Grįžo apvainikuoti

„Sidabrės“ nuotr.
Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­re vy­ko res­pub­li­ki­nis vai­kų ir jau­ni­mo sa­vi­raiš­kos fes­ti­va­lis „Aukš­tyn ko­jom“.

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­re vy­ko res­pub­li­ki­nis vai­kų ir jau­ni­mo sa­vi­raiš­kos fes­ti­va­lis „Aukš­tyn ko­jom“.
Ja­me da­ly­va­vo ir mū­sų mo­kyk­los šo­kė­jų ko­lek­ty­vas „Spin­du­lė­lis“ (mo­ky­to­ja Vil­ma Čer­naus­kie­nė), ku­ris gat­vės šo­kio ka­te­go­ri­jo­je pel­nė 3 vie­tą.