Kokiais tankais valomas dviračių takas?

„Sidabrės“ skaitytojo nuotr.
Te­rei­kė­jo tik pa­si­ro­dy­ti pir­ma­jam šių me­tų snie­ge­liui, ir į į ke­lius ir ta­kus iš­va­žia­vo tech­ni­ka va­ly­ti ir bars­ty­ti.

Įdo­mu, ko­kie tan­kai va­lo dvi­ra­čių ta­ką nuo Jo­niš­kio so­dų iki So­di­nin­kų ta­ko? At­ro­dy­tųm, kad pra­va­žia­vo ne mi­ni trak­to­riu­kas su va­ly­tu­vu, o sun­kias­vo­rė tech­ni­ka su ga­lin­gu grei­de­riu, kad net ta­ko pa­kraš­čiuo­se au­gan­čią ve­lė­ną nu­grem­žė. Ne pir­mą kar­tą. Taip bu­vo ir per­nai.

Neį­si­vaiz­duo­ju, kaip pa­va­sa­rį čia augs žo­lė, ir var­gas tiems, kas ją tu­rės čia pjau­ti.

Šis ta­kas la­bai rei­ka­lin­gas, juo žmo­nės sku­ba į dar­bus, so­dus, o daž­nai ir juo tie­siog ei­na pa­si­vaikš­čio­ti, pa­si­va­ži­nė­ti dvi­ra­čiais. Ir kai to­kia sun­kias­vo­rė tech­ni­ka ima­si jo va­ly­mo, taip pla­čiai už­si­mo­ja­ma, kad net ve­lė­na su­ver­čia­ma, tai ir ta­kas il­gai ne­tar­naus – jau ir taip ima ai­žė­ti. Ki­tą kar­tą ir pa­gal­vo­ji: ga­lė­tų gal ge­riau vi­sai ne­va­ly­ti…