Kompensacijos malkoms įsigyti – tik šildymo sezono metu

„Sidabrės“ nuotr.
To­kiais at­ve­jais, kai as­me­nys pa­ti­ria so­cia­li­nę ri­zi­ką ir nė­ra pa­si­ruo­šę būs­to šil­dy­mo se­zo­nui, pa­gal­bą kie­tam ku­rui įsi­gy­ti tei­kia se­niū­ni­jos.
Laz­dy­niš­kių kai­me gy­ve­nan­ti Ana Ta­mo­šiū­nas tei­gia dar ne­pra­dė­ju­si šil­dy­mo se­zo­no, nes jos mal­ki­nė tuš­čia. O kom­pen­sa­ci­jos mal­koms – 201,78 Eur – su­lauk­sian­ti tik lapk­ri­čio 15–20 die­no­mis. Ta­da mo­te­ris ir pirks mal­kas. „Ma­no pen­si­ja ne­di­de­lė, tik kiek per 200 Eur, esu li­go­nis, su­si­tau­py­ti pa­čiai mal­koms be­veik neišeina… Man rei­kia ne šiaip mal­kų, o su­pjau­tų ir dar su­skal­dy­tų, nes pa­ti jų pa­si­ruoš­ti ne­pa­jė­giu. O už to­kią kom­pen­sa­ci­ją sau­sų, pjau­tų ir skal­dy­tų mal­kų ne ka­ži kiek ir išei­na. Vi­sa­da tu­riu dar ir pri­si­dur­ti sa­vo lė­šo­mis,“ – guo­dė­si „Si­dab­rei“.

Var­gas su mal­ko­mis, pirk­to­mis už kom­pen­sa­ci­ją, bu­vęs ir per­nai. Pa­gal skel­bi­mą pa­si­skam­bi­nu­si Ana par­da­vė­jo klau­su­si, ar mal­kos sau­sos, nes tuoj pat jai kū­ren­ti reik­sią. Pa­ti­ki­no, kad sau­sos. Ta­čiau iki Anos na­mų jos taip ir ne­bu­vo at­vež­tos – ve­žė­jo trans­por­tas už­klim­po, tad pa­ver­tė į ša­li­ke­lės pur­vy­nus. Jei ne kai­my­nų ge­ra­no­riš­ku­mas, ne­ži­nia, kaip tos mal­kos į Anos kie­mą bū­tų su­ga­ben­tos, su­pjau­tos ir su­ka­po­tos ir į pa­sto­gę su­krau­tos. Ta­čiau bė­da, par­da­vė­jo, pa­si­ro­do, bū­ta ne­są­ži­nin­go – mal­kos ža­lios, kū­ren­ti ne­tin­ka­mos – jo­kios kait­ros, vien tik dū­mai ir šnypš­ti­mas.

Taip vi­są žie­mą su to­mis mal­ko­mis ir var­go: vie­nas kū­re­na, ki­tas ant kros­nies džio­vi­na.

Mo­te­ris sa­ko, kad anks­čiau bū­da­vu­si ki­to­kia pra­kti­ka ir kom­pen­sa­ci­jos ku­rui įsi­gy­ti bū­da­vo da­li­na­mos va­sa­rą, kai oras lei­džia tin­ka­mai su­si­tvar­ky­ti mal­kas ir jas iš­si­džio­vin­ti. Da­bar gi jau ke­le­ri me­tai iš ei­lės kom­pen­sa­ci­ja ski­ria­ma tik vė­lų ru­de­nį. Prak­tiš­kai tas pa­ts, kaip ro­ges ruoš­ti žie­mą, kai jau rei­kia jo­mis va­žiuo­ti.

Ana svars­to: jei jau tik vė­lų ru­de­nį ski­ria­mos kom­pen­sa­ci­jos mal­koms pirk­ti, gal ra­jo­no val­džia ga­lė­tų to­kiems ne­pri­tek­liu­je gy­ve­nan­tiems tų mal­kų nu­pirk­ti cent­ra­li­zuo­tai, gal ta­da ir tos mal­kos at­siei­tų pi­giau ir ko­ky­bė bū­tų pa­do­res­nė ?

As­muo, pa­tei­kęs pra­šy­mą dėl kom­pen­sa­ci­jos už būs­to šil­dy­mą, pri­va­lo ati­tik­ti įsta­ty­me nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus – tu­ri­mo tur­to ver­tė ir gau­na­mos pa­ja­mos ne­vir­ši­ja nu­sta­ty­tą tur­to ver­tės nor­ma­ty­vą, tu­ri bū­ti at­si­skai­tę už būs­tui tai­ko­mus ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius ir kt.

So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos sky­riaus at­sa­kin­gi spe­cia­lis­tai tei­gia, kad skir­ti kom­pen­sa­ci­jas mal­koms ar ki­tam ku­rui įsi­gy­ti ski­ria­mos ne bet ka­da, o tik Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo 11 str. 1 d. 1 punk­te nu­ro­dy­tu lai­ko­tar­piu – tik šil­dy­mo se­zo­no me­tu.

Kom­pen­sa­ci­ja už būs­to šil­dy­mą kie­ta­jam ku­rui įsi­gy­ti ski­ria­ma ir mo­ka­ma tik pi­ni­gi­ne for­ma. Iš­mo­kė­ti pi­ni­gai yra pa­skir­ti pa­deng­ti iš­lai­doms už jau įsi­gy­tą kie­tą­jį ku­rą, per­ve­dant as­me­nims į pra­šy­me – pa­raiš­ko­je nu­ro­dy­tą są­skai­tą. As­muo, ga­vęs pi­ni­gus, pa­ts tu­ri pa­si­rink­ti, kaip juos pa­nau­dos. To­dėl vie­ni jau yra pa­si­ruo­šę būs­to šil­dy­mo se­zo­nui ir gau­tus pi­ni­gus pa­si­lie­ka ki­tam šil­dy­mo se­zo­nui, ki­ti per­ka kie­tą­jį ku­rą (mal­kas, ak­mens ang­lis, dur­pių bri­ke­tus ir kt.) šil­dy­mo se­zo­no me­tu. As­me­nys pa­tys spren­džia, ko­kį pa­si­rink­tį kie­to­jo ku­ro tie­kė­ją, siū­lo­mas kai­nas už kie­tą­jį ku­rą, ku­ro rū­šį ir kie­kį.