„Tokio viršininko iki šiol nesame turėję“

„Sidabrės“ nuotr.
Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos vir­ši­nin­ką Vir­gi­ni­jų Va­si­liū­ną ko­le­gos va­di­na be ga­lo at­sa­kin­gu, rū­pes­tin­gu, tak­tiš­ku
Šiais daug pa­sa­kan­čiais žo­džiais apie ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos vir­ši­nin­ką Vir­gi­ni­jų Va­si­liū­ną pra­by­la Ke­pa­lių ko­man­dos ug­nia­ge­sių at­sto­vas. Jam pri­ta­ria bu­vę bei esa­mi ko­le­gos. Bend­ra­dar­biai tvir­ti­na, kad va­do­vas – be ga­lo at­sa­kin­gas, rū­pes­tin­gas, tak­tiš­kas žmo­gus, vi­sa­da ieš­kan­tis išei­čių. Gal­būt to­dėl, kad pa­ts praė­jo ug­nia­ge­sio gel­bė­to­jo ke­lią, kai tek­da­vo iš ug­nies gniauž­tų gel­bė­ti ne­lai­mė­lius, pa­dė­ti va­duo­ti iš au­to­mo­bi­lių, pa­te­ku­sius į ava­ri­jas, jis su­pran­ta, koks tai su­dė­tin­gas dar­bas, to­dėl ko­le­goms te­le­fo­nu bū­na pa­sie­kia­mas bet ku­riuo pa­ros me­tu, jog ga­lė­tų bent pa­tar­ti, nu­ra­min­ti, pa­žvelg­ti į si­tua­ci­ją iš ša­lies. Ug­nia­ge­sių svei­ka­ta, dar­bo są­ly­gos – jam ypač svar­būs da­ly­kai.

MŪ­SŲ VALS­TY­BĖS TAR­NAU­TO­JAS 2019

Kuk­lus, darbš­tus, są­ži­nin­gas

„Mū­sų vals­ty­bės tar­nau­to­jo 2019“ kon­kur­sui Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos vir­ši­nin­ko Vir­gi­ni­jaus Va­si­liū­no kan­di­da­tū­rą pri­sta­tė Ke­pa­lių ug­nia­ge­sių ko­man­da, ug­nia­ge­sys sa­va­no­ris Gied­rius Ži­lins­kas, jo­niš­kie­tė, bu­vu­si prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos dar­buo­to­ja Da­lia Mo­tik.

Laiš­ke jie ra­šo: „Vir­gi­ni­jus Va­si­liū­nas Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nei tar­ny­bai va­do­vau­ja nuo 2014 me­tų lie­pos 1 die­nos, ta­čiau jo, kaip ug­nia­ge­sio gel­bė­to­jo, pa­tir­tis – be­veik ket­vir­tis am­žiaus: bu­vo Jo­niš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos (PGT) ug­nia­ge­siu gel­bė­to­ju, pa­mai­nos va­du.

Plačiau: "Sidabrė" 2020-02-26