Tarp geriausių apskrityje – ir mūsiškės

„Sidabrės“ nuotr.
Apsk­ri­ties se­niū­nų suei­go­je ap­do­va­no­ta 10 ge­riau­sių se­niū­nų, tarp ku­rių – Ru­diš­kių ir Sat­kū­nų se­niū­nės Jū­ra­tė Čeps­kie­nė ir Re­gi­na But­kie­nė
Ant­ra­die­nį į Jo­niš­kį su­va­žia­vo vi­sos Šiau­lių ap­skri­ties sep­ty­nių mies­tų ir ra­jo­nų se­niū­ni­jų se­niū­nai į tra­di­ciš­kai ren­gia­mą ap­skri­ties se­niū­nų suei­gą, ku­ri kas­met kei­čia dis­lo­ka­ci­jos vie­tą.

Rau­do­no­jo­je si­na­go­go­je vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je su­si­ti­ko dau­giau nei 50 se­niū­nų iš Ak­me­nės, Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių, Kel­mės ra­jo­nų ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bių. Se­niū­nų suei­go­je da­ly­va­vo ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių me­rai, me­rų pa­va­duo­to­jai, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riai, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jai ir ki­ti sve­čiai, ku­riems bu­vo įdo­mu iš­girs­ti, ko­kia yra Jo­niš­kio ra­jo­no se­niū­nų, me­ro ir ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bo pa­tir­tis.

Ge­riau­siai dir­ban­tiems re­gio­no se­niū­nams įteik­ti pa­dė­kos raš­tai. Tarp 10 ap­do­va­no­tų­jų – dvi mū­siš­kės: Ru­diš­kių se­niū­nė Jū­ra­tė Čeps­kie­nė ir Sat­kū­nų se­niū­ni­jos se­niū­nė Re­gi­na But­kie­nė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.