Šventėje koncertavo neįgalieji ir jų bičiuliai

„Sidabrės“ nuotr.
Neį­ga­lie­siems ir klu­bo „Vyš­ne­lė“ va­do­vei Ir­mai Ja­nu­šie­nei (de­ši­nė­je) svei­ki­ni­mą bei do­va­ną nuo Spe­cia­lio­sios mo­kyk­los di­rek­to­rės Snie­gu­tės Ku­ka­naus­kie­nės per­da­vė at­sto­vai Re­na­ta Ma­cie­nė ir Al­vy­das Pret­ke­lis
Tarp­tau­ti­nę neį­ga­lių žmo­nių die­ną Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­re nuai­dė­jo klu­bo „Vyš­ne­lė“ or­ga­ni­zuo­ta šven­tė, ku­rio­je skam­bė­jo dai­nos, poe­zi­jos po­smai, šo­ko kul­tū­ros cent­ro at­li­kė­jai, o sve­čiai ne­gai­lė­jo ge­rų žo­džių, pa­ste­bė­da­mi, kad kar­tais iš tų žmo­nių, ku­riems li­ki­mas pa­šykš­tė­jo svei­ka­tos, ver­ta pa­si­mo­ky­ti op­ti­miz­mo, kant­ry­bės, at­kak­lu­mo ir no­ro gy­ven­ti.
„Sidabrės“ nuotr.
Dai­nuo­ja „Vyš­ne­lės“ ko­lek­ty­vo na­rės Ge­no­vai­tė Ska­burs­kie­nė ir ma­ry­tė Skrip­kie­nė

Su­si­rin­ku­sie­ji į šven­tę pir­miau­sia ty­los mi­nu­te pa­ger­bė per me­tus išė­ju­sius klu­bo na­rius. O per ant­rą­jį 2019-ųjų pus­me­tį su­lau­ku­sie­ji ju­bi­lie­jų „Vyš­ne­lės“ klu­bo na­riai bu­vo pa­svei­kin­ti ir ap­do­va­no­ti va­do­vės Ir­mos Ja­nu­šie­nės, jai tal­ki­no se­niū­nas Sau­lius Kuž­mars­kis. Do­va­nos ir gė­lės ke­lia­vo su­kak­tu­vi­nin­kams: Ele­nai Baikš­tie­nei, Jo­nui Bu­raus­kui, An­ge­lei Va­lie­nei, Sta­siui ja­nu­šui, Dig­nai Dar­gu­žie­nei, Re­gi­nai Gu­žaus­kie­nei, Bi­ru­tei Pet­ro­šai­tei ir Do­vi­lei Šiau­čiū­nei.

Pa­ro­dy­tas trum­pas fil­mu­kas apie neį­ga­lių­jų klu­bo „Vyš­ne­lė“ aš­tuo­nis mė­ne­sius tru­ku­sį kū­ry­bi­nį pro­jek­tą „Tu nu­megzk man, ma­ma, ke­lią“. Mo­te­rys, va­do­vau­ja­mos tau­to­dai­li­nin­kės Auš­ros Pet­raus­kie­nės, ga­mi­no ve­ly­ki­nes de­ko­ra­ci­jas, siu­vo pa­ta­ly­nę, pir­ki­nių, ar­ba­tos mai­še­lius, ku­riuos pa­puo­šė nė­ri­niais, vyš­nių ša­ke­lių ap­li­ka­ci­jo­mis.

Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, svei­kin­da­mas neį­ga­liuo­sius, pa­ste­bė­jo, kad jų nuo­šir­dūs dar­be­liai – ran­kų dar­bo at­vi­ru­kai – ku­rių tu­ri sa­vi­val­dy­bė, ke­liau­ja ne tik po Lie­tu­vą, bet ir į už­sie­nio ša­lių am­ba­sa­das, at­sto­vy­bes ir jis jau su­lau­kęs skam­bu­čių su klau­si­mais, kas tą gro­žį su­kū­rė. Me­ras neį­ga­lių­jų klu­bo „Vyš­ne­lė“ pir­mi­nin­kei Ir­mai Ja­nu­šie­nei taip pat įtei­kė jo­niš­kie­čių kur­tų pro­duk­tų, o mai­nais iš­si­ve­žė klu­bie­čių kar­pi­nių iš po­pie­riaus pa­veiks­lą.

To­kie pat kar­pi­niai iš I. Ja­nu­šie­nės ran­kų ke­lia­vo ir kle­bo­nui And­riui Val­čiu­kui, lin­kė­ju­siam nie­ka­da ne­pa­si­duo­ti nu­si­vy­li­mui, ne­šti gė­rį ir da­lin­tis džiaugs­mu, ra­jo­no ta­ry­bos na­rėms Ri­man­tei Mi­siū­nie­nei ir Ni­jo­lei Va­luc­kie­nei, ku­rios at­sto­va­vo ir Vie­tos veik­los gru­pę. N. Va­luc­kie­nė pri­sta­tė šios gru­pė veik­lą, kal­bė­jo apie nau­ją įgy­ven­di­na­mą stra­te­gi­ją ir kvie­tė teik­ti pa­raiš­kas. Ji pri­mi­nė, kad iš VVG pa­gal pro­jek­tus lė­šų lai­mė­ju­si Ža­ga­rės bend­ruo­me­nė „Vei­dė“ įsi­gi­jo lau­ko pa­la­pi­nę, kė­des, sta­lus, o spor­to klu­bas „Žvel­gai­tis“ – žoliapjovę–traktoriuką, ku­riuo sėk­min­gai pjau­na žo­lę sta­dio­ne.

Su Tarp­tau­ti­ne neį­ga­lių žmo­nių die­na „Vyš­ne­lės“ na­rius svei­ki­no ir Žvel­gai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Re­gi­na Gu­žaus­kie­nė, Ža­ga­rės spe­cia­lio­sios mo­kyk­los di­rek­to­rės Snie­gu­tės Ku­ka­naus­kie­nės var­du do­va­ną įtei­kė at­sto­vai Al­vy­das Pret­ke­lis ir Re­na­ta Ma­cie­nė, ku­rie vė­liau kar­tu su mo­kyk­los ko­lek­ty­vu at­li­ko ke­le­tą dai­nų, su­lau­ku­sių ne tik aud­rin­gų plo­ji­mų, bet ir pra­šy­mų pa­kar­to­ti.

Su­si­rin­ku­siems taip pat dai­na­vo vo­ka­li­nis ko­lek­ty­vas „Vyš­ne­lė“, Da­nu­tės Ja­ra­mi­nie­nės ir Onu­tės Ma­žei­kie­nės due­tas iš Nau­jo­sios Ak­me­nės, šo­ko Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro ko­lek­ty­vas, va­do­vau­ja­mas Vik­to­ri­jos Rim­džiū­tės, sa­vo kū­ry­bą skai­tė li­te­ra­tė Al­do­na Smil­gie­nė.