„Sidabrės“ nuotr.
Apie vyks­tan­tį pe­da­go­gų strei­ką vi­sur skel­bė už­ra­šai
Ket­vir­ta­die­nį­ra­jo­ne, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, pe­da­go­gai pri­si­jun­gė prie Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos or­ga­ni­zuo­to dvie­jų va­lan­dų įspė­ja­mo­jo strei­ko. Su „Si­dab­re“ kal­bė­da­mi švie­ti­mo dar­buo­to­jai ne­slė­pė nu­si­vy­li­mo val­džia, ku­ri ne­vyk­do sa­vo pa­ža­dų, ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties su­si­ta­ri­mų. Mo­ky­to­jai tei­gė be­si­jau­čian­tys nu­ver­tin­ti ir ne­ga­lin­tys „švies­ti, kai žlug­do­mas pa­šau­ki­mas“.
„Sidabrės“ nuotr.
„Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­ja Vil­ma Kum­pi­ke­vi­čiū­tė (kai­rė­je) ir spe­cia­lio­ji pe­da­go­gė Zi­ta Bu­lie­nė sa­kė, kad val­džia ne­pai­so sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų, tai kas bū­tų, jei taip pat elg­tų­si mo­ky­to­jai?
„Sidabrės“ nuotr.
Per įspė­ja­mą­jį strei­ką da­lis „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jų da­ly­va­vo de­ku­pa­žo už­siė­mi­muo­se – ga­mi­no ka­lė­di­nius pa­dėk­liu­kus

Nu­vy­lė ne­te­sė­ti pa­ža­dai

„Gė­da dėl to­kios val­džios, ku­ri ne­pai­so sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų. Kas bū­tų, jei­gu taip pat ne­si­lai­ky­tu­me mes, jei mo­ki­nius mo­ky­tu­me ne pa­rei­gos, at­sa­ko­my­bės, drą­sos, bet veid­mai­nys­tės, nei­ti bal­suo­ti?.. Mes be ga­lo nu­to­lo­me nuo Są­jū­džio idea­lų. Dar švie­saus at­mi­ni­mo sig­na­ta­ras Ro­mual­das Ozo­las sa­kė: mes nie­ko ne­tu­ri­me, – nei naf­tos, nei ang­lies, nei auk­so, – par­duo­ti ga­li­me tik sa­vo pro­tą, – kal­bė­jo „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja Vil­ma Kum­pi­ke­vi­čiū­tė. – Ko­dėl jau­ni žmo­nės iš­vyks­ta iš Lie­tu­vos? Ne be pa­grin­do. Jie ne­ma­to pro­švais­čių.“

O spe­cia­lio­ji pe­da­go­gė Zi­ta Bu­lie­nė pri­dū­rė: „Mo­ky­to­jas anks­čiau bu­vo švie­su­lys. Bet kaip ga­li­me švies­ti, kai žlug­do­mas pa­šau­ki­mas? Kaip jau­ną žmo­gų pa­ruoš­ti emo­ciš­kai šiam pa­sau­liui, ku­ria­me val­džiai ne­svar­bu men­ta­li­te­tas? Jiems gal kaip tik ge­riau, kad bū­tų ma­žiau iš­si­la­vi­nu­sių žmo­nių, ku­riuos leng­va val­dy­ti.“

Pe­da­go­gai iro­ni­za­vo, kad iš Vil­niaus ap­skri­tai tur­būt sun­ku ma­ty­ti, kaip gy­ve­na žmo­nės re­gio­nuo­se, kad čia ir mo­ky­to­jai au­gi­na dar­žus, so­dus, viš­tas. Ga­lė­tų jie pa­tys tuos po­nus at­si­vež­ti pa­žiū­rė­ti, gal ta­da pra­re­gė­tų.

Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vė „Sau­lės“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je mo­ky­to­ja Ode­ta Ši­lins­kie­nė ak­cen­ta­vo, kad pe­da­go­gus la­bai nu­vy­lė ne­vyk­do­mi pa­ža­dai, pa­vyz­džiui, rea­liai ne­ky­lan­tis dar­bo už­mo­kes­čio koe­fi­cien­tas. Mo­ky­to­jai no­ri at­kreip­ti dė­me­sį ir į pa­gal­bos spe­cia­lis­tų – lo­go­pe­dų, spe­cia­lių­jų pe­da­go­gų, so­cia­li­nių pe­da­go­gų, mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų – ma­žus at­ly­gi­ni­mus. Jiems bu­vo pa­ža­dė­ti pa­pil­do­mi 10 mi­li­jo­nų šiais moks­lo me­tais, ku­rių kol kas ne­ma­ty­ti.

Pi­ni­gų yra, bet ne­tin­ka­mai pa­skirs­to­mi

Per įspė­ja­mą­jį strei­ką pe­da­go­gai da­ly­va­vo įvai­rio­se veik­lo­se ar­ba kal­bė­jo­si, il­sė­jo­si mo­ky­to­jų kam­ba­ry­je. „Sau­lės“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vie­ni jų taip pat su­si­rin­ko iš­ger­ti ka­vos, kai kas paė­mė į ran­kas mez­gi­nį, o da­lis de­ku­pa­žo už­siė­mi­muo­se ga­mi­no ka­lė­di­nius pa­dėk­liu­kus puo­de­liams. Mo­ki­nių tė­ve­liai iš anks­to bu­vo įspė­ti, kad ne­vyks dvi pir­mo­sios pa­mo­kos. Ka­dan­gi iš še­šių šim­tų „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los auk­lė­ti­nių už­si­re­gist­ra­vo nuo pat ry­to at­vyk­sian­tys 63 (rea­liai su­si­rin­ko apie 50), jiems bu­vo or­ga­ni­zuo­ti su­si­ti­ki­mai su svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tais, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais.

„Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius To­mas Ar­mo­na­vi­čius „Si­dab­rei“ sa­kė su­pran­tan­tis pro­fsą­jun­gos ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir pa­lai­kan­tis jų įspė­ja­mą­jį strei­ką.

„Kai pa­si­ra­šy­to­je na­cio­na­li­nė­je ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je fi­gū­ruo­ja vie­ni skai­čiai, o rea­ly­bė­je – ki­ti, kaip žmo­nės ga­li ne­si­pik­tin­ti? Švie­ti­mo sis­te­mo­je pi­ni­gų yra, ir jų dar dau­giau įdė­ta, bet jie ne­tin­ka­mai pa­skirs­to­mi. Mū­sų mo­kyk­lo­je, skai­čiuo­jant su esan­čiais ant­raei­lė­se pa­rei­go­se, dir­ba 72 pe­da­go­gi­niai dar­buo­to­jai. Bet ir dir­ban­tys pir­maei­li­nin­kai ne vi­si tu­ri pil­ną eta­tą. Ko­dėl? Im­ki­me pa­vyz­dį: atei­na pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja ir klau­sia, ko­dėl jai ne­su­si­da­ro eta­tas. To­dėl, kad mu­zi­ką, jei ji ne­val­do inst­ru­men­to, šo­kį ar ang­lų kal­bą, jei ji pa­gal sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją ne­ga­li jos dės­ty­ti, tu­ri­me ati­duo­ti ki­tiems pe­da­go­gams“, – aiš­ki­no di­rek­to­rius T. Ar­mo­na­vi­čius.

Įsi­jun­gė apie 260 pe­da­go­gų

Iš vi­so Jo­niš­kio ra­jo­ne įspė­ja­ma­ja­me strei­ke da­ly­va­vo apie 260 pe­da­go­gų iš aš­tuo­nių ug­dy­mo įstai­gų: Jo­niš­kio „Sau­lės“, Kriu­kų, Gas­čiū­nų pa­grin­di­nių mo­kyk­lų, Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los, „Auš­ros“, Ža­ga­rės, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jų, Jo­niš­kio „Sau­lu­tės“ vai­kų lošelio–darželio. Ki­to­se ug­dy­mo įstai­go­se ar­ba su­si­kū­ru­si ki­ta pro­fe­si­nė są­jun­ga, ku­ri prie strei­ko ne­pri­si­jun­gė, ar­ba jos iš vi­so nė­ra.

Įs­pė­ja­ma­ja­me strei­ke bu­vo rei­ka­lau­ja­ma di­din­ti mo­ky­to­jų, dir­ban­čių pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, pa­rei­gi­nės al­gos koe­fi­ci­ne­tus bei ne­kon­tak­ti­nių va­lan­dų skai­čių, su­da­ry­ti fi­nan­si­nes prie­lai­das, kad švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tų pa­rei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­tai aug­tų 15–25 pro­cen­tais, siek­ti, kad vi­du­ti­nis mo­ky­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis 2025 me­tais su­da­ry­tų 130 pro­cen­tų ša­lies vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio (šių me­tų tre­čią­jį ket­vir­tį vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis ša­ly­je „į ran­kas“ sie­kė 834,3 eu­rus). Taip pat pra­šo­ma pa­nai­kin­ti mo­kyk­lų va­do­vų, jų pa­va­duo­to­jų ug­dy­mui ir mo­kyk­lų ug­dy­mą or­ga­ni­zuo­jan­čių sky­rių ve­dė­jų pa­rei­gi­nės al­gos ko­fi­cien­tų in­ter­va­lus, nu­sta­tant mak­si­ma­lius koe­fi­cien­tus. Rei­ka­lau­ja­ma nuo 2020 me­tų kas­met di­din­ti dės­ty­to­jų, moks­lo dar­buo­to­jų ir ki­tų ty­rė­jų eta­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį ne ma­žiau kaip 10 pro­cen­tų, kad 2025 me­tais jų vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis siek­tų 150 pro­cen­tų ša­lies vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio.