Žibėk, eglute

„Sidabrės“ nuotr.
Ar­tė­ja pa­čios gra­žiau­sios me­tų šven­tės – Šv. Ka­lė­dos ir Nau­jie­ji me­tai. Lau­kia­me jų vi­si, bet tur­būt la­biau­siai jų lau­kia vai­ku­čiai. Jie ra­šo se­ne­liui į Lap­lan­di­ją laiš­kus, lau­kia do­va­nė­lių, dai­ro­si, ka­da ar­čiau­siai na­mų su­ži­bės iš­da­bin­tos ža­lias­ka­rės ir ga­lės jo­mis džiaug­tis iki pat Tri­jų Ka­ra­lių. Skai­to­me spau­do­je, per te­le­vi­zi­ją ro­do, kaip di­die­ji mies­tai, lenk­ty­niau­da­mi vie­ni su ki­tais, sku­ba įžieb­ti eg­lu­tes – pa­grin­di­nį ar­tė­jan­čių šven­čių mies­to ak­cen­tą.

O štai Ba­riū­nų kai­mo bend­ruo­me­nė, nie­ko ne­lauk­da­ma ir į ki­tus ne­si­dai­ry­da­ma, va­do­vau­ja­ma vi­sur su­spė­jan­čio, ak­ty­vaus bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ko Ai­do Pin­kos, pa­de­dant ki­tiems bend­ruo­me­nės ta­ry­bos ak­ty­vis­tams, ėmė ir pir­mie­ji Sau­gė­lau­kio se­niū­ni­jo­je, o gal ir ra­jo­ne, gruo­džio pir­mą die­ną, aikš­tė­je prie se­niū­ni­jos ( o ten pat ir vai­kų dar­že­lis) įžie­bė net dvi žai­ža­ruo­jan­čias ža­lias­ka­res gra­žuo­les. O prie jų pa­sta­ty­ti ir trys vai­kų žai­di­mų na­mu­kai, ku­rie įreng­ti įgy­ven­di­nant bend­ruo­me­nės pa­ruoš­tą pro­jek­tą „Ba­riū­nų kai­mo vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės pra­plė­ti­mas“. Vė­liau šiuos na­mu­kus pla­nuo­ja­ma per­kel­tį į par­ką prie ki­tų įren­gi­mų, nes bū­tent par­ke ir bu­vo įgy­ven­din­tas pir­ma­sis Ba­riū­nų kai­mo bend­ruo­mės pa­reng­tas pro­jek­tas „Žaisk par­ko prie­globs­ty­je“.

Lė­šas šių me­tų pro­jek­tui sky­rė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, pa­gal prie­mo­nę „Rem­ti bend­ruo­me­ni­nę veik­lą sa­vi­val­dy­bė­se“. Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus 2019 m. rug­sė­jo 18 d.įsa­ky­mu Nr.A-815 „Dėl lė­šų sky­ri­mo pro­jek­tams įgy­ven­din­ti“, Ba­riū­nų kai­mo bend­ruo­me­nei bu­vo pa­skir­ta 1041 Eur. Už šias lė­šas UAB „Si­med­va“ pa­ga­mi­no, o bend­ruo­me­nės ak­ty­vas su­mon­ta­vo na­mu­kus kai­mo vai­ku­čiams žais­ti. Ačiū bend­ruo­me­nės ak­ty­vis­tams.