Geresnio kiemo viltis – ateinantiems metams

L. Rud­nic­kie­nės nuo­trau­ka
Že­mai­čių g. 57D kie­mas re­mon­to dar­bų tę­si­nio su­lauks tik atei­nan­čiais me­tais
Jo­niš­ky­je esan­čio Že­mai­čių g. 57D na­mo gy­ven­to­jai no­ri ži­no­ti, ko­dėl au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės tvar­ky­mo dar­bai, pra­si­dė­ję dar per­nai ru­de­nį, iki šiol yra nu­trū­kę.

Pa­sak na­mo gy­ven­to­jų, per­nai bu­vo nu­ties­ti ša­li­gat­viai, ta­čiau pa­ti aikš­te­lė ir įva­žia­vi­mas į ją – vie­nos duo­bės. Va­sa­ro­mis, kai jos aiš­kiai ma­ty­ti, vai­ruo­to­jai jas tie­siog sten­gia­si "ap­žerg­ti". Ru­dens me­tą, kai jos pil­nos van­dens, ne­ga­li įver­tin­ti jų gy­lio, tad "skau­džiai" kren­ta į jas ir ga­di­na au­to­mo­bi­lius. Na­mo gy­ven­to­jai klau­sia: ar dar ka­da prie šios aikš­te­lės grįš sta­ty­bi­nin­kai, ar li­ku­si pro­ble­ma – gy­ven­to­jų gal­vos skaus­mas?

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, at­sa­ky­da­ma į šį gy­ven­to­jų skun­dą, tei­gia, kad de­da daug pa­stan­gų ir ski­ria ypa­tin­gą dė­me­sį bei iš­nau­do­ja vi­sas įma­no­mas prie­mo­nes, kad ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas ap­lin­kai bū­tų kuo di­des­nis.

Pa­sak vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tės Li­nos Šut­kie­nės, Že­mai­čių kvar­ta­lo te­ri­to­ri­jo­je su­si­sie­ki­mo būk­lei ge­rin­ti 2018 me­tais iš ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to at­lik­ta dar­bų už 16 tūkst. 500 Eur. Už šias lė­šas at­nau­jin­ti ša­li­gat­viai, pra­plės­tas įva­žia­vi­mas. Ta­čiau ar­ti­miau­siu me­tu ne­ga­li pa­baig­ti 2018 me­tais pra­dė­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių pri­va­žia­vi­mo re­mon­to dar­bų nė­ra fi­nan­si­nių ga­li­my­bių. Aikš­te­lės prie dau­gia­bu­čio na­mo Že­mai­čių g. Nr. 59 ir 57D pra­plė­ti­mo dar­bai ir įva­žia­vi­mo bei au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių as­fal­ta­vi­mo dar­bai pla­nuo­ja­mi 2020 me­tais.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.