„Sidabrės“ nuotr.
Sa­vi­val­dy­bės at­sa­ky­me tei­gia­ma, kad lei­di­mo šiems me­džiams so­duo­se pjau­ti ne­rei­kė­jo, nes jie nė­ra sau­go­ti­ni
Į „Si­dab­rės“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs Ža­ga­rės gy­ven­to­jas pik­ti­no­si, kad ko­lek­ty­vi­niuo­se so­duo­se bu­vo iš­pjau­ti me­džiai, neat­sik­lau­sus pa­čių so­di­nin­kų, ar tai rei­ka­lin­ga ir ar jie su­tin­ka. Gal pa­tys bū­tų no­rė­ję pa­si­ga­min­ti mal­kų. Sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų ry­šių at­sto­vė Li­na Šut­kie­nė at­siun­tė spe­cia­lis­tų paaiš­ki­ni­mą, kad iš­pjau­ti tik be­ver­čiai me­džiai ir au­gę vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, o ne so­di­nin­kų skly­puo­se, tad jų pri­ta­ri­mo ne­rei­kė­jo gau­ti.

Į re­dak­ci­ją krei­pę­sis Ža­ga­rės gy­ven­to­jas sa­kė bu­vęs ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­tas, kai, ap­si­lan­kęs vie­tos ko­lek­ty­vi­niuo­se so­duo­se, pa­ma­tė iš­pjau­tus jų ga­le au­gu­sius me­džius, kai ku­rie tų me­džių jau ga­lė­jo bū­ti ke­lias­de­šim­ties cen­ti­met­rų sto­rio.

„So­dai yra bend­ra juos tu­rin­čių gy­ven­to­jų nuo­sa­vy­bė. Bend­ri­jos ne­bė­ra, bet yra žmo­nių, dar dir­ban­čių sa­vo skly­pe­lius, au­gi­nan­čių dar­žus, pjau­nan­čių žo­lę. Ki­ti ne­dir­ba, ta­čiau juos te­be­val­do, žmo­nės mo­ka že­mės mo­kes­tį. Pe­rė­jau pa­žįs­ta­mus kai­my­nus, nė vie­nas ne­ži­no­jo, kad so­duo­se tie me­džiai bus ša­li­na­mi. Skam­bi­nau į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, man sa­kė, kad ne­ga­li­ma taip elg­tis, jei yra gy­ven­to­jų nuo­sa­vy­bė. Kur yra lei­di­mai? Nie­kas ne­ži­no. Klau­siau se­niū­ni­jo­je, ten nie­ko man ne­ga­lė­jo paaiš­kin­ti. Gal jūs iš­siaiš­kin­si­te, kas čia vyks­ta? Juk tuos me­de­lius ga­lė­jo iš­si­pjau­ti ir pa­tys gy­ven­to­jai, ne vie­nam ku­ras rei­ka­lin­gas na­mams ap­šil­dy­ti“, – tei­gė ža­ga­rie­tis.

Sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Li­na Šut­kie­nė at­siun­tė paaiš­ki­ni­mą: „In­for­muo­ja­me Jus, kad tvar­ky­ta te­ri­to­ri­ja, esan­ti Ža­ga­rė­je ap­link ko­lek­ty­vi­nius so­dus, ne­prik­lau­so so­dų skly­pų sa­vi­nin­kams. Mi­ni­ma zo­na yra so­dų ap­sau­gi­nė žel­di­nių juos­ta vals­ty­bi­nė­je že­mė­je. Už mi­nė­tos te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mą at­sa­kin­gas se­niū­nas, ku­ris or­ga­ni­zuo­ja žel­dy­nų, žel­di­nių ap­sau­gą, tvar­ky­mą ir kū­ri­mą, už­tik­rin­da­mas tin­ka­mą jų prie­žiū­rą.

Mi­nė­tos te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo dar­bams lei­di­mo ne­rei­kė­jo, ka­dan­gi ne­bu­vo ker­ta­mi sau­go­ti­ni me­džiai.

Gy­ven­to­jai ga­li so­din­ti ir pjau­ti (kirs­ti) žel­di­nius tik sa­vo val­do­mo­se že­mės skly­puo­se, vals­ty­bi­nė­je že­mė­je žel­di­nių tvar­ky­mą ga­li or­ga­ni­zuo­ti tik se­niū­nas. No­rint tvar­ky­ti sau­go­ti­nus žel­di­nius pri­va­čio­je že­mė­je rei­kia kreip­tis į Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­rių, tel. (8 426) 69 145, ar­ba į se­niū­ni­ją.“

Ža­ga­rės se­niū­nas Sau­lius Kuž­mars­kis, ku­ris tuo me­tu, kai bu­vo pjau­na­mi me­de­liai, ato­sto­ga­vo, „Si­dab­rei“ paaiš­ki­no, kad me­de­lius iš­pjo­vė fir­ma, ku­ri ga­mi­na bio­ku­rą, va­di­na­muo­sius „čip­sus“. Įmo­nė va­ži­nė­ja po vi­są Lie­tu­vą. Jie pjo­vė krū­my­nus ir prie Žiu­rių, ir ap­leis­to­je te­ri­to­ri­jo­je ke­ly­je link Ver­šių kai­mo. Tie dar­bai se­niū­ni­jai ne­kai­na­vo, nes fir­ma iš me­džių, krū­mų ga­mi­na ku­rą, ku­rį po to pa­tys rea­li­zuo­ja.

FOTO AUTORIUS Au­to­rės nuo­tr.

FOTO APRASAS JNFO_­me­die­na_­so­duo­se1_LR