Siūlytas traukinio maršrutas pasirodė neaktualus

„Sidabrės“ nuotr.
Bė­giai pro Jo­niš­kį ve­da, bet nė­ra nė vie­no čia sto­jan­čio ke­lei­vi­nio trau­ki­nio, nors apie marš­ru­to Šiauliai–Joniškis, pri­de­rin­to prie ki­to marš­ru­to Klaipėda–Vilnius ir Vilnius–Klaipėda, at­si­ra­di­mo ga­li­my­bes kal­bė­ta šių me­tų pra­džio­je
AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas – „LG Ke­lei­viams“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Li­nas Bau­žys LRT lai­do­je „10–12“ už­si­mi­nė, kad su bu­vu­siu Jo­niš­kio ra­jo­no me­ru kal­bė­ta apie ga­li­mą trau­ki­nio marš­ru­tą „Šiauliai–Joniškis“, bet spren­di­mo jį pa­leis­ti ne­priim­ta. „Si­dab­rė“ pa­pra­šė AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ir bu­vu­sio ra­jo­no va­do­vo pa­ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją, ko­dėl su­si­ta­ri­mas neį­vy­ko.

Bu­vęs Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras, da­bar – ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Če­pu­lis sa­kė maž­daug prieš me­tus kal­bė­jęs su AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ at­sto­vu. Gau­to pa­siū­ly­mo nau­din­gu­mu sua­be­jo­jęs jis pa­siū­lė pa­čiai ve­žė­jų trau­ki­niais bend­ro­vei pa­skai­čiuo­ti ir spręs­ti, ar pa­leis­ti nau­ją marš­ru­tą, ar ne.

„AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ kal­bė­jo tik apie marš­ru­tą at­kar­pa nuo Šiau­lių iki Jo­niš­kio. O tai mums nė­ra ak­tua­lu, nes tarp Jo­niš­kio ir Šiau­lių ge­ras su­si­sie­ki­mas au­to­bu­sais. Jei­gu bū­tų siū­ly­tas tie­sio­gi­nis trau­ki­nys Vilnius–Joniškis ar­ba Šiauliai–Ryga, Vilnius–Ryga, ta­da bū­tu­me ta­rę­si dėl to­kios ga­li­my­bės ir są­ly­gų“, – „Si­dab­rei“ paaiš­ki­no G. Če­pu­lis.

Tuo tar­pu, AB ,,Lie­tu­vos geležinkeliai” Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vė Jus­ti­na Mo­ly­tė pa­tei­kė to­kį at­sa­ky­mą: „Ruo­šian­tis nau­jų tvar­ka­raš­čių per­žiū­rai šių me­tų pra­džio­je „LG Ke­lei­viams“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Li­nas Bau­žys skam­bi­no tuo­me­ti­niam Jo­niš­kio ra­jo­no me­rui G. Če­pu­liui. Skam­bu­čio tiks­las – ap­tar­ti va­žia­vi­mo trau­ki­niu, ku­ris ga­lė­jo at­si­ras­ti 2019 me­tų gruo­džio mė­ne­sį, įsi­ga­lio­jus nau­jiems tvar­ka­raš­čiams, ga­li­my­bes. Siū­lė­me pe­rio­diš­ką trau­ki­nio kur­sa­vi­mą tarp Jo­niš­kio ir Šiau­lių, ku­rio tvar­ka­raš­tis bū­tų pri­de­rin­tas prie trau­ki­nio Vilnius–Klaipėda, Klaipėda–Vilnius.

Taip pat bu­vo kreip­ta­si ir į Jo­niš­kio tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­rą, di­džiau­sius darb­da­vius, siū­lant dar­buo­to­jų mo­bi­lu­mo ga­li­my­bes, nau­do­jan­tis mū­sų „Vers­lo kliento” pro­gra­ma. Iša­na­li­za­vus at­sa­ky­mus ir po­rei­kius, bu­vo priim­tas spren­di­mas kol kas nau­jo marš­ru­to ne­kur­ti.

Nuo­lat ana­li­zuo­ja­me rin­ką ir ska­ti­na­me ke­lia­vi­mą eko­lo­giš­ka ir sau­gia trans­por­to prie­mo­ne – trau­ki­niu. Ki­ta ver­tus, sie­kia­me duo­ti mak­si­ma­liai di­džiau­sią nau­dą vals­ty­bei ir efek­ty­viai iš­nau­do­ti da­bar tu­ri­mus trau­ki­nius bei inf­rast­ruk­tū­rą.“