Už nuopelnus Žemaitijai įvertinta atminimo medaliu

„Sidabrės“ nuotr.
Už nuo­pel­nus Že­mai­ti­jai at­mi­ni­mo ženk­lu įver­ti­na bu­vu­si il­ga­me­tė ra­jo­no Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja, vė­liau šio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Liu­ci­ja Ber­tu­lie­nė
Me­tai, skir­ti Že­mai­ti­jos var­do ju­bi­lie­jui, ei­na į pa­bai­gą, o pir­mo­jo že­mai­čių pa­mi­nė­ji­mo is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se 800 me­tų bai­gia­ma­sis ren­gi­nys vy­ko Tel­šiuo­se, Že­mai­čių mu­zie­ju­je „Al­ka“.

Čia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rė, Lai­ki­no­sios že­mai­čių gru­pės pir­mi­nin­kė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė ir Tel­šių r. sa­vi­val­dy­bės me­ras Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas at­mi­ni­mo ženk­lus „Už nuo­pel­nus Že­mai­ti­jai“ įtei­kė la­biau­siai nu­si­pel­niu­siems že­mai­čiams. Tarp 56 ap­do­va­no­tų­jų yra ir Jo­niš­kio ku­ni­gaikš­čio Vy­kin­to že­mai­čių drau­gi­jos na­rė Liu­ci­ja Ber­tu­lie­nė.

At­mi­ni­mo ženk­lu yra įver­tin­ti as­me­nys už reikš­min­gus, iš­lie­ka­mą­ją ver­tę tu­rin­čius, įsi­min­ti­nus dar­bus Že­mai­ti­jai, už nuo­pel­nus ir pa­sie­ki­mus įvai­rio­se veik­lo­se stip­ri­nan­čio­se Že­mai­ti­jos ta­pa­ty­bę, is­to­ri­nę at­min­tį, kal­bą, Že­mai­ti­jos kaip is­to­ri­nės Eu­ro­pos že­mės gy­vy­bin­gu­mą šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je.

Liu­ci­jos Ber­tu­lie­nės ini­cia­ty­va 1996 me­tais su­bur­ti Jo­niš­kio že­mė­je gy­ve­nan­tys že­mai­čiai ir pa­si­va­di­no taip, kaip ir po dvi­de­šimt tre­jų me­tų te­be­si­va­di­na. Vi­są tą lai­ko­tar­pį drau­gi­ja yra ak­ty­vi, puo­se­lė­ja že­mai­tiš­kas tra­di­ci­jas, vyks­ta su­si­ti­ki­mai, pa­žin­ti­nės, kul­tū­ri­nės bend­ra­dar­bia­vi­mo iš­vy­kos. Ap­lan­ky­ta Že­mai­ti­ja, Dai­na­vos ir Pa­ne­mu­nės, Pa­ma­rio kraš­tai. Kul­tū­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo tiks­lais lan­ky­ta­si Ka­ra­liau­čiu­je, Puns­ke, Lie­po­jo­je, Tar­tu. Liu­ci­jos ini­cia­ty­va 2013 me­tais Jo­niš­kio že­mai­čiai pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Liud­vi­ko Rė­zos Ka­ra­liau­čiaus kul­tū­ros drau­gi­ja ir Jo­niš­kio ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis: Jo­niš­kio mo­te­rų ir Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jo­mis, Lie­tu­vos pen­si­nin­kų Bo­čių są­jun­ga, Jo­niš­kio li­te­ra­tų klu­bu, Neį­ga­lių­jų drau­gi­ja ir Jo­niš­kio par­pi­jos jau­ni­mo cent­ru. Jo­niš­kio že­mai­čiai, pra­di­nin­kės Liu­ci­jos Ber­tu­lie­nės pa­ska­tin­ti, te­be­tę­sia švie­tė­jiš­ką kul­tū­ri­nę veik­lą, puo­se­lė­ja liau­dies tra­di­ci­jas.

Dr. Juo­zas Pab­rė­ža yra pa­sa­kęs, kad tau­ta lai­ko­si ant tri­jų kū­lių: is­to­ri­nės at­min­ties, tra­di­ci­jų bei kal­bos. Vi­sus tuos ker­ti­nius ak­me­nis tu­ri ir Jo­niš­kio ku­ni­gaikš­čio Vy­kin­to že­mai­čių drau­gi­jos na­riai. Kad Jo­niš­kio kraš­to že­mai­čiai ga­li­me suei­ti drau­gėn, kad mū­sų kul­tū­ri­nė veik­la ak­ty­vi ir pra­smin­ga, už Že­mai­ti­jos gar­si­ni­mą Jo­niš­kio kraš­te, Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je esa­me dė­kin­gi Liu­ci­jai Ber­tu­lie­nei.