Žagarės teritorijas tvarkė ir studentai iš Suomijos

Modestos Bielskienės nuotr.
Į Suo­mi­ją Per­ho mies­tą sve­čiai iš­si­ve­žė ke­le­tą pa­do­va­no­tų lie­tu­viš­kų ąžuo­liu­kų, nes šio­je ša­ly­je mū­sų kraš­tui bū­din­gi, stip­ru­mo ir tvir­tu­mo sim­bo­liu, me­džiu-pa­mink­lu lai­ko­mi, Lie­tu­vo­je nuo se­no pa­gar­biai sau­go­mi me­džiai neau­ga
Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja jau ant­rus me­tus bend­ra­dar­biau­ja su Suo­mi­jos Cent­ral Ost­ro­both­nia re­gio­no pro­fe­si­ne mo­kyk­la, ku­rios stu­den­tai at­vyks­ta at­lik­ti pra­kti­kos į Ža­ga­rės re­gio­ni­nį par­ką. Pir­mie­ji stu­den­tai su dės­ty­to­jais Ža­ga­rės re­gio­ni­nia­me par­ke lan­kė­si 2018 m. ko­vo 5-14 d. Šiais me­tais trys stu­den­tai su dės­ty­to­ju Jor­ma Koi­vu­nie­mi bei gam­ti­nio tu­riz­mo spe­cia­lis­te ir pro­jek­tų va­dy­bi­nin­ke Ma­ri Keis­ki Ža­ga­rės re­gio­ni­nia­me par­ke vie­šė­jo rug­sė­jo 30 d. – spa­lio 10 d.

Sve­čiai iš Suo­mi­jos pir­miau­sia bu­vo su­pa­žin­din­ti su Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cent­ru ir jo eks­po­zi­ci­jo­mis. Čia pri­sta­ty­ta Ža­ga­rės dva­ro is­to­ri­ja ir da­bar­tis, be­vaikš­tant po rū­mų sa­les ir kam­ba­rius ap­žiū­rė­ta įspū­din­ga me­džiok­lės tro­fė­jų ko­lek­ci­ja, lan­ky­to­jų cent­ro eks­po­zi­ci­ja „Do­lo­mi­to slė­pi­niai“, se­no­vi­nių daik­tų eks­po­zi­ci­ja „Ža­ga­rės kraš­to is­to­ri­ja“ bei spor­to klu­bo „Žvel­gai­tis“ ap­do­va­no­ji­mų eks­po­zi­ci­ja. Spa­lio 1-9 d. sve­čiai ak­ty­viai pri­si­dė­jo ir tal­ki­no vyk­dant įvai­rius te­ri­to­ri­jų prie­žiū­ros, tvar­ky­mo, gam­tot­var­kos dar­bus to­kio­se Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko vie­to­se, kaip Ža­ga­rės dva­ro par­kas, rek­rea­ci­nė zo­na prie Žvel­gai­čių eže­ro ir kar­je­rų, Ža­ga­rės miš­kas. Jie taip pat tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti ne tik su Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos veik­los po­bū­džiu ir spe­ci­fi­ka, įstai­gos struk­tū­ra ir dar­buo­to­jais, bet ir re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­ja, jos iš­skir­ti­ne ver­te, sa­vi­ta aug­me­ni­ja, su­tin­ka­mais žvė­ri­mis, jų sklei­džia­mais gar­sais ir pa­lie­ka­mais veik­los pėd­sa­kais.

Spa­lio 7 d. stu­den­tams iš Suo­mi­jos bu­vo su­da­ry­ta ga­li­my­bė iš­sa­miau su­si­pa­žin­ti su Ža­ga­rės mies­tu bei Mū­šos ty­re­lio tel­mo­lo­gi­niu draus­ti­niu. Mū­šos ty­re­lio pel­kė­je sve­čiai pa­si­vaikš­čio­jo il­giau­siu Lie­tu­vo­je len­tų ta­ku ir ap­lan­kė vie­nin­te­lį ra­jo­ne na­tū­ra­lų Mik­nai­čių eže­rą, Ty­re­lio ak­me­nį bei bu­vu­sią par­ti­za­nų sto­vyk­la­vie­tę. Pa­sak gam­ti­nio tu­riz­mo spe­cia­lis­tės ir pro­jek­tų va­dy­bi­nin­kės Ma­ri Keis­ki, Suo­mi­jo­je ir ypač Cent­ral Ost­ro­both­nia re­gio­ne, pla­čiai iš­vys­ty­tas gam­ti­nis tu­riz­mas, įreng­ti 55 pės­čių­jų ta­kai, to­dėl jiems be ga­lo įdo­mu su­si­pa­žin­ti su mū­sų įgy­ven­di­na­mais pro­jek­tais bei pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi. Sve­čiai įver­ti­no Mū­šos ty­re­lio pa­žin­ti­nį ta­ką kaip pui­kų pa­vyz­dį, kur su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­to­giai ap­lan­ky­ti iš­skir­ti­nį gam­ti­nį komp­lek­są. Jiems taip pat įspū­dį pa­li­ko Lie­tu­vos kraš­to­vaiz­dis, nes, ly­gi­nant su Suo­mi­ja, čia tik­ras ly­gu­mų ir žem­dir­bys­tės kraš­tas. Ža­ga­rės mies­te sve­čiams pri­sta­ty­ta Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko rek­rea­ci­nė zo­na ir jo­je įgy­ven­din­ti pro­jek­tai pri­tai­kant šią te­ri­to­ri­ją lan­ky­mui, stab­tel­ta prie iš­skir­ti­nio „puo­dų na­mo“ bei Se­no­sios Ža­ga­rės Šv. Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čios, daž­niau ži­no­mos Bar­bo­ros var­du. Ki­tus ob­jek­tus stu­den­tai ap­lan­kė sa­va­ran­kiš­kai lais­vu lai­ku ke­liau­da­mi po apy­lin­kes.