Ūkininkai reikalauja teisingumo

„Sidabrės“ nuotr.
Briu­se­ly­je dėl ly­gių ga­li­my­bių gau­nant vie­no­das tie­sio­gi­nes iš­mo­kas su vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių-na­rių žem­dir­biais pro­tes­tuo­ja ir mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kai: Gin­tau­tas Nar­kus, Si­gi­tas Vi­li­mas, Ju­lius Jo­nai­tis, Kęs­tu­tis Ru­dys ir Ben­ja­mi­nas Rim­džius
Ket­vir­ta­die­nį Schu­ma­no aikš­tė­je, Briu­se­ly­je, vy­ko ūki­nin­kų pro­tes­to ak­ci­ja „Są­jun­go­je, ku­rio­je vi­si ly­gūs, nė­ra ant­ra­rū­šių ūki­nin­kų". Pro­tes­te da­ly­va­vo apie 170 ūki­nin­kų iš Lie­tu­vos, tarp jų – pen­ki jo­niš­kie­čiai, ku­rie rei­ka­lau­ja su­vie­no­din­ti Lie­tu­vos ir ki­tų Bal­ti­jos ša­lių tie­sio­gi­nes iš­mo­kas su Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kiu. Tai yra pro­tes­to ak­ci­jos, ku­ri pra­si­dė­jo dar 2018 me­tais, pe­ti­ci­ja, ku­rią pa­si­ra­šė 54 tūks­tan­čiai Lie­tu­vos pi­lie­čių, tę­si­nys. Si­tua­ci­jai nuo 2018-ųjų ne­pa­ki­tus, ūki­nin­kai ir vėl pro­tes­tuo­ja dėl ly­gių kon­ku­ren­ci­nių są­ly­gų Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Ūki­nin­kai rei­ka­lau­ja są­ži­nin­gų ir ne­disk­ri­mi­nuo­jan­čių tie­sio­gi­nių iš­mo­kų.

Jau ne vie­ne­rius me­tus mū­sų ša­lies žem­dir­biai tar­pu­sa­vy­je ir aukš­čiau­sia­me lyg­me­ny­je ke­lia ir te­be­ke­lia pa­grįs­tą klau­si­mą: ko­dėl Lie­tu­va vyk­do Eu­ro­pos Są­jun­gai ke­lia­mus įsi­pa­rei­go­ji­mus, tad ko­dėl pa­ti Eu­ro­pos Są­jun­ga at­si­sa­ko vyk­dy­ti sa­vuo­sius? Prieš sep­ty­ne­rius me­tus, 2013 m. va­sa­rio mėn., Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­ba vie­nin­gai su­ta­rė, kad „vė­liau­siai iki 2020 m. vi­sos vals­ty­bės-na­rės tu­rė­tų pa­siek­ti bent 196 EUR už hek­ta­rą iš­mo­ką da­bar­ti­nė­mis kai­no­mis“. Nuo to lai­ko Bal­ti­jos ša­lių ūki­nin­kai ir to­liau sis­te­min­gai gau­na ne dau­giau kaip 54–60 pro­c. Eu­ro­pos vi­dur­kio tie­sio­gi­nių iš­mo­kų, ne­pai­sant pa­kar­to­ti­nių ra­gi­ni­mų nu­trauk­ti šį ne­są­ži­nin­gą lė­šų pa­skirs­ty­mą, ku­ris neats­pin­di že­mės ūkio rea­ly­bės Bal­ti­jos ša­ly­se.

Ūki­nin­kai daug me­tų vil­tin­gai ti­kė­jo­si są­ži­nin­gų kon­ku­ren­ci­nių są­ly­gų su vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos ūki­nin­kais, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ku­rio­je Są­jun­gos vals­ty­bė­je jie gy­ve­na ir au­gi­na duo­ną. Ta­čiau vel­tui. Lie­tu­vos žem­dir­biai ir to­liau gau­na tie­sio­gi­nes iš­mo­kas, ku­rios yra vie­nos iš že­miau­sių, ly­gi­nant su iš­mo­ko­mis, mo­ka­mo­mis ki­tų vals­ty­bių na­rių ūki­nin­kams, to­dėl są­ži­nin­gų kon­ku­ren­ci­nių są­ly­gų neį­ma­no­ma ti­kė­tis.

Prit­rū­kę kant­ry­bės Briu­se­ly­je prie Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų pro­tes­tuo­jan­tys Lie­tu­vos ūki­nin­kai dėl disk­ri­mi­na­ci­nių tie­sio­gi­nių iš­mo­kų jau pra­kal­bo apie tei­sių gy­ni­mą teis­me. Prie pro­tes­tuo­to­jų pri­si­jun­gęs Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys B. Ro­pė įsi­ti­ki­nęs, kad pa­grin­das by­lai ga­li bū­ti. Mat su­tar­ty­je dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos vei­ki­mo nu­ro­do­ma, kad vie­nas iš pa­grin­di­nių bend­ros že­mės ūkio po­li­ti­kos tiks­lų yra „už­tik­rin­ti de­ra­mą že­mės ūkiu be­si­ver­čian­čios bend­ruo­me­nės gy­ve­ni­mo ly­gį, ypač di­di­nant že­mės ūky­je dir­ban­čių as­me­nų as­me­ni­nes pa­ja­mas“.

Nors Bal­ti­jos ša­lių ūki­nin­kai gau­na ma­žiau­sias tie­sio­gi­nes iš­mo­kas ES, jų ga­my­bos iš­lai­dos yra daug di­des­nės nei ES vi­dur­kis - ati­tin­ka­mai 129 pro­c. (Es­ti­jo­je), 112 pro­c. (Lie­tu­vo­je) ir 113 pro­c. (Lat­vi­jo­je).

Pro­tes­to me­tu Bal­ti­jos ša­lių ūki­nin­kai sa­vo vals­ty­bių va­do­vams pa­siū­lė spe­cia­lų ener­gi­nį gė­ri­mą „Vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo sul­tys“, pa­ga­min­tą iš vie­ti­nių pro­duk­tų, kad jie bū­tų su­si­tel­kę de­ry­bų ma­ra­to­ne.