„Vyšnelė“ ir kuria, ir sportuoja

Jo­no JU­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Tre­ne­ris Rus­la­nas Pro­ko­pen­ko ap­do­va­no­ja spor­ti­nių ir kū­ry­bi­nių už­siė­mi­mų da­ly­vę Ele­ną Baikš­tie­nę. Ant­ra­me pla­ne – „Vyš­ne­lės“ klu­bo va­do­vė Ir­ma Ja­nu­šie­nė ir mo­te­rų siū­ti mai­še­liai pir­ki­niams su vyš­nios emb­le­ma
Ža­ga­rės neį­ga­lių­jų klu­bas „Vyš­ne­lė“ vel­tui lai­ko ne­lei­džia: aš­tuo­nis šių me­tų mė­ne­sius dvi gru­pės na­rių da­ly­va­vo rank­dar­bių už­siė­mi­muo­se ir ener­gi­jos tei­kian­čio­je mankš­to­je. Jiems va­do­va­vo tau­to­dai­li­nin­kė Auš­ra Pet­raus­kie­nė ir tre­ne­ris Rus­la­nas Pro­ko­pen­ko. Vos pa­si­bai­gus šioms veik­loms jau gal­vo­ja­ma apie nau­jas.
Jo­no JU­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Da­nu­tė Striū­gie­nė, An­ge­lė Va­lie­nė, Ja­ni­na Ber­tu­lie­nė ne­pra­lei­do nė vie­no spor­ti­nio už­siė­mi­mo

Penk­ta­die­nio po­pie­tę neį­ga­lių­jų klu­bo „Vyš­ne­lė“ na­riai ir bi­čiu­liai bu­vo pa­kvies­ti į or­ga­ni­za­ci­jos būs­ti­nę pa­si­gro­žė­ti rank­dar­bių pa­ro­da bei pa­si­klau­sy­ti apie du įvyk­dy­tus pro­jek­tus.

Aš­tuo­nis mė­ne­sius po du kar­tus per sa­vai­tę ak­ty­vio­sios „Vyš­ne­lės“ na­rės Ge­nu­tė Vai­di­laus­kie­nė, Al­do­na Smil­gie­nė, Ele­na Lak­sie­nė, Zi­nai­da Gied­rai­tie­nė, Sta­nis­la­va Nor­vi­lie­nė, Al­do­na Stab­raus­kai­tė, Ele­na Baikš­tie­nė kar­tu su va­do­ve Ir­ma Ja­nu­šie­ne bei tau­to­dai­li­nin­ke Auš­ra Pet­raus­kie­ne ke­tu­rias va­lan­das pra­leis­da­vo prie rank­dar­bių. Mo­te­rys kir­po, dai­li­no, siu­vo, nė­rė. Ant sta­lų su­gu­lė apie šim­tą ma­žų mai­še­lių ar­bat­žo­lėms, sal­dai­niams, 50 di­de­lių mai­še­lių pre­kėms iš par­duo­tu­vės par­si­neš­ti, 22 komp­lek­tai pa­ta­ly­nės. O kur dar siū­tos, vė­liau ap­ner­tos ser­ve­tė­lės...

Ar­tė­jant žie­mos se­zo­nui mo­te­rys ėmė­si megz­ti ko­ji­nes, pirš­ti­nes, ša­lius. Ak­ty­vio­sioms da­ly­vėms, sky­ru­sioms sa­vo lai­ką, va­do­vė at­si­dė­ko­jo įteik­da­ma po va­zo­ni­nę gė­lę ir kū­ry­bi­nių už­siė­mi­mų dar­be­lį.

Šiems už­siė­mi­mams pa­gal neį­ga­lių­jų klu­bo „Vyš­ne­lė“ pro­jek­tą „Tu nu­megzk man, ma­ma, ke­lią“ lė­šų sky­rė Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Ly­giai taip pat aš­tuo­nis mė­ne­sius po du kar­tus per sa­vai­tę vyk­da­vo mankš­ta, į ku­rią, va­do­vau­jant tre­ne­riui Rus­la­nui Pro­ko­pen­ko, rin­ko­si An­ge­lė Va­lie­nė, Ele­na Baikš­tie­nė, Da­nu­tė Striū­gie­nė, Ja­ni­na Ber­tu­lie­nė, Ir­ma Ja­nu­šie­nė, ne­pra­lei­du­sios nė vie­no už­siė­mi­mo. Pri­si­jung­da­vo Lai­ma Us­ci­lie­nė, Sta­sys Ja­nu­šas ir Ka­zi­mie­ras Ku­ka­naus­kas. Pu­sant­ros va­lan­dos da­ly­viai at­lik­da­vo įvai­rius pra­ti­mus, dir­bo su tre­ni­ruok­liais. Va­sa­rą mankš­ta per­si­kel­da­vo į ne­to­lie­se esan­tį par­ką, bu­vo vaikš­čio­ja­ma su šiau­rie­tiš­ko ėji­mo laz­do­mis. Mankš­tai or­ga­ni­zuo­ti taip pat bu­vo gau­ta lė­šų iš Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, lai­mė­jus Neį­ga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos per kū­no kul­tū­rą ir spor­tą pro­jek­tų at­ran­kos kon­kur­są.

Spor­ta­vu­sius klu­bo na­rius ren­gi­ny­je me­da­liais ap­do­va­no­jo tre­ne­ris R. Pro­ko­pen­ko.

Bu­vo pa­ro­dy­ti trum­pi fil­mu­kai, iliust­ruo­jan­tys vy­ku­sias veik­las. Gra­žiais neį­ga­lių­jų dar­bais, jų veik­lu­mu pa­si­džiau­gė Ža­ga­rės se­niū­nas Sau­lius Kuž­mars­kis, vi­suo­me­ni­nin­kė Va­le­ri­ja Nor­man­tie­nė.

Klu­bo „Vyš­ne­lė“ va­do­vė I. Ja­nu­šie­nė sa­ko, kad jau pa­reng­ta ir pa­teik­ta nau­ja pa­raiš­ka, nes atei­ty­je ir­gi no­ri­ma tęs­ti mankš­tą su pro­fe­sio­na­lia tre­ne­rio prie­žiū­ra, o taip pat ki­tais me­tais pla­nuo­ja­ma už­siim­ti vė­li­mu iš vil­nos bei vir­ti mui­lą.