Uolyno kalne nutūpė mediniai paukščiai

„Sidabrės“ nuotr.
E. Ku­du­lio skulp­tū­ra "Pe­lė­dos šei­ma kvie­čia"
Skaist­gi­rio mies­te­lio bend­ruo­me­nė 2019 me­tais pa­ren­gę pro­jek­tą "Me­džio ir paukš­čio bend­rys­tė“ pa­tei­kė pa­raiš­ką pa­ra­mai gau­ti pa­gal Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir bend­ruo­me­ni­nės veik­los stip­ri­ni­mo 2017 – 2019 me­tų veiks­mų pla­no 2.3 prie­mo­nę "Rem­ti bend­ruo­me­ni­nę veik­lą sa­vi­val­dy­bė­se“ ir, ga­vę 1420 Eur fi­nan­sa­vi­mą, pro­jek­tą įgy­ven­di­no.

Pro­jek­tą įgy­ven­di­nant Skaist­gi­rio Uo­ly­no kal­no slė­ny­je pa­sta­ty­tos ke­tu­rios paukš­čių skulp­tū­ros. Prie laip­tų, ve­dan­čių į slė­nį, su­tū­pu­si pe­lė­dų šei­ma kvie­čia ne­praei­ti pro ša­lį. Ge­ne­lis sna­pu ra­šo slė­nių pa­va­di­ni­mą. Dar to­lė­liau su liau­nais me­de­liais slė­py­nių ei­na sti­li­zuo­ti paukš­čiai. Skulp­tū­ras kū­rė me­džio meist­rai E. Ku­du­lis ir B. Alė­jū­nas. Skulp­tū­ros pa­pil­dys nau­jai be­si­ku­rian­čią vie­šą­ją erd­vę, kur mies­te­lio gy­ven­to­jai ir sve­čiai ga­lės leis­ti lais­va­lai­kį ne tik ste­bint sklan­dan­čius šikš­nos­par­nius, klau­sant paukš­čių tre­lių, bet ir pa­si­džiaug­ti me­džio meist­rų kū­ry­ba. Ren­giant ir įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą pa­grin­di­nis tiks­las bu­vo sa­vi­tu­mą ir pa­trauk­lu­mą su­kur­ti vie­šo­jo­je erd­vė­je "Paukš­čių slė­nis“, su­ku­riant ir čia, slė­ny­je, pa­sta­tant ke­tu­rias paukš­čių skulp­tū­ras. Pro­jek­tui sėk­min­gai pa­siek­ti pa­si­telk­ti še­ši jau­ni bend­ruo­me­nės na­riai, ku­rie šias skulp­tū­ras pa­sta­tė ir kar­tu su ki­tais bend­ruo­me­nės na­riais su­tvar­kė vie­šą­ją erd­vę. Išau­šus pa­va­sa­riui vėl pa­si­girs paukš­čių tre­lės, ku­rias pa­pil­dė įspū­din­gos me­di­nių paukš­čių skulp­tū­ros.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.