Priešmokyklinukai jau valgo nemokamus pietus

„Sidabrės“ nuotr.
Nuo 2020 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jo So­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas, ku­riuo pra­de­da­mas įgy­ven­din­ti vi­suo­ti­nis mo­ki­nių ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas.

 

 

Nuo 2020 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jo So­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas, ku­riuo pra­de­da­mas įgy­ven­din­ti vi­suo­ti­nis mo­ki­nių ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas.

So­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad nuo 2020 m. sau­sio 1 d. mo­ki­niai, ku­rie mo­ko­si pa­gal prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mą sa­vi­val­dy­bių bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se, tai­kant sa­vi­tar­nos prin­ci­pą, bus mai­ti­na­mi ne­mo­ka­mai.

Šiuo me­tu ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas prieš­mo­kyk­li­nu­kams tei­kia­mas pen­kio­se bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se – Skaist­gi­rio gim­na­zi­jo­je, „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los Pli­kiš­kių sky­riaus-dau­gia­funk­cio cent­re, Ga­tau­čių Mar­cės Ka­ti­liū­tės, Gas­čiū­nų, Kriu­kų pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se. Prieš­mo­kyk­li­nu­kams ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas ski­ria­mas tai­kant da­li­nio šve­diš­ko sta­lo prin­ci­pą. Mo­ki­niams, LR svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka su­da­ry­tos są­ly­gos pa­tiems pa­si­rink­ti pa­tie­ka­lus, jų su­de­da­mą­sias da­lis.

Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se (dar­že­liuo­se) be­si­mo­kan­tiems prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams įsta­ty­mas nu­ma­to tei­sę į ne­mo­ka­mus pie­tus, ne­ver­ti­nant gau­na­mų pa­ja­mų, nuo nau­jų moks­lo me­tų pra­džios, Rug­sė­jo 1-osios.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me bend­ro­jo ug­dy­mo įstai­gų di­rek­to­rių pa­si­ta­ri­me ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius ne­mo­ka­mus pie­tus pa­siū­lė vi­siems ra­jo­no prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams, ne­prik­lau­so­mai, ar jie ug­do­mi dar­že­ly­je, ar bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se. Ra­jo­no ta­ry­bai pri­ta­rus, ne­mo­ka­mus pie­tus val­gys 154 prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai de­vy­nio­se bend­ro­jo ug­dy­mo ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se.

Dėl ne­mo­ka­mų pie­tų vie­nas iš prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus gru­pės vai­ko, be­si­mo­kan­čio vie­no­je iš nu­ro­dy­tų bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, tė­vų (glo­bė­jų, rū­pin­to­jų), ne­prik­lau­so­mai nuo gau­na­mų pa­ja­mų, tu­ri kreip­tis į se­niū­ni­ją pa­gal dek­la­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą ar­ba pa­teik­ti pra­šy­mą elekt­ro­ni­niu bū­du per in­for­ma­ci­nę sis­te­mą www.spis.lt.