Prezidentas apdovanojo Konstitucijos egzamino nugalėtojus

Ro­ber­to Dač­kaus nuo­trau­ka
LR Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da pa­svei­ki­no ir ap­do­va­no­jo ge­riau­sias ži­nias Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­ne pa­ro­džiu­sį kraš­tie­tį Jus­tą Pa­ža­raus­ką (vi­du­ry­je). Ša­lia – bro­lis FOTO AUTORIUS
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da ap­do­va­no­jo Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­no nu­ga­lė­to­jus.
Tarp ge­riau­sių LR Kons­ti­tu­ci­jos ži­nias pa­ro­džiu­sių­jų – mū­sų kraš­tie­tis Jus­tas Pa­ža­raus­kas, Lie­tu­vos vy­rų gol­bo­lo rink­ti­nės na­rys, 2016 m. pa­ro­lim­pi­nių žai­dy­nių čem­pio­nas, 2015 m. Seu­lo pa­sau­lio žai­dy­nių čem­pio­nas; 2016 m. Rio de ža­nei­ro Pa­ro­lim­pi­nių žai­dy­nių čem­pio­nas, 2017 m. Eu­ro­pos čem­pio­na­te (Suo­mi­ja, Lah­ti) lai­mė­jęs 1-ąją vie­tą.

„Ypač džiu­gu čia ma­ty­ti žmo­nes, sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sius Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­ne. Įro­dę, kad pui­kiai iš­ma­no­te ša­lies pa­grin­di­nį įsta­ty­mą, Jūs ta­po­te pa­vyz­džiu vi­siems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams. Mes daž­nai gir­di­me žo­džius, kad mo­ky­tis rei­kia vi­są gy­ve­ni­mą. Ši tie­sa ypač tin­ka kal­bant apie ša­lies Kons­ti­tu­ci­ją“, – ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jo­je sa­kė ša­lies va­do­vas.

Pre­zi­den­to tei­gi­mu, dau­giau nei 30 tūkst. da­ly­vių su­bū­ręs Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas įtai­giai pa­ro­do, kad Kons­ti­tu­ci­ja iš tie­sų pri­klau­so vi­siems Lie­tu­vos pi­lie­čiams, ne­prik­lau­so­mai nuo jų kil­mės, am­žiaus ar iš­si­la­vi­ni­mo.

Ša­lies va­do­vas pri­dū­rė, kad da­ly­va­vi­mas eg­za­mi­ne ir pa­ro­dy­tos ži­nios yra pa­trio­tiš­ku­mo, pi­lie­ti­nės bran­dos ir pa­gar­bos sa­vo vals­ty­bei ženk­las. „Bū­tent Kons­ti­tu­ci­ja yra mū­sų vals­ty­bės bend­ro gy­ve­ni­mo pa­ma­tas, at­si­spin­din­tis dau­ge­ly­je vie­šu­mo­je karš­tai svars­to­mų įvy­kių. Ji skel­bia pa­grin­di­nes mū­sų ver­ty­bes, įtvir­ti­na de­mok­ra­ti­nį ša­lies val­dy­mo mo­de­lį, api­brė­žia val­džios ins­ti­tu­ci­jų tar­pu­sa­vio san­ty­kį“, – svei­kin­da­mas ce­re­mo­ni­jos da­ly­vius tei­gė vals­ty­bės va­do­vas.

Šių me­tų eg­za­mi­no šū­kis bu­vo „Bal­ti­jos ke­liu – į ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vos vals­ty­bę“. Mi­nint Bal­ti­jos ke­lio tris­de­šimt­me­tį eg­za­mi­no už­duo­ty­se dau­giau dė­me­sio bu­vo skir­ta svar­biau­siam de­mok­ra­ti­jos sim­bo­liui – ne­prik­lau­so­miems rin­ki­mams.

Da­ly­viams, ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­siems Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­ne, Pre­zi­den­tas pa­do­va­no­jo kny­gą apie šio do­ku­men­to is­to­ri­ją ir pa­lin­kė­jo, kad Kons­ti­tu­ci­jos žo­džiai vi­sa­da iš­lik­tų kel­ro­džiu gy­ve­ni­me.