la­biau įsi­siū­ba­vus dis­ku­si­jai me­ras pa­klau­sė: „Ar jūs no­ri­te til­to, ar ne?“ Į klau­si­mą dau­gu­ma su­si­rin­ku­sių­jų at­sa­kė „taip“ ir pri­ta­rian­čiais plo­ji­mais.

Ža­ga­rie­tė Vi­ta­li­ja Pet­ru­šai­tie­nė dar pa­si­tei­ra­vo, ar til­tas bus skir­tas pės­tie­siems, ar ir trans­por­tui. Paaiš­kin­ta, kad tai pės­čių­jų til­tas, ku­riuo ga­lės va­žiuo­ti sku­te­riai, neį­ga­lių­jų ve­ži­mė­liai, žmo­nės va­ry­sis dvi­ra­čius. Jį su­da­rys ne ant ly­nų ka­ban­čios ke­lios len­tos, kaip bū­ta „be­ždžio­nių“ til­to prieš tris­de­šimt me­tų, bet bus sta­bi­lus, tvir­tas sta­ti­nys, ku­ris sto­vės šim­tą me­tų.

Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas pa­ro­dė til­to, ku­ris bus 63 met­rų il­gio, pro­jek­tą.