Rajono Taryboje dirbs britė

„Sidabrės“ nuotr.
Sa­rah Lou­se Mit­ri­kė yra pir­mo­ji už­sie­nie­tė Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos is­to­ri­jo­je, ji pa­kei­tė į Sei­mą iš­rink­tą Liu­dą Jo­nai­tį
Ket­vir­ta­die­nį, spa­lio 31 die­ną, vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sie­kė nau­ja ta­ry­bos na­rė Sa­rah Lou­se Mit­ri­kė, pa­kei­tu­si į Sei­mą iš­rink­tą so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vą Liu­dą Jo­nai­tį.

„Kol kas dar jau­čiuo­si kaip ko­kia­me fil­me, ne vi­sai rea­ly­bė­je, bet ti­kiuo­si grei­tai pri­pras­ti“, – prieš pra­si­de­dant po­sė­džiui „Si­dab­rei“ sa­kė nau­jo­ji ta­ry­bos na­rė Sa­rah Lou­se Mit­ri­kė. Duo­da­ma prie­sai­ką ji pa­si­rin­ko for­mu­luo­tę su sa­ki­niu „Te­pa­de­da man Die­vas“.

Sa­rah Lou­se Mit­ri­kė yra Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pi­lie­tė, vie­na­me di­džiau­sių Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos Lyd­so uni­ver­si­te­te įgi­ju­si me­nų ba­ka­lau­ro laips­nį. Ji, su­kū­ru­si šei­mą su ža­ga­rie­čiu Sau­liu­mi Mit­ri­ku, Ža­ga­rė­je gy­ve­na jau be­veik da­šimt­me­tį, au­gi­na tris vai­kus.

S. L. Mit­ri­kė už­sii­ma „For­mu­la Ju­nior“ lenk­ty­nių or­ga­ni­za­vi­mu vi­so­je Eu­ro­po­je. Ka­dan­gi šį dar­bą ga­li at­lik­ti iš bet ku­rio pa­sau­lio kraš­to, Ža­ga­rė tam pui­kiai tin­ka. Ji šį mies­tą va­di­na pui­kiau­sia vie­ta gy­ven­ti bei au­gin­ti vai­kus. Ža­ga­rė, anot S. L. Mit­ri­kės, tu­ri vis­ką, ko rei­kia: dar­že­lį, mo­kyk­lą, me­no mo­kyk­los fi­lia­lą, ne­pap­ras­tai gra­žią gam­tą su par­ku, Žvel­gai­čio kal­nu, Švė­tės upe, čia nė­ra triukš­mo, in­ten­sy­vaus eis­mo, kaip di­de­liuo­se mies­tuo­se. O jei no­ri­si įvai­res­nių pra­mo­gų, iki Šiau­lių tik 80, iki Lat­vi­jos sos­ti­nės Ry­gos – 90 ki­lo­met­rų. Be to, iš Ry­gos oro uos­to pa­sie­kia­mas be­veik bet ku­ris pa­sau­lio kraš­tas.

Sa­rah Lou­se Mit­ri­kė ge­rai ži­no­ma kaip Ža­ga­rės vyš­nių fes­ti­va­lio idė­jos au­to­rė, vie­na iš al­ter­na­ty­vaus me­no „Frin­ge“ fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių, vi­suo­me­ni­nės jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Spal­vo­tas vei­das“ pre­zi­den­tė.

Prieš me­tus ją, kar­tu su gru­pe ki­tų Lie­tu­vo­je ap­si­spren­du­sių gy­ven­ti, kur­ti, dirb­ti ak­ty­viau­sių už­sie­nie­čių, su­si­ti­ki­mui bu­vo pa­kvie­tu­si ir ka­den­ci­ją bai­gu­si Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.