Nusikaltimo nebuvo

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dė­kin­gi pi­lie­tiš­kiems gy­ven­to­jams už ak­ty­vų bend­ra­dar­bia­vi­mą.
Praė­ju­sio šeš­ta­die­nio, spa­lio 19-osios, po­pie­tę jo­niš­kie­čiai ta­po keis­to su­ju­di­mo liu­di­nin­kais, kai apie 16 va­lan­dą į Jo­niš­kio li­go­ni­nės Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­rių bu­vo at­vež­tas de­juo­jan­tis žmo­gus, o be­veik tuo pat me­tu – ir bū­rys ne­pil­na­me­čių, ku­riuos at­ly­dė­jo net trys po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų eki­pa­žai.

Pas­kam­bi­nę į laik­raš­čio re­dak­ci­ją žmo­nės klau­sė, ko­kia čia ne­lai­mė nu­ti­ku­si, ar nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas, apie ku­rį jo­kie laik­raš­čiai ne­ra­šo?

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, pa­pra­šy­ti pa­ko­men­tuo­ti šį įvy­kį, tei­gė, kad į Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­rių at­vež­tas de­juo­jan­tis žmo­gus ir ne­pil­na­me­čiai tar­pu­sa­vy­je ne­su­si­ję.

Pa­rei­gū­nai tą­dien sep­ty­nis ne­pil­na­me­čius ra­do ap­leis­ta­me ka­ti­li­nės pa­sta­te, tad bu­vo at­vež­ti pa­ro­dy­ti me­di­kams, o ga­liau­siai per­duo­ti at­vy­ku­siems tė­vams.