Miesto gatvėse darbymetis – rekonstruojamos nuotekų trasos

Li­nos Rud­nic­kie­nės nuo­trau­ka
Upy­tės gat­vė­je maž­daug 6 met­rų gy­ly­je bu­vu­sios se­no­sios ke­ra­mi­ki­nės nuo­te­kų tra­sos jau pa­keis­tos nau­jo­mis. Vyks­ta gat­vės su­tvar­ky­mo dar­bai
Jau ku­ris lai­kas Jo­niš­kio mies­to at­ski­rų gat­vių at­kar­po­se vyks­ta ka­si­nė­ji­mo dar­bai. Gat­vė­mis ei­nan­čios nuo­te­kų tra­sos ir net ma­gist­ra­li­nės li­ni­jos at­kas­tos tri­jo­se mies­to vie­to­se – mies­to cent­re esan­čio­je Upy­tės gat­vė­je, link pre­ky­bos cent­ro "Ma­xi­ma", prie "Sau­lės" pa­grin­di­nės mo­kyjk­los sta­dio­no link "Tau" pre­ky­bos cent­ro ir nuo Pak­luo­nių gat­vės link UAB "Jo­niš­kio van­de­nys" va­ly­mo įren­gi­nių. Su­si­rū­pi­nę jo­niš­kie­čiai do­mi­si, kas vyks­ta: ava­ri­ja ar nu­ma­ty­ti konk­re­tūs dar­bai?

UAB "Jo­niš­kio van­de­nys" di­rek­to­rius Rai­mun­das Tiš­ke­vi­čius "Si­dab­rę" in­for­muo­ja, kad mies­te re­konst­ruo­ja­mos se­no­sios, su­lū­žę ir ne­san­da­rios mies­to nuo­te­kų tra­sos:

– Re­konst­ruo­ja­mi 1974 me­tais ties­ti 200 mm dia­met­ro 137 met­rai nuo­te­kų tink­lai Upy­tės gat­vė­je nuo baž­ny­čios iki Ma­xi­mos par­duo­tu­vės. Sta­ty­bi­nin­kų gat­vė­je re­konst­ruo­ja­mi 1974 me­tais nu­ties­ti 200 mm ir 400 mm dia­met­ro 372 met­rai nuo­te­kų tink­lai nuo pre­ky­bos cent­ro "Žil­vi­nas" iki vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio "Sau­lu­tė", nuo dar­že­lio per "Sau­lės" mo­kyk­los sta­dio­ną iki par­duo­tu­vės "Eli­mart" (bu­vo TAU).

Taip pat re­konst­ruo­ja­mi slė­gi­niai nuo­te­kų tink­lai nuo pa­grin­di­nės Jo­niš­kio mies­to nuo­te­kų siurb­li­nės Pak­luo­nių gat­vė­je iki Jo­niš­kio nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių. Re­konst­ruo­ja­mos 1970 me­tais sta­ty­tos dvi li­ni­jos: 922 met­rai 300 mm skers­mens ir 980 met­rų 400 mm skers­mens slė­gi­niai tink­lai. Dar­bus iki me­tų pa­bai­gos tu­ri įvyk­dy­ti ran­go­vas UAB „SROS“.