Žagarės autobusų stotis bado akis

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Sek­ma­die­nį mo­ters ma­ty­to vaiz­do pir­ma­die­nį jau ne­be­bu­vo, vis­kas iš­va­ly­ta, o se­niū­nas ža­da par­da­vus par­ke iš­kirs­tus me­džius auk­cio­ne, gau­to­mis lė­šo­mis ją re­mon­tuo­ti
Į „Si­dab­rės“ laik­raš­čio re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si skai­ty­to­ja pa­pa­sa­ko­jo apie ją ne­ma­lo­niai nu­tei­ku­sį vaiz­de­lį Ža­ga­rės sto­ty­je – iš­plėš­tos me­ta­li­nės du­rys, pri­derg­ta ant suo­liu­ko. Ža­ga­rės se­niū­nas Sau­lius Kuž­mars­kis sa­ko, kad sto­tis iš­ties yra „tam­si dė­mė“, bet ti­ki­ma­si ar­ti­miau­siais me­tais ją per­tvar­ky­ti, re­no­vuo­ti, o gra­žes­nė­je ap­lin­ko­je gal ir nie­ka­dė­jai ne­bed­rįs ne­ge­rus dar­bus da­ry­ti.
Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Iš šios sto­ties pa­tal­pos se­niū­ni­ja iš­ga­be­no dvi prie­ka­bas bui­ti­nių at­lie­kų, ku­rių kaž­kas pri­ne­šė ar net pri­ve­žė

Vie­ša vie­ta ap­derg­ta

Į re­dak­ci­ją krei­pu­sis mo­te­ris pa­sa­ko­jo spa­lio 20 die­ną va­žia­vu­si spe­cia­liu Jo­niš­kio au­to­bu­sų par­ko nau­ju marš­ru­tu į Nau­ją­ją Ak­me­nę, kur­suo­sian­čiu kas tre­čią mė­ne­sio sek­ma­die­nį.

Atė­ju­sią į au­to­bu­sų sto­te­lę ją pa­si­ti­ko ne­ma­lo­nus vaiz­das: ant suo­le­lio – žmo­gaus iš­ma­tos, jo­mis iš­tep­ta ir apie au­to­bu­sų marš­ru­tus in­for­muo­jan­ti len­te­lė. Ne­ga­na to, daug me­tų ne­nau­do­ja­mos pa­tal­pos me­ta­li­nių du­rų spy­na iš­lauž­ta, du­rys at­ver­tos, vi­du­je pri­šnerkš­ta.

„Ne­jau­gi ne­ga­li­ma pa­si­rū­pin­ti, kad sto­tis at­ro­dy­tų bent kiek pa­do­riau. Juk at­vyks­tan­tys į mies­te­lį žmo­nės pir­miau­sia nuo jos pra­de­da pa­žin­tį su vie­to­ve. Gal­būt po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­lė­tų daž­niau pra­va­žiuo­ti pro sto­tį, pa­žiū­rė­ti, ar nė­ra ten be­si­bū­riuo­jan­čių jau­nuo­lių, ku­rie ne­re­tai už­ka­bi­nė­ja praei­vius ir ne­ži­nia, ką ten vei­kia,“ – siū­lė ža­ga­rie­tė.

Ža­da re­mon­tuo­ti

Ža­ga­rės se­niū­nas Sau­lius Kuž­mars­kis „Si­dab­rei“ sa­kė, kad jau gal me­tus lai­ko ban­do­ma su­ras­ti, kas sto­ty­je siau­tė­ja, ter­šia ap­lin­ką, bet vis ne­pa­vyks­ta. Bu­vo vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ra įreng­ta, ta­čiau nak­tį nė­ra ap­švie­ti­mo gat­vė­se, tad įra­šuo­se nie­ko konk­re­taus ne­bu­vo ga­li­ma nu­sta­ty­ti.

„Sto­tis tik­rai yra mū­sų skau­du­lys. Ten ir šiukš­lių ne­ma­žai pa­lie­ka­ma. Iš­ve­žė­me iš ten dvi au­to­mo­bi­li­nes prie­ka­bas de­po­zi­tui ne­tin­ka­mų bu­te­lių, įvai­rių bu­ti­nių at­lie­kų. Lau­kia­me, kol įvyks auk­cio­nas, ku­ria­me par­duo­da­ma Ža­ga­rės re­gio­ni­nia­me par­ke iš­pjau­tų me­džių me­die­na ir iš gau­tų lė­šų ke­ti­na­me sto­tį re­mon­tuo­ti. Gal­būt ją per­tvar­ky­si­me, įreng­si­me lau­kia­mą­ją sa­ly­tę, ap­švie­ti­mą. O kol kas gal­vo­ja­me pa­sta­ty­ti lem­pą su ju­de­sio de­tek­to­riu­mi, – sa­kė se­niū­nas. – Svars­tė­me, ku­rį ob­jek­tą pa­si­rink­ti – sto­tį ar tur­ga­vie­tę, ta­čiau tur­gus pri­klau­so „Jo­niš­kio van­de­nims“, ad­mi­nist­ruo­ja­mas Jo­niš­kio bu­tų ūkio, tad grei­čiau­siai pi­ni­gus skir­si­me sto­čiai.“

Ža­ga­rės se­niū­nas už­si­mi­nė ra­šęs laiš­kus ir tink­li­nių pre­ky­bos cent­rų „Lid­las“ bei „Ma­xi­ma“ ad­mi­nist­ra­ci­jai, siū­lęs sta­ty­ti par­duo­tu­vę sto­ties vie­to­je, pa­lie­kant ir šiek tiek vie­tos au­to­bu­sams su­sto­ti bei ke­lei­viams, bet su­si­do­mė­ji­mo ne­bu­vo ir at­sa­ky­mų ne­gau­ta.

Se­niū­nas at­krei­pia dė­me­sį, kad ap­der­gia­ma ne tik sto­tis. Pa­na­šaus li­ki­mo kar­tais su­lau­kia ir prie kul­tū­ros cent­ro esan­tis vie­ša­sis tua­le­tas. Šią va­sa­rą vie­no­je ka­bi­no­je kaž­kas su­dau­žė van­dens nu­lei­di­mo ba­ke­lį, tad te­ko ją ap­skri­tai už­ra­kin­ti.