Skaitmeninio raštingumo mokymai bibliotekose: sužinoti, išbandyti, suprasti

„Sidabrės“ nuotr.
„Bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos pa­siū­lė lan­ky­ti kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­mus. Su kom­piu­te­riu bu­vau su­si­pa­ži­nu­si ma­žai, bet bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos ma­lo­niai pa­dė­jo įsi­sa­vin­ti tai, ko ne­sup­ra­tau“, – džiau­gia­si Al­do­na Smil­gie­nė (Ža­ga­rė), pro­jek­to „Pri­si­jun­gu­si Lietuva” skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­mų da­ly­vė. „Kur­sai man da­vė nau­dos: iš­mo­kau spaus­din­ti, re­da­guo­ti nuo­trau­kas, su­kur­ti svei­ki­ni­mą, nau­do­tis in­ter­ne­tu, iš­mo­kau, kaip su­mo­kė­ti mo­kes­čius, kaip nu­si­pirk­ti pa­tin­kan­tį daik­tą in­ter­ne­tu“, – pri­dū­rė Al­do­na.

Pa­na­šia pa­tir­ti­mi ga­lė­tų pa­si­da­lin­ti ne vie­nas pro­jek­to „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va“ skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­mų da­ly­vis. Dau­ge­liui iš jų mo­ky­mai su­tei­kia pra­kti­nių ži­nių, kaip nau­do­tis skait­me­ni­niu įren­gi­niu, kaip pirk­ti, mo­kė­ti mo­kes­čius, bend­rau­ti ir bend­ra­dar­biau­ti in­ter­ne­tu. Jau dau­giau nei 20 tūks­tan­čių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų da­ly­va­vo vie­šo­sio­se bib­lio­te­ko­se vyks­tan­čiuo­se mo­ky­muo­se, o iki pro­jek­to pa­bai­gos pla­nuo­ja­ma ap­mo­ky­ti ne ma­žiau nei 100 tūks­tan­čių suau­gu­sių­jų, vy­res­nių nei 18 me­tų. Jo­niš­kio ra­jo­ne kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo įgū­džių jau įgi­jo virš 200 gy­ven­to­jų.

Vie­šo­sio­se bib­lio­te­ko­se ir dau­ge­ly­je jų kai­miš­kų­jų fi­lia­lų gy­ven­to­jai ga­li mo­ky­tis ne tik skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo pra­dme­nų, bet ir gi­lin­ti jau tu­ri­mas ži­nias ir įgū­džius. Yra net 9 pro­gra­mos, ku­rio­se ga­li da­ly­vau­ti pra­di­nių ži­nių tu­rin­tys da­ly­viai: „Būk ak­ty­vus, uni­ka­lus ir vers­lus“, „Efek­ty­vus lai­ko pla­na­vi­mas ir bend­ra­vi­mas“, „At­sa­kin­gas tu­ri­nio skel­bi­mas in­ter­ne­te ir sau­gus nar­šy­mas“, „Ino­va­ty­vus sa­vęs pri­sta­ty­mas“, „Skait­me­ni­nių nuo­trau­kų ap­do­ro­ji­mas ir sau­gus da­li­ji­ma­sis“, „Pris­ta­ty­mų ren­gi­mas“, „Vals­ty­bės pa­slau­gos in­ter­ne­tu kiek­vie­nam“, „Su­ma­niau ap­si­pir­ki­me ir at­si­skai­ty­ki­me in­ter­ne­tu“, „Pla­nuo­ki­me lais­va­lai­kį in­ter­ne­tu“. Ti­ki­ma­si, kad kiek­vie­nas suau­gu­sy­sis, ne­prik­lau­so­mai nuo jo tu­ri­mos skait­me­ni­nės pa­tir­ties, at­ras sau ak­tua­lią mo­ky­mo­si te­mą. Iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja apie kiek­vie­ną pro­gra­mą skel­bia­ma https://mokymai.vipt.lt/

„Šiais lai­kais vi­siš­kai nea­be­jo­ti­na, kad tech­no­lo­gi­jos yra svar­bi mū­sų kas­die­nio gy­ve­ni­mo da­lis. Mes džiau­gia­mės ga­lė­da­mi pa­dė­ti gy­ven­to­jams iš­mok­ti nau­do­tis skait­me­ni­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis mū­sų bib­lio­te­ko­je. Mo­ky­tis nau­do­tis tech­no­lo­gi­jų tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis ren­ka­si sen­jo­rai, ieš­kan­tys dar­bo žmo­nės, no­rin­tie­ji to­bu­lin­ti tu­ri­mas mi­ni­ma­lias kom­piu­te­ri­nes ži­nias bei no­rin­tys iš­mok­ti ir su­ži­no­ti, ko­kią nau­dą ga­li teik­ti in­ter­ne­tas ir nau­jos skait­me­ni­nės tech­no­lo­gi­jos“, – sa­ko Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Jo­vi­ta Šim­ke­vi­čiū­tė.

Kvie­čia­me ir Jus už­si­re­gist­ruo­ti į mo­ky­mus! Re­gist­ruo­ki­tės te­le­fo­nu 8 675 73227, e. pa­štu intskaitykla@joniskis.rvb.lt ar­ba at­vy­ki­te į ar­ti­miau­sią bib­lio­te­ką.

Pro­jek­tą įgy­ven­di­na In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plėt­ros ko­mi­te­tas kar­tu su par­tne­riais: aso­cia­ci­ja „Lan­gas į atei­tį“, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba, Lie­tu­vos na­cio­na­li­ne Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ka, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis.

Skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­mus or­ga­ni­zuo­ja aso­cia­ci­ja „Vie­šie­ji in­ter­ne­to priei­gos taš­kai“ kar­tu su par­tne­riais UAB „Bal­ti­jos kom­piu­te­rių aka­de­mi­ja“, Sa­vi­val­dy­bių vie­šų­jų bib­lio­te­kų aso­cia­ci­ja ir VŠĮ „In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ins­ti­tu­tas“.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.