Socialiniame tinklams galioja tie patys įstatymai

Aso­cia­ty­vi­nė nuo­trau­ka
„Si­dab­rė“ su­lau­kė pra­šy­mo pa­ko­men­tuo­ti, ar so­cia­li­nė­je erd­vė­je ne­ga­lio­ja tie pa­tys įsta­ty­mai, ku­rie gi­na tei­sę į pri­va­tų gy­ve­ni­mą?

So­cia­li­nia­me tink­la­py­je bu­vo pa­vie­šin­ta Skaist­gi­rio mies­te­lio ne­ga­lios ka­muo­ja­mos šei­mos so­dy­ba su gy­ve­na­muo­ju na­mu. Prie jos pa­skelb­tas ir ko­men­ta­ras: „Do­va­no­ju na­mą su gy­ven­to­jais, pa­ty­rę sek­liai, neap­si­rik­sit, sė­di du žmo­ge­liai akis įsmei­gę ir ste­bi per lan­gus kai­my­nus iš­ti­sai per die­nas“.

Su­ne­ri­mę pa­vie­šin­tų­jų ar­ti­mie­ji su­si­sie­kė su so­dy­bos nuo­trau­kas pa­skel­bu­siais as­me­ni­mis, pa­rei­ka­la­vo pa­ša­lin­ti vie­šo­jo­je erd­vė­je iš­pla­tin­tą jų pri­va­čią val­dą. Pa­si­pik­ti­ni­mo ban­ga dėl to­kių pa­ty­čių nu­si­ri­to per vi­są mies­te­lį: ar ga­li­ma taip ty­čio­tis iš ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių, ku­rie ap­lin­ki­niams ne­ken­kia?

As­mens tei­sė į pri­va­tu­mą Lie­tu­vo­je yra ga­na nau­ja sri­tis, ta­čiau ši tei­sė spar­čiai vys­to­si ir dau­giau žmo­nių tuo do­mi­si. To­kiam pro­gre­sui įta­kos pa­da­rė įvy­ku­si as­mens duo­me­nų ap­sau­gos re­for­ma.

Sė­dė­ti prie sa­vo na­mų lan­go ir pro jį žiū­rė­ti – kad ir į kai­my­no kie­mą – joks pa­žei­di­mas – to­kia lan­gų pa­skir­tis. O kad ne­pa­ten­kin­ti dėl to kai­my­nai grie­bia­si fo­toa­pa­ra­to ir kaip at­sa­ką kai­my­nų so­dy­bą fo­tog­ra­fuo­ja ir pla­ti­na so­cia­li­nė­je erd­vė­je – jau nu­si­kal­ti­mas.

As­mens tei­sės į pri­va­tu­mą pa­žei­di­mai, pri­klau­so­mai nuo jų po­bū­džio, ga­li už­trauk­ti bau­džia­mą­ją, ci­vi­li­nę ar­ba ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę. Tei­sę į fi­zi­nio as­mens pri­va­taus gy­ve­ni­mo ne­lie­čia­my­bę ga­ran­tuo­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­ja, Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­ja, Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­grin­di­nių tei­sių char­ti­ja, ki­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mai, As­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mas.

Kons­ti­tu­ci­jos 22 straips­ny­je nu­ro­dy­ta, kad žmo­gaus pri­va­tus gy­ve­ni­mas ne­lie­čia­mas; in­for­ma­ci­ja apie pri­va­tų as­mens gy­ve­ni­mą ga­li bū­ti ren­ka­ma tik mo­ty­vuo­tu teis­mo spren­di­mu ir tik pa­gal įsta­ty­mą.

Be as­mens su­ti­ki­mo jo at­vaiz­dą, jo as­me­ni­nį tur­tą – šiuo at­ve­ju – so­dy­bą, gy­ve­na­mą­jį na­mą ga­li­ma vie­šin­ti tri­mis at­ve­jais: kai tai su­si­ję su vie­šuo­ju in­te­re­su, kai fo­tog­ra­fuo­ja­ma vie­šo­je vie­to­je ar­ba kai fik­suo­ja­mi tei­sės pa­žei­di­mai ar nu­si­kal­ti­mai.

Jei pa­vie­šin­ta nuo­trau­ka ar­ba ko­men­ta­ras yra že­mi­nan­čio po­bū­džio, tai yra aki­vaiz­dus ne tik pri­va­tu­mo, bet įsta­ty­mo pa­žei­di­mas, už­trau­kian­tis bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę.

So­cia­li­niai tink­lai – jau ne­be nau­jie­na, ta­čiau tie pa­tys tei­sės ak­tai ga­lio­ja ir šio­je erd­vė­je – pri­va­tu­mo ap­sau­ga vei­kia ne tik pro­fe­sio­na­lio­je ži­niask­lai­do­je, bet ir so­cia­li­nių tink­lų pa­sky­ro­se. Prob­le­ma ta, kad so­cia­li­nių tink­lų val­dy­to­jai nei­den­ti­fi­kuo­ja sa­vęs kaip vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų ir sklei­dė­jų bei įsi­vaiz­duo­ja, kad so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ga­li­ma skelb­ti bet ką. Taip nė­ra. Pa­ma­tęs, jog jo ar pri­va­ti na­mų val­dos nuo­trau­ka kur nors pub­li­kuo­ta be jo su­ti­ki­mo, pil­na­me­tis as­muo ga­li pa­ts kreip­tis į teis­mą, ar­ba į as­mens duo­me­nų ins­pek­ci­ją.

Sa­vo na­muo­se ar kie­me kiek­vie­nas ga­li už­draus­ti fo­tog­ra­fuo­ti ar fil­muo­ti. Už­si­tę­sus konf­lik­tams su kai­my­nais, sa­vo va­lią ne­bū­ti fo­tog­ra­fuo­ja­miems ga­li­ma iš­reikš­ti ne tik žo­džiu, bet ir ženk­lais, drau­džian­čiais fil­muo­ti ir fo­tog­ra­fuo­ti, trum­pą­ja ži­nu­te, elekt­ro­ni­niu ar re­gist­ruo­tu laiš­ku, įspė­jan­čiu apie to­kį drau­di­mą, ga­lio­jan­tį jū­sų val­do­se. Tei­sė­tu veiks­mu pri­pa­žin­ti­nas as­mens, da­ran­čio nu­si­kals­ta­mą vei­ką ar ki­tą tei­sės pa­žei­di­mą, fo­tog­ra­fa­vi­mas, fil­ma­vi­mas. Ta­čiau kai joks tei­sės pa­žei­di­mas ne­bu­vo pa­da­ry­tas, fil­ma­vi­mas ar fo­tog­ra­fa­vi­mas yra ne­tei­sė­tas. Tik­rai pa­si­tai­ko kai­my­nų, ku­rie jau­čia­si ti­rian­tys nu­si­kals­ta­mas vei­kas ir kai­my­nų kie­mą ste­bi nuo­la­tos. Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 167 straips­niu už­draus­ta rink­ti in­for­ma­ci­ją apie as­mens pri­va­tų gy­ve­ni­mą. Jei­gu ne­da­ro­te jo­kių nu­si­kals­ta­mų vei­kų, ta­čiau esa­te fil­muo­ja­mi ar fo­tog­ra­fuo­ja­mi sa­vo įky­rių kai­my­nų, ga­li­te kreip­tis į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas, pra­šy­da­mi pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl in­for­ma­ci­jos apie jū­sų pri­va­tų gy­ve­ni­mą rin­ki­mo ir vie­ši­ni­mo.