Lietvamzdžiai bus nuvesti į lietaus kanalizaciją

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Re­no­vuo­ja­mas pa­sta­tas iš išo­rės jau at­ro­do gra­žiai, tik praei­viams pa­si­ro­dė keis­ta, ko­dėl liet­vamz­džiai to­kie trum­pi
Jau ke­li „Si­dab­rės“ laik­raš­čio skai­ty­to­jai at­krei­pė dė­me­sį į dai­liai po re­no­va­ci­jos at­ro­dan­čio Jo­niš­kio mies­to cent­re Že­mai­čių ir Vil­niaus gat­vių kam­pe sto­vin­čio dviaukš­čio pa­sta­to liet­vamz­džius, ku­rie bai­gia­si maž­daug pu­sant­ro met­ro aukš­ty­je nuo že­mės. Kaip čia taip keis­tai su­ma­ny­ta, tei­rau­ja­si jie? Dar­bų ran­go­vai at­sa­ko, kad ne­ver­ta jau­din­tis – tik­rai taip liet­vamz­džių ne­pa­liks.

SKAI­TY­TO­JŲ SIG­NA­LAS

Laik­raš­čio skai­ty­to­jai pa­siū­lė pa­si­do­mė­ti, ko­dėl Že­mai­čių ir Vil­niaus gat­vių san­dū­ro­je sto­vin­čio pa­sta­to liet­vamz­džiai – ne iki že­mės.

„Re­no­vuo­ja­mas pa­sta­tas da­bar at­ro­do gra­žiai, tin­ka prie mies­to ko­lo­ri­to, ta­čiau kas bus, kai lis lie­tus. Van­duo iš liet­vamz­džių pliaup­te pliaups, kris­da­mas iš pu­sant­ro met­ro aukš­čio ant ša­li­gat­vio, o tai reiš­kia – ir ant juo ei­nan­čių žmo­nių. Ne­gi pro­jek­tuo­to­jai ga­lė­jo taip su­gal­vo­ti?“ – tei­ra­vo­si vie­na į re­dak­ci­ją krei­pu­sis gy­ven­to­ja.

Re­no­vuo­ja­ma pa­sta­to da­lis pri­klau­so UAB „Me­don­ta“, ku­rios va­do­vas Arū­nas Pet­ro­nos „Si­dab­rei“ sa­kė nie­ko ne­ga­lįs ko­men­tuo­ti, nes kol kas dar­bai dar nė­ra baig­ti ir nu­krei­pė į juos at­lie­kan­čią UAB „Žem­res­ta“. UAB „Žem­res­ta“ va­do­vas Ma­rius Že­mai­tis paaiš­ki­no, kad jų fir­ma lau­kia, kol ki­ti dar­bų ran­go­vai pa­klos vamz­dį lie­taus ka­na­li­za­ci­jai nu­bėg­ti ir liet­vamz­džiai bus tie­sio­giai su juo su­jung­ti.

„Ga­li­te gy­ven­to­jus nu­ra­min­ti, kad ne tik ne­pa­lik­si­me to­kių trum­pų liet­vamz­džių, bet ne­tgi van­duo iš jų vi­siš­kai ne­bėgs ant ša­li­gat­vio ir gat­vės, ka­dan­gi nu­te­kės tie­siai po že­me. Jei ne­bus ko­kių truk­džių, dar­bus pla­nuo­ja­me at­lik­ti per po­rą ar­ti­miau­sių sa­vai­čių. Dar­bai iš tie­sų nė­ra baig­ti, dar neį­reng­tas vi­dus“, – sa­kė UAB „Žem­res­ta“ va­do­vas M. Že­mai­tis.