Žagarėje įžiebta žaliaskarė iš Gasčiūnų

Jo­no JU­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Ža­ga­rę pa­puo­šė ka­lė­di­nė eg­lė, at­ke­lia­vu­si iš Gas­čiū­nų
Penk­ta­die­nį Ža­ga­rė­je mies­to aikš­tė­je įžieb­ta šių me­tų ka­lė­di­nė eg­lė, at­ke­lia­vu­si iš Gas­čiū­nų kai­mo.

Kup­li, dai­li ža­lias­ka­rė, ku­rią gi­ria Ža­ga­rės gy­ven­to­jai, pa­sak se­niū­no Sau­liaus Kuž­mars­kio, bu­vo nu­žiū­rė­ta prieš ke­le­rius me­tus. Apie ją ži­no­jęs se­niū­ni­jos ūk­ve­dys Al­gir­das Pau­laus­kas pa­siū­lė nu­vyk­ti pas gy­ven­to­jus Al­do­ną ir Juo­zą Ju­ze­lė­nus ir jie ma­lo­niai su­ti­ko me­dį pa­do­va­no­ti.

Eg­lu­tei par­vež­ti bu­vo iš­nuo­mo­tas tra­las iš UAB „Jo­niš­kio spe­di­ci­ja“ ir kra­nas bei bokš­te­lis iš UAB „Gre­bės­to“. Ji pa­puoš­ta žaisliukais–šviečiančiomis snai­gė­mis ir gir­lian­do­mis, ku­rios nu­pirk­tos iš gau­tų lė­šų už par­duo­tas bio­ku­rui ga­min­ti par­ke pjau­tų me­džių ša­kas.

„Kol kas gau­ti 1600 eu­rų, dar lau­kia­ma per­ve­dant maž­daug 800. Bet ne vi­sos ša­kos par­duo­tos, tai bus ir dau­giau pi­ni­gų. Esa­me su­ta­rę, kad šios lė­šos tu­ri pri­klau­sy­ti mies­tui, vi­suo­me­nei, tad jos per­ve­da­mos į bend­ruo­me­nės „Vei­dė“ są­skai­tą. Iš šių pi­ni­gų bei ūki­nin­kų, vers­li­nin­kų pa­ra­mos su­mo­kė­ta ir par­ga­be­nu­sios tech­ni­kos nuo­ma, tik bokš­te­lį nuo­mo­jo­me iš se­niū­ni­jai skir­tų gat­vių ap­švie­ti­mo lė­šų“, – sa­kė se­niū­nas S. Kuž­mars­kis.

Į eg­lu­tės įžie­bi­mo šven­tę Ža­ga­rė­je at­vy­ko Ka­lė­dų se­ne­lis, tra­di­ciš­kai or­ga­ni­zuo­tas nykš­tu­kų ma­ra­to­nas, ku­rio da­ly­viai dė­vė­jo rau­do­nas ke­pu­rai­tes. Ren­gi­nio nuo­tai­ką pa­pil­dė gru­pės „Pat­ru­liai“ kon­cer­tas. Šven­tę or­ga­ni­za­vo Ža­ga­rės se­niū­ni­ja, Ža­ga­rės bend­ruo­me­nė „Vei­dė“ ir kul­tū­ros cent­ras.