Traktoriais – į miestą: ginti save ir tuštejantį miestą

„Sidabrės“ nuotr.
Va­kar žem­dir­bių pi­ke­te žy­giui per Jo­niš­kio cent­rą iš­si­ri­kia­vo 80 ir dfau­giau trak­to­rių
Žem­dir­biai šia ak­ci­ja ko­vo­jo už sa­vo tei­ses, prieš di­dė­jan­čią mo­kes­ti­nę naš­tą ir iš ra­jo­no pa­si­trau­kian­čius ban­kus ir Re­gist­rų cent­ro pa­da­li­nio dar­bo ap­ri­bo­ji­mą.
„Sidabrės“ nuotr.
Ūki­nin­kai iš Ža­ga­rės: Ta­das Ši­mai­tis, Ma­ri­jus Pam­pa­ras, Vir­gi­ni­jus Ma­ka­vec­kas, Da­rius Ja­ru­šaus­kas, Do­vy­das Uo­ge­lė: šis pi­ke­tas yra iš­li­ki­mo klau­si­mas

Va­kar iš vi­sų ra­jo­no kai­mų ir vien­kie­mių su trak­to­riais su­va­žia­vę ūki­nin­kai tai­kia pro­tes­to ak­ci­ja bro­vė­si į Jo­niš­kio cent­rą, džen­tel­me­niš­kai sto­ję prie pės­čių­jų pe­rė­jų pra­leis­ti pės­čiuo­sius. Žy­gis trak­to­riais į ra­jo­nų cent­rus – ant­ro­ji pro­tes­to da­li po ža­lių­jų kry­žių, ku­riuos ūki­nin­kai ne­se­niai sta­tė sa­vo dir­ba­mos že­mės lau­kuo­se.

Jei ir iš­va­žia­vi­mas trak­to­riais į ra­jo­nų cent­rus neatk­reips val­džios dė­me­sio, ūki­nin­kai pa­si­ren­gę už sa­vo tei­ses dar pa­ko­vo­ti ir Vil­niu­je.

– Pa­sy­vūs bu­vo­me il­gai, su­si­tai­ky­da­vom su nau­jais krau­na­mais mums mo­kes­čiais. Vi­suo­me­nei ūki­nin­kai pa­tei­kia­mi kaip ge­rai gy­ve­nan­tys ir ma­žai prie bend­ros ge­ro­vės pri­si­de­dan­tys. Pa­ga­liau atė­jo me­tas ir pro­ver­žiui žem­dir­bių gal­vo­se – sto­ja­me pa­tys gin­ti sa­ve. Už­ten­ka į mus va­ly­ti ko­jas! – emo­cin­gai trak­to­riais gink­luo­tą pi­ke­tą pra­dė­jo Ūki­nin­kų są­jun­gos Jo­niš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kė Li­li­ja Šer­mukš­nie­nė, iki tam tik­ro mo­men­to skai­čia­vu­si, kad į pro­tes­to ak­ci­ją su­gu­žė­jo jau 80 trak­to­rių ir dar te­be­va­žiuo­ja. Są­jun­gos pir­mi­nin­kė spė­jo, kad ak­ci­jo­je va­kar da­ly­va­vo apie 100 trak­to­rių.

Dė­me­sį at­krei­pė ir nuo Jo­niš­kio tols­tan­čias pa­slau­gas

Žem­dir­bių su­si­bū­ri­mo pra­džio­je, prie koo­pe­ra­ty­vo "Jo­niš­kio aruo­das" į su­si­krin­ku­sius žemd­ri­bius krei­pė­si ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, pa­ts ūki­nin­ko ūkį tu­rin­tis Ro­mas Ka­rūž­na, pei­kęs dau­ge­lio val­džių vi­suo­me­nės skal­dy­mo po­zi­ci­ją. "Po­li­ti­ka to­kia, kad iš vie­nų ati­ma – ki­tiems ati­duo­da. Iš vie­nų ati­ma leng­va­tas, kad ati­duo­tų pen­si­nin­kams. Kiek tai ga­li tęs­tis? Nie­ko nė­ra blo­giau, kad ša­lies val­džia nie­ko ki­to ne­su­ge­ba, tik per­skirs­ty­ti biu­dže­to lė­šas, vie­nus nu­skriau­džiant, ki­tus pa­ma­lo­ni­nant. Ko­dėl ne­kal­ba apie in­ves­ti­ci­jas? Ko­dėl ne­kal­ba apie nau­jas ga­myk­las, fab­ri­kus, dar­bo vie­tas juo­se?" – re­to­riš­kai klau­sė R. Ka­rūž­na, dė­me­sį at­krei­pęs ir pa­sta­rų­jų die­nų ne­ma­lo­nias nau­jie­nas. R. ka­rūž­na sa­ko­si nu­ste­bęs, ant VĮ Re­gist­rų cent­ro Jo­niš­kio sky­riaus du­rų ką tik ra­dęs pri­ka­bin­tą pra­ne­ši­mą, kad ši vals­ty­bi­nė įstai­ga pa­slau­gas gy­ven­to­jams nuo šiol teiks tik tris die­nas per mė­ne­sį. "Ne­lie­ka SEB ban­ko sky­riaus, da­bar Re­gist­rų cent­ro – iš ra­jo­no bai­gia atim­ti vi­sas tas ap­tar­na­vi­mo sri­tis, ku­rios žmo­gui rei­ka­lin­gos kas­dien", – nuo­gąs­ta­vo R. Ka­rūž­na.

Ūki­nin­kas Al­vy­das Viz­bic­kas, kreip­da­ma­sis į vi­sus su­si­rin­ku­sius žem­dir­bius, pri­mi­nė, kad mū­sų kraš­tas ir yra pui­kio­je geog­ra­fi­nė­je pa­dė­ty­je, bet pa­slau­goms, net ir vals­ty­bi­nėms iš čia trau­kian­tis, be­lie­ka sar­kas­tiš­kai pa­si­ly­gin­ti su kraš­tie­čio ra­šy­to­jo Jo­no Avy­žiaus gar­siuo­ju ro­ma­nu "So­dy­bų tuš­tė­ji­mo me­tas, ku­rį šian­dien rei­kė­tų per­fra­zuo­ti į "Jo­niš­kio tuš­tė­ji­mo me­tą". A. Viz­bic­kas gar­siai iš­sa­kė švie­sią vil­tį: no­rė­tų, kad čia jau­ni­mas lik­tų, au­gin­tų vai­kus ir kur­tų, to­dėl var­dan to­kių lū­kes­čių ir kvie­tė bend­ra­min­čius tam tiks­lui vie­ny­tis ir pa­ro­dy­ti, kad žem­dir­biai yra vie­nin­ga jė­ga.

Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius dė­ko­jo ra­jo­no žėm­dir­biams, pa­si­rin­ku­siems tai­kias rei­ka­la­vi­mų prie­mo­nes, kad jie vi­sais lai­kais ša­lį gel­bė­jo iš eko­no­mi­nių kri­zių, iš­reiš­kė pri­ta­ri­mą jų sie­kiams.

– Nuo­lat keis­ti mo­kes­ti­nę ap­lin­ka yra nuo­sto­lin­ga. To­kios si­tua­ci­jos tik ska­ti­na še­šė­li­nę eko­no­mi­ką, to­dėl iš ša­lies val­džios rei­ka­lau­ti sta­bi­lios mo­kes­ti­nės sis­te­mos bū­ti­na. Ši jū­sų ak­ci­ja yra sa­va­lai­kė. Tik pa­si­ta­rus su bend­ruo­me­ne ga­li bū­ti priim­ti tei­sin­gi įsta­ty­mai. Mū9sų ra­jo­ne to nie­ka­da ne­bus, pa­ža­du, kad prieš prii­mant bent ko­kį spren­di­mą bus ta­ria­ma­si su ta vi­suo­me­nės gru­pe, ku­rią tas spren­di­mas lies, – de­mok­ra­tiš­ką gy­ve­ni­mą žem­dir­bių pi­ke­te ža­dė­jo ra­jo­no me­ras.

Pa­dė­ko­jęs už ra­jo­no duo­nos au­gin­to­jų į biu­dže­tą su­mo­ka­mus mo­kes­čius ir at­si­pra­šęs už ne­sta­bi­lu­mą, ku­rį že­mės žmo­nės tu­ri pa­tir­ti, V. Gai­lius dėl vals­ty­bi­nės įmo­nės Re­gist­rų cent­ras veik­los cent­ra­li­za­vi­mo, ne­nau­din­go ra­jo­no žmo­nėms, atei­nan­tį penk­ta­die­nį kal­bės su Mi­nist­ru Pir­mi­nin­ku.

Vi­sos val­džios, pa­sak V. Gai­liaus, ku­rios ne­ži­no, ką su ta gau­ta val­džia da­ry­ti, pra­de­da nuo ydin­gos žval­gy­bos – vals­ty­bi­nies funk­ci­jas at­lie­kan­čias įstai­gas ar­ba cent­ra­li­zuo­ja, ar­ba de­cent­ra­li­zuo­ja.

Už tai, kad kai­me lik­tų jau­ni­mas

Pi­ke­te da­ly­va­vęs nuo 6 ha že­mės skly­po sa­vo ūkį pra­de­dan­tis au­gin­ti jau­niau­sias ra­jo­no Ūki­nin­kų są­jun­gos na­rys 25-erių Pau­lius Skud­ra iš Ru­diš­kių, ne­slė­pė sa­vo tiks­lų: no­rė­tų, kad kai­me lik­tų dau­giau jau­ni­mo. Šian­dien Pau­lius, dip­lo­muo­tas ag­ro­no­mas, sa­vo gim­ta­me kai­me ži­no tik du bend­raam­žius: vie­nas iš jų dir­ba pas ūki­nin­ką, ki­tas – dur­pių ga­my­bos įmo­nė­je.

Šiais me­tais įre­gist­ra­vęs ūki­nin­ko ūkį, Pau­lius pre­ten­duo­ja į pa­ra­mos lė­šas jau­no­jo ūki­nin­ko ūkio įsi­kū­ri­mui. Jau­no­jo žem­dir­bio pa­raiš­ka jau įver­tin­ta, skir­tas avan­sas – pau­lius vi­lia­si, kad jau gruo­džio mė­ne­sį sa­vo kie­me tu­rės nau­ju­tė­lai­tį purkš­tu­vą.

Pau­lius vie­nin­te­lis iš Skud­rų at­ža­lų, sa­vo atei­tį nu­ta­ręs sie­ti su gim­ti­ne. Pau­liaus bro­lis ar­chi­tek­tas, se­suo – stu­den­tė ir, ko ge­ro, iš sos­ti­nės jie jau nu­ta­rę ne­grįž­ti.

Už tai, kad ne­bes­paus­tų su mo­kes­čiais

300 ha ūki­nin­ko ūkį Dau­no­ra­vos kai­me val­dan­tis Si­gi­tas La­cis šiuo pi­ke­tu ti­ki­si pa­ža­din­ti nuo rea­laus kai­mo pro­ble­mų ati­to­lu­sius par­la­men­ta­rus ir Vy­riau­sy­bės vy­rus, kad ne­bes­paus­tų duo­nos au­gin­to­jų su mo­kes­čiais.

– Ba­na­lu ir jau šim­tą kar­tų kar­to­ta: Lie­tu­vos žem­dir­biai nė­ra ly­gia­ver­čiai su vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos, ku­rios šei­mai ir mes pri­klau­som, žem­dir­biais. Kai da­li­na­mos iš­mo­kos, jau­čia­mės kaip tre­čias bro­lis iš pa­sa­kos... Mes gi ne­pa­jė­gūs to­kio­mis są­ly­go­mis kon­ku­ruo­ti. ES ša­lių sen­bu­vių nie­ka­da ne­bu­vo iš­ti­kę to­kie is­to­ri­niai kra­chai, kaip na­cio­na­li­za­ci­ja, iš­buo­ži­ni­mas, ką mums te­ko pa­tir­ti. Ma­no su­pra­ti­mu, už­tek­tų vi­sos ES žemd­ri­biams su­ly­gin­ti iš­mo­kas, ir nie­kas čia ne­sto­vės ir ne­verks dėl ak­ci­zų ar žy­mė­to ku­ro kai­nų, – "Si­dab­rei" apie ne­ly­gia­ver­tę kon­ku­ren­ci­ją pi­ke­to me­tu kal­bė­jo S. La­cis.

Iš Ža­ga­rės apy­lin­kių į Jo­niš­kį trak­to­riais at­va­žia­vo ir Ta­das Ši­mai­tis (150 ha), Ma­ri­jus Pam­pa­ras (40 ha), Da­rius Ja­ru­šaus­kas (180 ha), Do­vy­das Uo­ge­lė (110 ha), Vir­gi­ni­jus Ma­ka­vec­kas (48 ha). Vy­rai sa­ko, kad vien dy­ze­li­no į vie­ną ga­lą su­de­gi­nę už 40 eu­rų. "Ne­gai­la to­kiam rei­ka­lui, nes čia iš­li­ki­mo klau­si­mas. Iš­gy­ve­na­me ant ri­bos, nes jau tre­ti me­tai esant to­kioms saus­roms dir­bam nuo­sto­lin­gai. Tik su­si­mo­ki pa­lū­ka­nas, drau­di­mus, už kon­sul­ta­ci­jų, bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos pa­slau­gas, že­mės mo­kes­čius ir nuo­mpi­ni­gius že­mės sa­vi­nin­kams, ne­lie­ka nė mi­ni­ma­lios al­gos mė­ne­siui, vos 300-400 Eur", – apie tvy­ran­čią įtam­pą kal­bė­jo D. Ja­ru­šaus­kas.

Rei­ka­lau­ja pa­gar­bos

Mū­sų ra­jo­no žemd­ri­biai sa­vo krei­pi­me­si rei­ka­lau­ja ne­priim­ti mo­kes­ti­nių ir ki­tų spren­di­mų, di­di­nan­čių žem­dir­bių iš­lai­das iki ne­bus su­da­ry­tos vie­no­dos kon­ku­ren­ci­nės są­ly­gos su ki­tų ES vals­ty­bių na­rių žem­dir­biais – pa­siek­tas ES tie­sio­gi­nių iš­mo­kų vi­dur­kis. Krei­pi­me­si rei­ka­lau­ja­ma de­ra­mos pa­gar­bos Lie­tu­vos kai­mui ir žem­dir­biams, ap­rū­pi­nan­tiems Lie­tu­vos žmo­nes svei­ku, sau­giu mais­tu, su­stab­dy­ti šmei­ži­kiš­kos in­for­ma­ci­jos srau­tą ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se, nu­kreip­tą prieš dir­ban­čiuo­sius že­mės ūky­je. pa­sku­ti­nia­me rei­ka­la­vi­mų punk­te žem­dir­biai rei­ka­lau­ja, kad

VĮ Re­gist­rų cent­ro Jo­niš­kio sky­rius dirb­tų vi­so­mis sa­vai­tės dar­bo die­no­mis.

Jo­niš­kio žem­dir­biai kons­ta­ta­vo, kad per pa­sku­ti­nius tre­jus me­tus mo­kes­čiai že­mės ūkiui di­dė­jo net iki 5 kar­tų, ma­žė­ja fi­nan­sa­vi­mas sek­to­riui, kren­ta pro­duk­tų su­pir­ki­mo kai­nos, Lie­tu­vos žem­dir­biai ne­gau­na pa­ra­mos kli­ma­to kai­tos prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti, kaip nu­ma­ty­ta Pa­ry­žiaus su­si­ta­ri­me, sa­vo krei­pi­me­si kons­ta­tuo­ja, kad at­sa­kin­gai ant sa­vo pe­čių ne­šda­mi Lie­tu­vos re­gio­nų plėt­ros ir kai­mo vie­to­vių ge­ro­vės di­di­ni­mo naš­tą, pri­si­dė­da­mi prie ša­lies te­ri­to­ri­nio sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mo, su­si­dur­da­mi su nau­jais kli­ma­to kai­tos iš­šū­kiais, Lie­tu­vos žem­dir­biai pa­si­gen­da jų pa­stan­gas ati­tin­kan­čių val­džios ins­ti­tu­ci­jų veiks­mų. To­dėl anks­čiau pa­da­ry­tos po­li­ti­kų klai­dos le­mia su­dė­tin­gas de­ry­bas ES ins­ti­tu­ci­jo­se dėl tei­sin­go, są­ži­nin­go rė­mi­mo Lie­tu­vos že­mės ūkiui, ten­den­cin­gai for­muo­ja­mas nei­gia­mas po­žiū­ris į dir­ban­čiuo­sius že­mės ūky­je; že­mės ūkio pro­duk­tų su­pir­ki­mo kai­nos ma­žė­ja, tuo pa­čiu me­tu di­dė­jant ke­lia­miems rei­ka­la­vi­mams, ta­čiau kar­tu at­ve­riant ES rin­kas že­mės ūkio pro­duk­tų im­por­tui iš tre­čių­jų ša­lių, kur pro­duk­ci­ja ga­mi­na­ma li­be­ra­les­nė­mis są­ly­go­mis; žem­dir­bys ne­pel­ny­tai lai­ko­mas nuo­dy­to­ju ir ap­lin­kos ter­šė­ju, nors Lie­tu­vo­je užau­gin­ta pro­duk­ci­ja vie­na šva­riau­sių ES.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.