Pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimas jau baigtas

„Sidabrės“ nuotr.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je jau baig­ti 2018 me­tų ru­de­nį pra­dė­ti pu­siau po­že­mi­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lių įren­gi­mo dar­bai – prie dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų Jo­niš­ky­je ir Ža­ga­rė­je jau įreng­tos 24 at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės, jo­se pa­sta­ty­ti 148 vnt. pu­siau po­že­mi­niai kon­tei­ne­riai miš­rioms ko­mu­na­li­nėms ir rū­šiuo­ja­mo­sioms (stik­lo, plas­ti­kų ir me­ta­lo, po­pie­riaus ir kar­to­no, ža­lio­sioms, teks­ti­lės) at­lie­koms. Dau­ge­ly­je vie­tų pu­siau po­že­mi­nės at­lie­kų aikš­te­lės įreng­tos to­se pa­čio­se vie­to­se, ku­rio­se bu­vo įreng­tos ant­že­mi­nės at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės.

Tai­gi, jau nuo gruo­džio 2 d. dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai ga­lės nau­do­tis at­lie­kų pu­siau po­že­mi­nė­mis at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­mis. Ti­ki­ma­si, kad įreng­tos mo­der­nios ir šiuo­lai­kiš­kos aikš­te­lės su­teiks gy­ven­to­jams ga­li­my­bę tin­ka­mai rū­šiuo­ti at­lie­kas, ska­tins bū­ti są­mo­nin­gais ir at­sa­kin­gais už jų gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je įreng­tą at­lie­kų su­rin­ki­mo ob­jek­tą.

Mo­der­nių aikš­te­lių įren­gi­mas – tai nau­jas eta­pas at­lie­kų tvar­ky­mo is­to­ri­jo­je. Ir ne tik to­dėl, kad kon­tei­ne­rių aikš­te­lės įgy­ja vi­sai ki­to­kį es­te­ti­nį vaiz­dą, o at­lie­kų su­rin­ki­mas po­že­mi­niuo­se kon­tei­ne­riuo­se už­tik­ri­na šva­res­nę ap­lin­ką.

Kad pu­siau po­že­mi­nės at­lie­kų aikš­te­lės ne­tap­tų ne­le­ga­liu są­var­ty­nu dėl prie kon­tei­ne­rių su­krau­tų at­lie­kų, no­ri­me dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams pri­min­ti, kad di­de­lio ga­ba­ri­to at­lie­kas (bal­dai, bui­ti­nė tech­ni­ka, na­mo lan­gai, du­rys ir kt.) rei­kia vež­ti į Ba­riū­nų di­de­lio ga­ba­ri­to at­lie­kų aikš­te­lę (dar­bo lai­kas II–V 9.00–18.00 val., VI 9.00–17.00 val., pie­tų per­trau­ka 13.00–13.45 val., tel. 8 676 41 222), ku­rio­je jos prii­ma­mos ne­mo­ka­mai. Vie­ną kar­tą per me­tus, pa­gal at­lie­kų iš­ve­ži­mo gra­fi­ke nu­ro­dy­tą lai­ką, mi­nė­tas at­lie­kas ga­li­ma su­krau­ti prie pu­siau po­že­mi­nių at­lie­kų aikš­te­lių, vi­sais ki­tais at­ve­jais tai da­ry­ti drau­džia­ma. Kei­čia­mas au­to­mo­bi­lių pa­dan­gas pri­va­lo priim­ti jas kei­čian­tys au­to­mo­bi­lių ser­vi­sai, au­to­mo­bi­lių pa­dan­gas iš gy­ven­to­jų taip pat prii­ma ir Ba­riū­nų di­de­lio ga­ba­ri­to aikš­te­lė.

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lės, pa­tvir­tin­tos Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2014 m. bir­že­lio 19 d. spren­di­mu Nr. T-106, įpa­rei­go­ja gy­ven­to­jus at­sa­kin­gai ir są­mo­nin­gai tvar­ky­ti at­lie­kas, to­dėl gy­ven­to­jai, ku­rie ne­pai­so nu­sta­ty­tų At­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lių, ga­li bū­ti nu­baus­ti ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka.

At­lie­kas iš pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių su­rinks UAB „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ (Pra­mo­nės g. 8, Šiau­liai, tel. (8 41) 55 25 92) pa­gal pa­tvir­tin­tą at­lie­kų su­rin­ki­mo gra­fi­ką.

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­šo gy­ven­to­jų ne­ga­din­ti, ne­lau­žy­ti pu­siau po­že­mi­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rių, pa­ste­bė­jus chu­li­ga­niz­mo at­ve­jus ar as­me­nis, iš ki­tų gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių ve­žan­čius at­lie­kas, in­for­muo­ti el. p. informuok@joniskis.lt ar­ba skam­bin­ti tel. (8 426) 51 197.

Gy­ven­ti šva­rio­je ir kul­tū­rin­gai at­lie­kas rū­šiuo­jan­čio­je bend­ruo­me­nė­je žy­miai ma­lo­niau.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.